Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

IDEA Folkhögskola och utbildningsföretag – så säger avtalet

Folkhögskola och Utbildningsföretagsavtalet mellan Lärarförbundet och IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - gäller 2018-05-01--2020-04-30.

Avtalsförhandlingar 2020

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020.

Detta innebär att även avtalsrörelsen på IDEA folkhögskolors område skjuts fram till hösten. Det är planerat att vi skall återuppta förhandlingarna i slutet av oktober/början av november.

Kollektivavtalet gäller fortsatt och förlängs automatiskt med sju dagar åt gången.

Parterna har inte flyttat fram datum för löneöversyn 2020 utan avsikten är att det 1/5-2020 som gäller, om inte lokala överenskommelser om andra datum har träffats.Avtalet har karaktären av ett centralt ramavtal som de lokala parterna kan teckna lokalt anpassade avtal utifrån.

Avtalet måste läsas med senaste förhandlingsprotokollet.

Det är två Folkhögskolor, Röda korset och Scouternas folkhögskola, som omfattas av avtalet Folkhögskola och Utbildningsföretag.

Har du frågor om avtalet, kontakta avtalsansvarig ombudsman, Bengt Wensmark

Avtalsperiod

Avtalet är tvåårigt och omfattar perioden 1 maj 2018 – 30 april 2020. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram.

Lön

Avtalet innebär två tillfällen för lönerevision, den 1 maj 2018 och 2019.

Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det ska överenskommas om lokalt. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat är det avdelningen som har mandat.

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i utvecklingssamtalet som har hållits tidigare.

Parternas arbete med att sätta den lokala processen är väldigt viktig med delarna Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Det finns möjligheter att kalla in centrala parter för konsultation för att komma vidare och de centrala parterna är överens om hur eventuell oenighet ska hanteras. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens.

Centrala parter utvärderar tillämpningen av löneavtalet inför avtalsförhandlingarna 2018.

Arbetstid

För lärare med årsarbetstid och ferier är arbetstiden högst 1 760 per ferielöneår.

Lärare med ferier är tjänstgöringsskyldig under högst 45 veckor per ferielöneår. Arbetsårets omfattning för enskild lärare fastställs efter samråd med berörd arbetstagaren av arbetsgivaren inför varje ferielöneår.

För lärare och arbetstagare som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader ska arbetsgivaren samråda med den anställde om fördelning och förläggning av tid för olika arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Övriga nyheter

Föräldralönetrappan enligt kollektivavtalet har förbättrats. Vid anställning gäller följande:

  • 1 men inte 2 år i följd, utges föräldralön under 90 dagar.
  • 2 år men inte 3 år i följd, utges föräldralön under 120 dagar.
  • 3 år eller mer , utges föräldralön under 180 dagar.

Även utbetalningen av föräldralön ändras enligt nedan:

Föräldralönen utbetalas med ordinarie månadsutbetalning. Föräldralön utbetalas för en ledighetsperiod.

OB-ersättning

OB-ersättning förändras från att vara ett fastställt krontal till ett faktorsystem som utgår från den aktuella månadslönen. Exempelvis är ersättningen för Ob-tid A är faktorn månadslön/300

Läs mer i förhandlingsprotokollet om de olika nivåerna.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här