Lärarförbundet
Bli medlem

I lärarbristens Sverige blir alltför många lärare sjuka

Försäkringskassan visar att lärares sjuktal minskar marginellt. Men lärare löper fortfarande hög risk att bli sjukskrivna jämfört med andra yrkesgrupper. ”Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna”, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet och efterlyser åtgärder.

Det är långt ifrån första gången som lärare sticker ut i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar. I lärarbristens Sverige blir alltför många lärare sjukskrivna, något som i sig ytterligare spär på lärarbristen.

– Vi har en akut lärarbrist, att då inte värna de lärare som finns är bara dumt. Det är anmärkningsvärt att arbetsgivare och politiker inte gjort mer för att få slut på utvecklingen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Orsaken: Obalans mellan krav och resurser

Sjuktalen minskar något för alla lärargrupper. Lärarförbundet bedömer att anledningen kan vara en hårdare tillämpning av Försäkringskassan.

Den främsta orsaken till sjukskrivningar inom skolans olika delar enligt Försäkringskassan är så kallade psykiska diagnoser, där stressrelaterade sjukdomar ryms.

Kraven är för höga samtidigt som tiden saknas och resurserna inte räcker till. Konsekvensen blir att lärare jobbar på fritiden, täcker upp för varandra när det saknas vikarier, känner ständig samvetsstress – och i förlängningen att sjukskrivningarna ökar.

– Lärare ser vad som behöver göras och vet vilken skillnad som går att göra när förutsättningarna är de rätta, säger Johanna Jaara Åstrand.


Drabbar också eleverna

Det finns starka samband mellan lärares sjuktal och elevernas resultat. För varje procentenhet som lärares sjuktal ökar i en kommun, sjunker andelen elever som inte tar gymnasieexamen. Lärareffekten blir tydlig.

– Det är hög tid att lärares arbetsbelastning minskar så att sjukskrivningarna går ner och resultaten upp. För lärarnas, och för barnens och elevernas skull! säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet efterlyser åtgärder

Arbetsgivarna behöver göra allt i sin makt för att minska sjukskrivningarna! Det handlar om ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, en starkare rehabiliteringskedja och politiska beslut som måste fattas:

  1. Låt lärare vara lärare och rensa bort arbetsuppgifter som andra med fördel kan utföra. Anställ andra yrkeskategorier som kan avlasta och komplettera läraruppdraget.
  2. Minska den administrativa bördan.
  3. Säkerställ tid för planering, uppföljning, utveckling och reflektion enskilt och kollegialt.
  4. Vidta åtgärder för att säkra försäkringskassans hantering av sjukskrivningar, tillsynsansvar och rehabiliteringssamordning i samarbete med arbetsgivare och sjukskrivande läkare.


  • Skapad 2018-05-24
Frågor & Svar