Lärarförbundet
Bli medlem

Hur är det att jobba som universitetslärare just nu?

På Göteborgs universitet arbetar universitetsläraren och professorn Pia Williams. Här berättar hon om hur det varit att arbeta som lärare på universitet under coronapandemin.

Hur har pandemin påverkat din roll som universitetslärare?

På Göteborgs universitet har vi jobbat på distans sedan ett halvt år tillbaka. De få tillfällen jag är på min institution grips jag av en svindlande och overklig känsla; tomma, tysta korridorer utan det vanliga sorlet och myllret av människor. Trots allt har distansarbetet för mig som forskare och universitetslärare fungerat väl. Det finns dock en tendens att arbetstiderna suddas ut, samtidigt har vissa aktiviteter försvunnit vilket ger mer tid. När det gäller möten med doktorander och studenter i seminarier, examinationer och disputationer finns det hela tiden en underliggande oro för teknikproblem eller att den egna kompetensen kring teams, zoom, breakout rooms, chat-funktioner och säkerhet etc. inte ska räcka till. Att tekniken fungerar är avgörande. Min erfarenhet är ändå att det finns en kollektiv vilja att hitta lösningar i alla möjliga situationer som uppstår, en konstruktiv tålmodighet att snabbt ställa om istället för att ställa in och det är jag är väldigt imponerad av. Jag tror det har bidragit till att jag själv kan hålla ut.

Vilka är de största utmaningarna just nu?

En stor utmaning är avsaknaden av mänskliga möten. När människor träffas händer det något. Det tillvaratagna mötet i korridoren med arbetskamraterna, eller den internationella forskningskonferensen med kollegor från hela världen bidrar till idéer och insikter. Kraften i reella möten är svårslagen. Onlinemöten kan vara mycket produktiva, men något händer med vår närvaro när vi kommunicerar med varandra via en skärm. Här gäller att hitta bra lösningar.

En annan utmaning är att inte tappa de kunskaper vi får under den här tiden. Att inte se ”pandemi-tiden” som en transportsträcka utan att tänka till vad vi fått för nya kunskaper, hur vi hanterat olika aktiviteter och frågor i både forskning och undervisning, och vad som kom ut som konstruktivt – att bli varse det som sker. Dagens barn växer upp i en tillvaro som i hög grad är it-orienterad. Vad kan vi dra för lärdomar av det vi har varit med om nu i relation till frågan om vilka kunskaper och kompetenser barn och ungdomar behöver ha med sig för att klara av framtiden? Det behöver vi diskutera. Så, pandemins verkningar kommer att ha stor effekt på flera olika plan inom högre utbildning och forskning.

Vilka är de största lärdomarna just nu?

För min egen del kan det mellanrum som coronapandemin orsakar lära mig något om att hitta nya vägar när det uppstår hinder i en vardag som jag ofta tar för given och självklar. Omställningen till distansarbete har vi nytta av. Distansmöten kan vara effektiva, tidsbesparande och klimatsmarta; men teknik och support måste vara på topp så att medarbetare slipper lösa allt på egen hand. Vi behöver lära oss att ha en bra avvägning mellan campus- och distansundervisning, utveckla pedagogiken och kunskaperna i att designa distansundervisning och samtidigt säkerställa hög kvalitet. Här har flera påpekat vinsten av kommunikation och samarbete mellan olika lärosäten för att hitta kreativa former.

//

Pia Williams, universitetslärare och professor på Göteborgs universitet

Lärarförbundet informerar

Högskolan bedrev undervisning på distans i våras. Det har på många håll fungerat bra eftersom det fanns en relativt stor digital mognad redan, även om man dragits med barnsjukdomar. Efter delvis ändrade riktlinjer i juni 2020 har lärosätena valt olika strategier inför höstterminen. En del av dem har delvis återgått till campusbaserad undervisning under hösten, antingen gradvis eller vid ett särskilt datum. Andra fortsätter med distansutbildning i högre utsträckning än innan pandemin, men bedriver även campusbaserad utbildning, medan vissa utgår från digital undervisning där undantag kan göras vid behov.

Det är oklart i vilken utsträckning kursansvariga lärare själva får avgöra huruvida kurser ska hållas på campus eller digitalt. Här vill vi framhålla att det är viktigt att lärarna själva får utöva inflytande över sin arbetssituation och avgöra vad som fungerar i olika situationer. Det är också viktigt att olika situationer riskbedöms och lärarna involveras i det arbetet. Bland annat påverkas lärares arbetsbelastning i denna särskilda situation. Eftersom vuxna smittar vuxna så behöver fysiska möten planeras och riskbedömas extra noga.

  • Skapad 2020-10-08
Frågor & Svar