Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

KFO-enkät: Alltför många medlemmar hinner inte med sitt jobb

Mer än 1 000 medlemmar anställda inom föräldrakooperativ har svarat på frågor om lön, arbetstid och arbetsmiljö. "Lärarnas svar ger bränsle in i förhandlingarna om ett nytt avtal", säger Mardjan Dubois, avtalsansvarig på Lärarförbundet.

Lärarförbundets avtal med KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, löper ut den 31 augusti och förhandlingarna drar igång på allvar i mitten av augusti. Lärarförbundet har närmare 4 500 medlemmar på området, mestadels inom föräldrakooperativ.

Endast en procent tycker tiden räcker mer än väl!

Så här säger medlemmarna

För att utvärdera nuvarande avtal och få medlemmarnas röster om läget och behoven har Lärarförbundet gjort en enkät. Mer än 1000 medlemmar svarade. Något av det som sticker ut bland enkätsvaren:Tiden räcker inte till

6 av 10 lärare har för knappt om tid, eller hinner inte alls med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden. Endast en procent tycker tiden räcker mer än väl!

I mindre kooperativa verksamheter axlar dessutom många av förskolechefer utöver sitt chefsansvar även den pedagogiska rollen som förskolelärare vilket leder till minskat tidsutrymme.

Administrationen har ökat

3-i-topp av det som ökat arbetsbelastningen det senaste året är:

  • Administration/dokumentation (65 procent)
  • Extra anpassning av barnens undervisning och hantering av särskilda stöd (49 procent)
  • Större barngrupper (32 procent)

Ombuden involveras inte i löneprocessen

81 procent av ombuden upplever att de inte fick möjlighet att vara med och påverka när det gäller överläggning och formerna för lokala löneprocessen.

Vi kan visa svart på vitt hur lärarna har det och vad som behöver hända

Du kan läsa fler enkätsvar i bilagan.

– Svaren ligger nu till grund för de krav Lärarförbundet ställer i förhandlingarna. Vi kan visa svart på vitt hur lärarna har det och vad som behöver hända, säger Mardjan Dubois.


Ett avtal med attraktiva anställningsvillkor

Lärarförbundet förhandlar tillsammans med Lärarnas riksförbund, och har tre huvudspår. Utgångspunkten är att anställningsvillkoren måste vara attraktiva för att vara attraktiva arbetsplatser i den lärarbrist som råder.

Lön och lönebildning

Lärarnas Samverkansråd yrkar på en fortsatt satsning på lärares löner för att öka yrkets attraktion. För att löneprocessen ska fungera enligt avtalet måste arbetsgivaren involvera ombuden.

Arbetsbelastning, arbetstid och organisation

Arbetstiden har svällt och det är viktigt att hantera i det nya avtalet. Tillräcklig tid till för- och efterarbete, långsiktig planering, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet måste säkras.

Bättre möjligheter för lärarnas inflytande

Lärarnas Samverkansråd yrkar på att parterna tar fram ett avtal för förtroendevaldas ställning på arbetsplatsen. De fackliga ombuden måste få avlastning för att kunna utföra sitt uppdrag.

– Vi återkommer när det finns mer information. Så länge: Ett stort tack till dig som var med och svarade på enkäten!

Ett stort tack till dig som var med och svarade på enkäten!

Det här händer nu

Från och med i mitten av augusti blir det täta förhandlingar. Dessutom kommer Lärarförbundets avtalsdelegation, de som representerar medlemmarna, att träffas regelbundet.

Har du frågor?

Du är välkommen att höra av dig till våra rådgivare på Lärarförbundet Kontakt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här