Lärarförbundet
Bli medlem

Kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Avtalet gäller till och med 31 augusti 2021 för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen. Nytt avtal ska förhandlas under 2021.

Aktuellt - Avtalsförhandlingar 2021 (Uppdatering 27 aug)

Förberedelser inför avtalsförhandlingar 2021 har inletts. Avtalet utgår till stor del från Friskoleavtalet, vilket ska omförhandlas först. Tidsplanen för Friskoleavtalet ser ut som följer:

 • Förhandlingar pågår intensivt vad gäller Friskoleavtalet
 • Detta avtal fortsätter att gälla även för tid efter den 31 augusti med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar
 • Förhandlingarna kommer att inledas när Friskoleavtalet är färdigförhandlat
 • Nya löner kommer att gälla retroaktivt från aktuell revisionstidpunkt (i de allra flesta fall från och med den 1 september - dock: lokal överenskommelse kan ingås om annan revisionstidpunkt)

Lönerevision 2021?

Avtalet gäller alltså till 2021-08-31. Observera dock att det inte finns någon lönerevisionstidpunkt för 2021, vilket gör att löneprocesser som inleds bör pausa innan lönesamtal inleds. Det är dock okej att inleda löneprocessen i övrigt och om det är fråga om renodlade s.k. "resultatsamtal", där chef och medarbetare går igenom resultaten sedan ett tidigare "målsamtal" (samtalen kan kallas olika saker) är det också ok att de hålls. Tveka inte att ringa Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03.

Korttidsarbete (Nyhet 27 augusti 2021)

Det centrala kollektivavtalet om korttidsarbete har förlängts inom detta avtalsområde, till den 30 september 2021. Avtalet är i stort sett identiskt med avtalet som slutits beträffande Friskoleavtalet. Särskild hänsyn kan behöva tas till den faktiskt arbetade tiden över en längre tidsperiod, eftersom kollektivavtalet beträffande allmänna anställningsvillkor innehåller en garanterad sysselsättningsgrad i relation till den överenskomna sysselsättningsgraden för ambulerande tjänstemän. Vid osäkerhet kan lokala parter konsultera centrala parter.

Anmärkning: Lärarförbundet har hittills inte ingått ett enda lokalt kollektivavtal om korttidsarbete inom Almega Kompetensföretagen-området med utgångspunkt i detta centrala kollektivavtal.

Karensavdrag

Regler om karensavdrag har införts. De började gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de tidigare reglerna om karensdag. Observera: Inget avtal är slutet mellan oss och Almega Kompetensföretagen, utan de regler som åsyftas återfinns i avtalet med Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet). Protokollet som reglerar konsekvensändringarna läggs som bilaga här på sidan.

Arbetsgivarorganisationen har bytt namn 22 maj 2018

Almega Bemanningsföretagen har bytt namn till Almega Kompetensföretagen den 22 maj 2018.

Vilka omfattas av avtalet?

Avtalet gäller anställda inom bland annat Pedagogpoolen i Sverige AB, People Productions AB, Lärarpartner Sverige AB, Qvalitetspoolen Stockholm AB, NGS Group AB, Bilda personalmäklarna i Stockholm AB, m.fl. Det finns i dagsläget knappt 25 företag inkopplade på avtalsområdet.

Du som anställd har din anställnings- och villkorsrelation till bemanningsföretaget och det är bemanningsföretagets avtal som gäller, inte avtalet skolan du jobbar på har.

Sammanfattning av villkorsförändringar och villkor i övrigt

Friskoleavtalet gäller som botten för avtalet, samtidigt som särskilda bemanningsvillkor finns. Även Friskoleavtalet har prolongerats till den 31 augusti 2021. Det gör att du i vissa frågor måste läsa även Friskoleavtalet för att veta vad som gäller. Tveka aldrig att kontakta oss om du är osäker.

Viktigaste ändringarna utifrån Friskoleavtalet (avtalsperioden 2017-2020)

 • Förtydligande 3:3 (förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning): Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av den första anställningen under förutsättning att man överenskommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om medarbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning. När 6 månader har gått krävs saklig grund från arbetsgivarens sida.
 • Uppräkning av samtliga krontalsersättningar i avtalet med 4,4 %, 2 %, respektive 2,3 % den 1/9 varje år (2017-2019). Dessa har inget med din lönerevision att göra.
 • Konvertering till tillsvidareanställning har gjorts tydlig vid allmän visstidsanställning, vilket redan tidigare var tydligt för vikariat.
 • Undantag från avtalet: medarbetare i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning (som är undantagna LAS – det är alltså inte en ”vanlig” skolledare/förskolechef)
 • Provanställning – vid frånvaro överstigande 6 dagar kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om motsvarande förlängning av prövotiden. Nyheten innebär att med frånvaro likställs även ferieperiod respektive semester, förutom om anställd och närvarande i minst 5 månader innan ferien.
 • Beviljad sjukersättning: arbetstagare ska informera arbetsgivare om sådant beslut. Obs att det gäller hel sjukersättning
 • Flytt av bestämmelsen om nationaldagen till permissionsreglerna.

Sammanfattning löneavtalet

Observera att det är ett annat löneavtal än inom Friskoleavtalet

 • Avtalet har inte något centralt angivet utrymme och har inte någon individgaranti. Parterna utgår dock från att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad. Utgångspunkten är snarare att lokal lönebildning ska kunna ge en bättre löneutveckling inom avtalsområdet.
 • Dialogen om lön mellan medarbetare och lönesättande chef betonas än mer än tidigare.
 • Det förutsätts att medarbetaren och arbetsgivaren varje år genomför mål-, utvecklings-/resultat- och lönesamtal.
 • Lönekriterierna ska vara tydliga, kopplade till verksamhetens behov, kända av medarbetare och chefer samt tillämpas likvärdigt.
 • Du omfattas om du började din anställning senast dag före lönerevision, om inte annat avtalats. Om företaget och du efter den 1 april (i föregående avtal var det 1 januari) respektive år träffat avtal om anställning och uttryckligen kommit överens om att den avtalade lönen ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision omfattas du emellertid inte av löneavtalet.

Lokal part är avdelning (Observera att avdelningen från och med den 1 juli inte längre är lokal part, utan det är riksorganisationen inom fristående sektor och/eller i förekommande fall och i vissa frågor riksavdelning, klubb, eller ombud)

Löneavtalets förhandlingsordning:

 • En information om detta avtals innebörd lämnas till samtliga medarbetare. Arbetsgivaren anmäler inför lönerevisionen till lokal part enligt ovan vilka som är anställda och omfattas av lönerevisionen enligt denna bilaga. Medarbetaren lämnar information till arbetsgivaren om facklig tillhörighet.
 • Arbetsgivaren ska till respektive fackförbund lämna förslag till nya löner rörande i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiserade anställda.
 • Önskar de lokala fackliga organisationerna påkalla lokal förhandling ska detta ske inom 14 dagar efter det att arbetsgivaren lämnade sitt förslag.
 • Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades, dock senast den 15 december respektive år. Obs: centrala parter är överens om att det för lönerevision 2017 innebär att central förhandling kan påkallas senast 15 maj 2018.
 • Efter avslutad lokal alternativt central förhandling, alternativt om lokal förhandling inte påkallats enligt p 3, ska arbetsgivaren ha lönesamtal med medarbetaren där den nya lönen meddelas och motiveras.
 • Centrala parter ska utvärdera löneavtalet och lokala parter bör i förekommande fall göra det.

Koppling till Friskoleavtalet

Tidigare, innan det här avtalet för första gången tecknades 1 december 2014, omfattades lärare anställda inom ett bemanningsföretag av ett tjänstemannaavtal som inte var anpassat till skolans verksamhetsområde. Parternas avsikt var att nå överenskommelse om ett avtal som är anpassat till skolområdet. Därför vilar det här avtalet på vårt avtal med Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet. Det är dock viktigt att veta att det här avtalet även innehåller en del med s.k. "bemanningsvillkor". Den delen återfinns i förhandlingsprotokollet från 2014 och kommer att ingå i den avtals-pdf som kommer så småningom.

Avtalets längd och revisionstillfällen

Avtalet kommer alltså att fortsätta att gälla efter den 31 augusti 2020 efter att parterna enats om en förlängning. Det löper nu ut den 31 augusti 2021 och innehåller ett lönerevisionstillfälle: den 1 september 2020. Lokal överenskommelse om annan revisionstidpunkt kan ingås (det finns i dagsläget inga sådana överenskommelser inom avtalsområdet). På samma sätt som i Friskoleavtalet är det ett löneavtal utan centralt fastställt lägsta garanterat utfall på vare sig kollektiv eller individuell nivå.

Observera att även Friskoleavtalet har förlängts till den 31 augusti 2021, med oförändrade villkor.

Grundläggande villkor

Det är normalt i bemanningsföretag att lönen kan variera beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde som är s.k. ambulerande medarbetare en garanterad arbetstid på 75 procent av sin ordinarie heltid för de perioder då läraren inte är uthyrd. Det gäller alltså, för tydlighets skull, endast s.k. ambulerande medarbetare. Lönen baseras på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemanningsföretaget.

Arbetstidsregler

Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet. Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag/uthyrningar (en termin eller längre) kan överenskommelse träffas om ferieanställning. Det är inte vanligt förekommande, emellertid.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag

Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag. Med synnerliga skäl kan t ex avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär till exempel allergier och extremt lång resväg, som icke är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva t ex att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

När tillämpningsproblem uppstår

Parterna är också överens om att tillämpningsproblem som uppstår ska lösas i varje enskilt fall.

Centrala parter kartlägger

Centrala parter kommer att göra ett omfattande kartläggningsarbete under avtalsperioden för att lära sig mer om hur själva affären ser ut för företagen, samt diskutera kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsgivarens attraktivitet, arbetsmiljöarbete, hur samverkan sker och en hel del annat. Det ser vi som ytterst angeläget då avtalet som sagt är ungt. Det här är alltså första gången kollektivavtalet prolongeras inom avtalsområdet.

Så här läser du nya avtalet

Protokoll från avtalsförhandlingarna innehållande samtliga avtalsförändringar finns som bilaga här på sidan. Det viktigaste för dig att veta återfinns emellertid i avtals-pdf:en, som även den återfinns som bilaga här på sidan. Slutligen måste du känna till att Friskoleavtalet också innehåller regler som gäller inom det här avtalsområdet.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen och aktiveras för viss verksamhet då endera parten kräver det, genom så kallad inkoppling.

Avtalsansvarig ombudsman är Jens Ranta.

 • Skapad 2015-01-07
 • Uppdaterad 2021-08-27
Frågor & Svar