Lärarförbundet
Bli medlem

Ja till legitimation - men nej tack till exkludering av de mest erfarna!

Fritidspedagoger som gick sina utbildningar före 1977 års högskolereform kan få sina yrkesliv kullkastade. Deras utbildningar stämplas i dag av Skolverket som tvåårigt gymnasium och de beviljas därmed inte legitimation, och att få tillsvidareanställning blir därför betydligt svårare.

Från och med den 1 juli 2019 blir fritidspedagoger och lärare på fritidshem ett legitimationsyrke, beslutet klubbades igenom av riksdagen den 21 juni i år. Detta har Lärarförbundet drivit hårt för att få igenom och det är glädjande att vårt påverkansarbete ger resultat på det här sättet. Men tyvärr har Skolverket avslagit ansökningar från fritidspedagogutbildningar som är äldre än 1977. Vi kan inte se att det finns stöd för en sådan snäv tolkning, vare sig i förordningen eller i förarbetena. Vårt påverkansarbete fortsätter därför.

I förordningen är formuleringen att man är behörig att undervisa i fritidshemmet om man avlagt en äldre examen som är avsedd för arbete i fritidshem. Det är därför förvånande att Skolverket på sin hemsida anger att examen ska vara på högskolenivå, eftersom detta inte framgår i förordningen. Det har heller inte funnits en sådan utbildning innan 1977. Vi kan inte se att det finns stöd för en sådan snäv tolkning, vare sig i förordningen eller i förarbetena.

En medlem som hört av sig började sin utbildning 1975 då fritidspedagogutbildningen var en så kallad specialkurs, dvs på postgymnasial nivå, men förlagd inom gymnasieskolan. På sin arbetsplats på fritidshemmet är medlemmen avdelningsansvarig, ansvarar för verksamhetsutvecklingen och håller i fortbildningen. Som det ser ut nu kommer medlemmen inte få legitimation och från juli 2019 inte kunna behålla ansvaret för fritidshemmet, en situation som Dagens Nyheter skrivit om. Det skapar en osäkerhet för individen men framför allt en stor förlust för fritidshemmet och de elever som går där.

Lärarförbundet har löpande bevakat att även de fritidspedagoger som har examen från den äldre postgymnasiala fritidspedagogutbildningen som fanns före högskolereformen 1977 ska få legitimation, i kontakter och inspel till Björn Åstrands utredning och inför regeringsproposition. Vår bild är att både utredningens och regeringens intention varit att de med postgymnasial utbildning också skulle omfattas, men att skrivningarna i behörighetsförordningen trots det blev otydliga. I diskussionerna nämndes att man skulle hantera de äldre fritidspedagogutbildningarna på samma vis som man gjort med förskollärarnas seminarieutbildningar.

Lärarförbundet företräder därför ett antal medlemmar med äldre utbildning till fritidspedagoger som nu riskerar att få avslag på sin legitimationsansökan. Vår tolkning är att det enda rimliga är att i likhet med förskollärarna låta den postgymnasiala fritidspedagogutbildning som fanns fram till 1977 jämställas med en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshemmet. Det skulle i så fall vara i enlighet med hur man ser på övriga, äldre, lärar- och förskollärarutbildningar i legitimations- och behörighetshänseende.

  • Skapad 2018-12-14
Frågor & Svar