Lärarförbundet
Bli medlem

KLIVA-utredningen: Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) presenterade sitt betänkande den 1 december med förslag på förändringar inom SFI.

Utredningen konstaterar att SFI idag är vildvuxet och spretigt. Kommunerna har ansvaret för SFI-undervisningen, men möjligheten att lägga ut verksamheten på entreprenad skapar en stor olikvärdighet och brister i kvaliteten. Utredningen framhåller även att tillämpningen av regelverket brister idag, då kommunerna inte tar ett tillräckligt ansvar för kvaliteten i SFI.

- Det är lärarna och eleverna i SFI som hamnar i kläm när kommunerna inte tar sitt ansvar som huvudmän. Lärarnas arbetsmiljö och förutsättningar att planera undervisningen brister stort på många håll, och eleverna får inte en tillräckligt kvalitativ utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tyvärr så konstaterar utredningen att det inte har legat inom ramen för deras direktiv att föreslå en reglering som stoppar upphandlingen av Komvux, på grund av EU-rätten, men de uppmanar regeringen att ta vid i denna fråga.

- Entreprenadsystemet inom Komvux måste avskaffas, säger Johanna Jaara Åstrand. Det skapar en ryckighet i förutsättningarna och korta perspektiv, vilket är djupt olämpligt både för lärarnas arbetsmiljö och för att bygga upp en utbildningsverksamhet med fokus på kvalitet. Lärarförbundet menar att det behövs ett annat, mer långsiktigt hållbart system. Vi instämmer i utredningens uppmaning till regeringen att detta behöver ses över.

Lärarförbundet är däremot kritiskt mot förslaget om att utöka den individuella studieplanen (ISP) som ska finnas för varje elev med en individuell progressionsplanering (IPP).

- Att öka på lärares administrativa börda är helt fel väg att gå. Med tighta budgetar och snäva organisationer riskerar detta att bli något ytterligare som läggs på lärarna utan att annat tas bort eller förutsättningarna förbättras. Fler krav på dokumentation är det sista lärarna inom SFI behöver.

Ett positivt förslag är däremot att utredningen förordar att fjärr- och distansundervisning i vuxenutbildningen ska regleras, samt att närundervisning alltid ska vara utgångspunkten inom SFI.

- Detta är helt i linje med Lärarförbundets krav. Fysiskt närvarande lärare och elever är det som ger bäst resultat, det visar all forskning och utifrån lärares erfarenhet är det självklart. Detta gäller speciellt SFI som har en stor andel elever med låga språkkunskaper och kort studiebakgrund, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet anser att fjärr- och distansundervisning måste kringgärdas av tydliga regler för att inte rucka på utbildningens kvalitet, och det var ett misstag av regeringen att inte föreslå någon reglering inom komvux. För övriga skolformer har regering och riksdag tagit fram ett regelverk som tillåter fjärrundervisning, men med krav på att närundervisning ska vara huvudprincipen, krav på elevgruppers storlek, och handledares tillsynsansvar. Flexibilitet och individualisering är viktigt för eleverna i komvux, men det behövs en reglering även inom komvux och SFI.

KLIVA-utredningen uppmärksammar även de låga behörighetssiffrorna inom SFI och föreslår satsningar på kompetensutveckling för lärare inom vuxenutbildningen, samt forskning och högskolekurser med fokus på vuxnas lärande.

- Det är satsningar som verkligen efterfrågas av våra medlemmar inom komvux. För att långsiktigt locka fler till läraryrket och till att bli just lärare inom komvux och SFI krävs dock framförallt bättre arbetsvillkor. Det handlar både om lön och arbetsbelastning, men även att få jobba inom en verksamhet med fokus på kvalitet, inte kortsiktig vinst. Regeringen måste se över entreprenadsystemet inom komvux, understryker Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2020-12-03
Frågor & Svar