Lärarförbundet
Bli medlem

Hur bedömer Försäkringskassan arbetsskador?

För att du ska berättigas ersättning för en arbetsskada krävs att det ska finnas ett klart samband mellan orsak och verkan. Försäkringskassans utredning syftar till att säkerställa sambandet mellan det inträffade och den skada som sätter ner din arbetsförmåga.

Det är ett juridiskt beslut på medicinsk grund. Därför behövs både en medicinsk bedömning och en juridisk utredning. Försäkringskassan låter sina läkare studera de medicinska underlagen för att avgöra om sambandet är tillräckligt tydligt.

När skedde olyckan?

När det gäller olyckor är det oftast inte något problem att fastställa om skadan är en följd av en viss olycka. Däremot kan det ibland vara svårt att avgöra om en olycka verkligen ska anses ha inträffat i tjänsten. Både lagstiftningen och de kollektivavtalade försäkringarna gäller endast när en olycka inträffat i arbetet.

Var skedde olyckan?

Det spelar ingen roll för tillämpningen av lagen och avtalsförsäkringarna var i världen olyckan har ägt rum, under förutsättning att sjukdomen eller skadan har drabbat dig i sin tjänsteutövning. Olyckor på övrig tid ersätts endast av en (frivillig) fritidsolycksfallsförsäkring.

Hur görs bedömningen?

När det gäller arbetssjukdomar gör Försäkringskassan en utredning som i första hand grundas på anmälan och läkarintyg. För att en skada verkligen ska bedömas som en arbetsskada måste övervägande skäl tala för att:

  • det finns ett vetenskapligt stöd för orsakssambandet mellan faktorn på arbetsplatsen och skadan
  • den skadade har varit utsatt för denna faktor i den omfattning, intensitet och utsträckning som enligt vetenskapen krävs för att skadan ska kunna uppstå
  • den skadade inte har kunnat få skadan genom faktorer utanför jobbet, det vill säga på fritiden.

Om övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada blir beslutet att livränta utbetalas.

Undantag

För vissa psykiska eller psykosomatiska skador medges inte livränta. Det gäller skador som, enligt lagtexten, är ”en följd av företagsnedläggelse, bristande uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater, eller därmed jämförliga förhållanden.”

  • Skapad 2013-09-13
  • Uppdaterad 2013-11-28
Frågor & Svar