Lärarförbundet
Bli medlem

Ingen elev ska nekas stöd!

Att det finns resurser så att varje elev får det stöd de behöver är en av de frågor som vi har i fokus för att påverka politiker.

Att satsa på stöd tidigt är en investering som hela samhället tjänar på i längden. Ändå förekommer det alltför ofta att elever och lärare nekas särskilt stöd. Skollagens tydliga rätt för elever att få åtgärder för att nå målen, blir enbart en rätt på papperet.

Omkring hälften av lärarna uppger i våra undersökningar att eleverna sällan eller aldrig får stöd av speciallärare/specialpedagog trots att läraren påpekat behovet. Inte ens i fyra procent av fallen bedömer lärarna att skollagens krav är säkert uppfyllda.

Men det behöver inte vara så. Om eleverna skulle få det stöd de behöver och har rätt till, skulle många fler elever lämna skolan med bättre resultat och självförtroende. Här är våra förslag!

  • Satsa mer på särskilt stöd så att ingen elev nekas stöd på grund av resursbrist.
  • Utbilda och anställ fler speciallärare/specialpedagoger – det behövs dubbelt så många som idag.
  • Förenkla processen kring särskilt stöd så att lärare kan ägna mer energi åt att ge stöd och mindre tid åt formalia.
  • Stärk elevers rätt till examinerade speciallärare/specialpedagoger i skollagen.
  • Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att lärare och skolledare har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag.

Hjälp till att förändra!


Få politikerna att satsa på skolan och lärarna, och inte minst hejda lärarbristen. - Det här kan du göra!

Hämta mer information om våra fakta och förslag ur våra rapporter och undersökningar.

Behovet av speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan har ökat

Skriande behov av fler speciallärare och specialpedagoger

  • Skapad 2014-04-11
Frågor & Svar