Lärarförbundet
Bli medlem

Hur mår dina kollegor efter lärarlönelyftet?

När lärare nu runt om i landet får besked om lärarlönelyftet påverkas även arbetsmiljön. Uppmärksammar du signaler som exempelvis utfrysning och kränkande särbehandling ska du kontakta din rektor.

Genomförandet av lärarlönelyftet har skapat stor oro bland lärare på många arbetsplatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet blir högaktuellt. Som arbetsplatsombud eller skyddsombud är det viktigt att du nu är uppmärksam på signaler eller risker för psykisk ohälsa eller kränkande särbehandling i kollegiet.

Viktiga signaler att ha koll på

Om du uppmärksammar någon av punkterna nedan eller andra signaler eller risker i arbetsmiljön, ska du kontakta din förskolechef eller rektor.

  • försämrad kommunikation
  • utfrysning
  • kollegor som undviker samvaro med övriga
  • nedstämdhet eller uppgivenhet
  • gliringar, sura kommentarer
  • ökad sjukfrånvaro som inte förklaras på annat sätt
  • kollegor som slutar eller pratar om att sluta.

Se över kollegornas situation - riskbedöm och ta fram en åtgärdsplan

Ser ni eller får signaler om att arbetsmiljön är dålig, är det lämpligt att genomföra en lokal riskbedömning. Detta kan vara minst lika aktuellt när rektor gett besked om vilka som får ta del av lärarlönelyftet.

Ta upp frågan med din chef. Tillsammans kan ni genomföra en undersökning på skolan, exempelvis en enkätundersökning, för att se hur dina kollegor mår. Ett initiativ som skyddsombudet Mattias Danielsson på Globala gymnasiet tog fasta på när tystnaden i kollegiet blev allt för påtaglig, "Vi behöver ta reda på vad kollegorna verkligen känner."

När resultaten från undersökningen har sammanställts, behöver ni riskbedöma de signaler som upptäckts för att komma fram till vilka åtgärder som behöver tas fram. Åtgärderna sammanställs i en handlingsplan där det framgår vem som ansvarar för de olika delarna samt när de ska genomföras och följas upp.

Exempel på riskbedömning

Riskkälla och risker Allvarlig risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning/kontroll
Kollega slutar - ökad arbetsbelastning för kvarvarande lärare. X Se till att det finns tillgängliga vikarier. Rektor (alltid huvudansvarig)
Skolassistent
Kontinuerligt 30 november/ rektor
Olegitimerade lärare anställs - utökat ansar för undervisning och betygsättning för legitimerade lärare. X Tid för handledning och andra uppgifter i samband med utökat ansvar. Rektor (alltid huvudansvarig) Vid tillsättning av olegitimerade lärare.
Ökad psykisk ohälsa bland lärare som inte fått ta del av lärarlönelyftet, tex. i form av nedstämdhet. X
Samtal med berörda och ansvarig chef för att ta fram en handlingsplan. Rektor 8 november Februari / rektor

Be om stöttning från din lokalavdelning

En riskbedömning skall alltid göras vid förändringar och när risker uppmärksammas i verksamheten. Kontakta din avdelningen för stöttning, särskilt om din förskolechef eller rektor inte tar dig som skyddsombud på allvar när du påvisar behovet av att bedöma och förebygga risker, om chef eller ombud själva är utsatta eller om du upplever att kunskaper saknas. Uppmärksamma din förskolechef eller rektor på att hen kan returnera arbetsmiljöansvaret om hen upplever att hen inte har kunskap, mandat eller förutsättningar att vidta tillräckliga åtgärder.

Dokumentera och gör en tillbudsanmälan

Tänk även på att det är viktigt att skriva tillbudsrapportering på situationer som uppstår eller händelser för att få en tydlig dokumentation. Dokumentationen är viktig för att ge underlag till skyddskommittén och de ytterst arbetsmiljöansvariga, såsom politiker i våra kommunala nämnder eller hos våra fristående huvudmän. Det är viktigt att uppmärksamma signaler hos kollegiet så tidigt som möjligt, så att psykisk ohälsa kan förebyggs innan det leder till sjukskrivning.

Viktigt att följa anställningsavtalet

Avslutningsvis vill vi poängtera att missnöje med hur lärarlönelyftet är utformat eller genomfört, inte ursäktar att någon bryter mot anställningsavtalet. Om medlemmar riskerar att utsätta sig för arbetsrättsliga åtgärder genom att tillexempel vägra utföra en arbetsuppgift eller samarbeta med kollegor är det viktigt att du pratar med dina kollegor och uppmärksammar dem på riskerna. Bekräfta och visa förståelse för den besvikelse eller ilska som kollegor kan uppleva. Är situationen svår att hantera, be kollegan kontakta avdelningen eller att någon från avdelningen kommer till arbetsplatsen för att prata med lärare som är besvikna eller ledsna.

  • Skapad 2016-10-26
Frågor & Svar