Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Avtalet gäller till och med 31 augusti 2020 för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen.

Aktuellt

Nya regler om karensavdrag har införts. De började gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de ekonomiska konsekvenserna av de fortfarande gällande reglerna om karensdag. Inget avtal är slutet mellan oss och Almega Kompetensföretagen, utan de regler som åsyftas återfinns i avtalet med Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet). Protokollet som reglerar konsekvensändringarna läggs som bilaga här på sidan.

Avtalsperiod

Det nya Bemanningsavtalet tecknades den 15 mars 2018 mellan Almega Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen) och Lärarnas Samverkansråd och avtalsperioden är 2017-09-01—2020-08-31.

Arbetsgivarorganisationen har bytt namn 22 maj 2018

Almega Bemanningsföretagen har bytt namn till Almega Kompetensföretagen den 22 maj 2018.

Vilka omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda inom bland annat Pedagogpoolen i Sverige AB, People Productions AB, Lärarpartner Sverige AB, Qvalitetspoolen Stockholm AB, NGS Group AB, Bilda personalmäklarna i Stockholm AB, m.fl. Det finns i dagsläget knappt 25 företag inkopplade på avtalsområdet.

Du som anställd har din anställnings- och villkorsrelation till bemanningsföretaget och det är bemanningsföretagets avtal som gäller, inte avtalet skolan du jobbar på har.

Sammanfattning av villkorsförändringar och villkor i övrigt

Friskoleavtalet gäller som botten för avtalet, särskilda bemanningsvillkor finns.

Viktigaste ändringarna utifrån Friskoleavtalet

 • Förtydligande 3:3 (förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning): Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av den första anställningen under förutsättning att man överenskommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om medarbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning. När 6 månader har gått krävs saklig grund från arbetsgivarens sida.
 • Uppräkning av samtliga krontalsersättningar i avtalet med 4,4 %, 2 %, respektive 2,3 % den 1/9 varje år (2017-2019). Dessa har inget med din lönerevision att göra.
 • Konvertering till tillsvidareanställning har gjorts tydlig vid allmän visstidsanställning, vilket redan tidigare var tydligt för vikariat.
 • Undantag från avtalet: medarbetare i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning (som är undantagna LAS – det är alltså inte en ”vanlig” skolledare/förskolechef)
 • Provanställning – vid frånvaro överstigande 6 dagar kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om motsvarande förlängning av prövotiden. Nyheten innebär att med frånvaro likställs även ferieperiod respektive semester, förutom om anställd och närvarande i minst 5 månader innan ferien.
 • Beviljad sjukersättning: arbetstagare ska informera arbetsgivare om sådant beslut. Obs att det gäller hel sjukersättning
 • Flytt av bestämmelsen om nationaldagen till permissionsreglerna.

Sammanfattning löneavtalet

Observera att det är ett annat löneavtal än inom Friskoleavtalet

 • Avtalet har inte något centralt angivet utrymme och har inte någon individgaranti. Parterna utgår dock från att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad. Utgångspunkten är snarare att lokal lönebildning ska kunna ge en bättre löneutveckling inom avtalsområdet.
 • Dialogen om lön mellan medarbetare och lönesättande chef betonas än mer än tidigare.
 • Det förutsätts att medarbetaren och arbetsgivaren varje år genomför mål-, utvecklings-/resultat- och lönesamtal.
 • Lönekriterierna ska vara tydliga, kopplade till verksamhetens behov, kända av medarbetare och chefer samt tillämpas likvärdigt.
 • Du omfattas om du började din anställning senast dag före lönerevision, om inte annat avtalats. Om företaget och du efter den 1 april (i föregående avtal var det 1 januari) respektive år träffat avtal om anställning och uttryckligen kommit överens om att den avtalade lönen ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision omfattas du emellertid inte av löneavtalet.

Lokal part är avdelning

Löneavtalets förhandlingsordning:

 • En information om detta avtals innebörd lämnas till samtliga medarbetare. Arbetsgivaren anmäler inför lönerevisionen till lokal part enligt ovan vilka som är anställda och omfattas av lönerevisionen enligt denna bilaga. Medarbetaren lämnar information till arbetsgivaren om facklig tillhörighet.
 • Arbetsgivaren ska till respektive fackförbund lämna förslag till nya löner rörande i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiserade anställda.
 • Önskar de lokala fackliga organisationerna påkalla lokal förhandling ska detta ske inom 14 dagar efter det att arbetsgivaren lämnade sitt förslag.
 • Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades, dock senast den 15 december respektive år. Obs: centrala parter är överens om att det för lönerevision 2017 innebär att central förhandling kan påkallas senast 15 maj 2018.
 • Efter avslutad lokal alternativt central förhandling, alternativt om lokal förhandling inte påkallats enligt p 3, ska arbetsgivaren ha lönesamtal med medarbetaren där den nya lönen meddelas och motiveras.
 • Centrala parter ska utvärdera löneavtalet och lokala parter bör i förekommande fall göra det.

Koppling till Friskoleavtalet

Tidigare, innan det här avtalet för första gången tecknades 1 december 2014, omfattades lärare anställda inom ett bemanningsföretag av ett tjänstemannaavtal som inte var anpassat till skolans verksamhetsområde. Parternas avsikt var att nå överenskommelse om ett avtal som är anpassat till skolområdet. Därför vilar det här avtalet på vårt avtal med Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet. Det är dock viktigt att veta att det här avtalet även innehåller en del med s.k. "bemanningsvillkor". Den delen återfinns i förhandlingsprotokollet från 2014 och kommer att ingå i den avtals-pdf som kommer så småningom.

Avtalets längd och revisionstillfällen

Avtalet gäller från den 1 september 2017 och ansluter sig till avtalsperioden för Friskoleavtalet som löper ut 31 augusti 2020. Det betyder att revisionstillfällena är 1 september 2017, 2018, respektive 1 september 2019, om man inte kommer överens om något annat lokalt. På samma sätt som i Friskoleavtalet är det ett löneavtal utan centralt fastställt lägsta garanterat utfall på vare sig kollektiv eller individuell nivå.

Grundläggande villkor

Det är normalt i bemanningsföretag att lönen varierar beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde som är s.k. ambulerande medarbetare en garanterad arbetstid på 75 procent av sin ordinarie heltid för de perioder då läraren inte är uthyrd. Lönen baseras på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemanningsföretaget.

Arbetstidsregler

Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet. Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag/uthyrningar (en termin eller längre) kan

överenskommelse träffas om ferieanställning.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag

Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag. Med synnerliga skäl kan t ex avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär till exempel allergier och extremt lång resväg, som icke är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva t ex att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

När tillämpningsproblem uppstår

Parterna är också överens om att tillämpningsproblem som uppstår ska lösas i varje enskilt fall.

Centrala parter kartlägger

Centrala parter kommer att göra ett omfattande kartläggningsarbete under avtalsperioden för att lära sig mer om hur själva affären ser ut för företagen, samt diskutera kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsgivarens attraktivitet, arbetsmiljöarbete, hur samverkan sker och en hel del annat. Det ser vi som ytterst angeläget då avtalet som sagt är ungt. Det här är alltså första gången kollektivavtalet prolongeras inom avtalsområdet.

Så här läser du nya avtalet

Protokoll från avtalsförhandlingarna innehållande samtliga avtalsförändringar finns webbshoppen för trycksaker. Läs protokollet tillsammans med förhandlingsprotokollet från föregående avtalsperiod (där de specifika bemanningsvillkoren återfinns, i bilaga 2) tills en avtals-pdf finns tillgänglig. Friskoleavtalet innehåller också regler som gäller här.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen och aktiveras för viss verksamhet då endera parten kräver det, genom så kallad inkoppling.

Avtalsansvarig ombudsman är Jens Ranta.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här