Lärarförbundet
Bli medlem

IDEA högskolor - sammanfattning av kollektivavtalet

Högskoleavtalet mellan Lärarförbundet och IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - gäller 2016-06-01--2019-05-31. Idag omfattar avtalet endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola.

Det här avtalet omfattar numera endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola men är ett högskoleavtal som fler högskolor, om de ansluts till arbetsgivarorganisationen IDEA, kan komma att omfattas av. Avtalet har karaktären av ett centralt ramavtal som de lokala parterna kan teckna lokalt anpassade avtal utifrån. Observera att det finns ett annat kollektivavtal som reglerar villkor och lön mellan Lärarförbundet/Förbundet Folkhögskollärarna - Folkhögskolor och utbildningsföretag. Det finner du här. Bägge avtalen finns tillgängliga i webbshoppen för trycksaker och måste läsas med senaste förhandlingsprotokollen.

Det saknas i nuläget ombud på lärosätet, vilket vi naturligtvis hoppas att vi ska kunna få till stånd under avtalsperioden. Det är mycket viktigt i termer av tillämpning av avtalet och medlemsnytta i allmänhet. Har du frågor om det, kontakta avtalsansvarig ombudsman eller Samrådsavdelningen inom universitet och högskola.

Jobbar du på en annan skola som är medlem i IDEA? Då omfattas du av friskoleavtalet, som Lärarförbundet förhandlar fram med Almega tjänsteföretagen.

Avtalsperiod

Avtalet är treårigt och omfattar perioden 1 juni 2016 – 31 maj 2019. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram.

Lön

Avtalet innebär tre tillfällen för lönerevision, den 1 juni 2016, 2017 och 2018.

Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det ska överenskommas om lokalt. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat är det avdelningen som har mandat.

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i utvecklingssamtalet som har hållits tidigare.

Parternas arbete med att sätta den lokala processen är väldigt viktig med delarna Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Det finns möjligheter att kalla in centrala parter för konsultation för att komma vidare och de centrala parterna är överens om hur eventuell oenighet ska hanteras. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens.

Centrala parter utvärderar lönerevisionen 2017, samt inför de kommande avtalsförhandlingarna 2019.

Dessutom har centrala parter hållit en utbildning lokalt för att skapa ett förbättrat fundament för god tillämpning av löneavtalet.

Arbetstid

Årsarbetstiden är fastslagen till 2056 timmar, inklusive semesterperioden, för 2016. Precis som i tidigare avtal är arbetstiden 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Den enskilde lärarens uppdrag ska planeras i samråd med berörd lärare och samrådet ska resultera i en tjänstgöringsplan. Lärare och doktorander har förtroendearbetstid som med hänsyn till sina arbetsuppgifter och i den mån verksamheten medger har förtroendet att själv disponera. Arbetstiden och beräkningsperioder ska hanteras lokalt. Förtroendearbetstiden har tydliggjorts, till fördel för lärarna. Syftet är att det sammantaget ska gagna både verksamheten och den enskilde läraren.

Övriga nyheter

Föräldralönetrappan har förbättrats med kortare kvalifikationsperioder. Så att vid anställning gäller följande:

  • I ett år, men inte två år i följd, utgörs föräldralönen av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag enligt avtalet.
  • I två år, men inte tre år i följd, utgörs föräldralönen av 3 månadslöner minus 120 föräldralöneavdrag.
  • I tre år eller mer i följd, utgörs föräldralönen av 6 månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag.

OB-tillägget har räknats upp för 2016 och kommer att räknas upp lokalt under kommande år.

Vi fick dessutom till stånd förbättringar beträffande borttagande av ett par paragrafer vid sjuklön, vilket utgör en klar modernisering och förbättring för den enskilde, samt beträffande en mildare skrivning i samband med lojalitetsplikten.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här