Lärarförbundet

Kollektivavtal med Almega Bemanningsföretagen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd träffade för första gången avtal med Almega Bemanningsföretagen. Kollektivavtalet gäller för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Avtalet gäller till och med den 31 augusti 2017.

Kollektivavtalet löpte ut den 31 augusti 2017 men gäller ograverat fram tills ett nytt kollektivavtal är tecknat. Den sak som påverkas är främst lönerevisionen, där det dröjer tills det nya avtalet är tecknat innan den kan genomföras.

Parterna har träffats senast den 7/2 och dialogen är fortsatt god och konstruktiv. Parterna möts nästa gång den 21/2.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen och aktiveras för viss verksamhet då endera parten kräver det, genom så kallad inkoppling.

Tidigare omfattades lärare anställda inom ett bemanningsföretag av ett tjänstemannaavtal som inte är anpassat till skolans verksamhetsområde. Parternas avsikt har varit att nå överenskommelse om ett avtal som är anpassat till skolområdet. Därför vilar det här avtalet på vårt avtal med Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet.

Det här innehåller avtalet

Avtalet för Almega bemanningsföretagen och Samverkansrådet kan enklast beskrivas som en variant på Almega Friskoleavtalet.

Den enskilde anställde har sin anställnings- och villkorsrelation till bemanningsföretaget och det är bemanningsföretagets avtal som gäller, alltså inte det avtal som gäller för skolan där man är uthyrd.

Avtalets längd och revisionstillfällen

Avtalet gäller från den 1 december 2014 och ansluter sig till avtalsperioden för Friskoleavtalet som löper ut 31 augusti 2017. Det betyder att revisionstillfällena är 1 september 2015 respektive 1 september 2016 om man inte kommer överens om något annat lokalt. På samma sätt som i Friskoleavtalet är båda åren utan centralt fastställt lägsta garanterat utfall. Parterna är överens om att ta fram riktlinjer för hur den lokala löneprocessen ska fungera.

Grundläggande villkor

Det är normalt i bemanningsföretag att lönen varierar beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde en garantilön på 75 procent av sin ordinarie lön för de perioder då läraren inte är uthyrd. Garantilönen baseras alltså på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemanningsföretaget.

Arbetstidsregler

Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet. Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag/uthyrningar kan överenskommelse träffas om ferieanställning.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag

Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag.

Med synnerliga skäl kan t ex avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär till exempel allergier och extremt lång resväg, som icke är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva t ex att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

När tillämpningsproblem uppstår

Parterna är också överens om att tillämpningsproblem som uppstår ska lösas i varje enskilt fall och att tillämpningen ska utvärderas efter två år, det vill säga i god tid innan avtalsförhandlingarna om nytt friskoleavtal hösten 2017.


Avtalsansvarig ombudsman är Jens Ranta.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här