Lärarförbundet
Bli medlem

Hur är det att jobba som lärare på vuxenutbildningen just nu?

Vi har bett Lillemor Malmbo, sfi-lärare i Umeå, att berätta hur hon upplever det är att jobba under coronapandemin.

Tystnaden bekymrar mig. Det är för tyst från eleverna, för tyst i skolans korridorer, för tyst från utbildningsdepartementet och Skolverket. Inget hörs i media. Kanske är det vi sfi-lärare som är för tysta? För vårens omställning och pandemin har ju knappast gått obemärkt förbi oss som arbetar inom vuxenutbildning, snarare tvärtom. Samtidigt känns det provocerande att tänka att det ligger på oss lärare att ständigt höja rösten som för att säga se oss, se våra elever, vi är också här! En välfungerande sfi och vuxenutbildning är trots allt en av de viktigaste nycklarna till snabbare etablering, bättre integration och kompetensförsörjning.

Sfi-skolan jag arbetar på har haft bättre förutsättningar än många att möta upp utmaningen att bedriva distans- och fjärrundervisning. Sedan flera år tillbaka har alla elever lånelaptops eller iPads och tillgång till digitala läromedel. Vissa elever studerade också redan via närdistans. Den beredskapen underlättade en del när beskedet kom att all undervisning skulle bedrivas på distans. Men tillgång till digitala verktyg innebär inte per automatik digital kompetens hos vare sig elever eller lärare. Här finns lärdomar att dra och möjligheter till än mer utveckling än den som redan skett, när läget lugnar ned sig.

Vi vet redan att det är både svårt och tidskrävande att lära sig ett nytt språk som vuxen och att göra det via en skärm försvårar. Förutom oron över smittspridning och en trygg arbetsmiljö för både personal och elever är vi många på sfi som oroas över elevernas möjligheter till lärande och progression i språket. Framförallt när det gäller muntlig kommunikation och interaktion. Snart har den här extraordinära situationen pågått i över ett halvår och det är ofrånkomligt att det här inte kommer att gå obemärkt förbi när det gäller elevernas lärande. Något som i sin tur såklart påverkar oss lärare på många olika sätt.

Även om Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning togs bort från och med den 15 juni är det många sfi-skolor och vuxenutbildningsanordnare som kommer att fortsätta med distans. Rekommendationerna och råden för hur man kan agerar för att minska smittspridning är många och ibland svåra att upprätthålla inom skolan. Då kan det underlätta att delvis fortsätta med distansundervisning. Samtidigt som vi försöker agera för att minska smittspridningen och säkra arbetsmiljön kan den situation vi är i leda till ökad arbetsbelastning och stress. Att ställa om sin undervisning till distans eller i vissa fall någon form av kombination av distans- och närundervisning riskerar att leda till dubbelarbete och ökad arbetsbörda.

En möjlig positiv sidoeffekt av de här månaderna kan dock bli att det skarpa läget som uppstod i våras leder till bättre förutsättningar och ökad likvärdighet inom sfi att arbeta med digital kompetens. Nationellt sett har det varit tydligt att många skolor och anordnare saknade den teknik och de digitala verktyg som behövdes. Trots att det uttryckligen står i styrdokumentet att sfi-undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Förhoppningsvis följs det upp och åtgärdas.

I dagsläget är det svårt att föreställa sig när jag och kollegorna får sitta i ett klassrum fullt av elever igen och där korridorerna fylls av trängsel, prat och skratt. Jag längtar efter den dagen men till dess vore jag nöjd om det i alla fall blir mindre tyst.

//

Lillemor Malmbo, sfi-lärare, fackligt förtroendevald i Lärarförbundet Umeå och ledamot i referensorganet för vuxenutbildning

Lärarförbundet informerar


Lärare behöver ett professionellt handlingsutrymme. Karaktäristiskt för en frisk arbetsplats är att medarbetare ges förutsättningar för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, möjligheter till kompetensutveckling, samt utrymme för att bidra till förbättring. Motsatt gäller att samvetsstress och ohälsa uppstår när lärare inte får utrymme för att ta sitt yrkesansvar. Som Lillemor berättar har mycket ställts på sin spets under pandemin. Att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i våras kräver goda förutsättningar på många plan, tekniskt, kompetensmässigt och användarvänlighet.

Läs mer om digital arbetsmiljö. https://www.suntarbetsliv.se/digironden/

Lärarförbundet återkommer hela tiden till att riskbedömningar ska göras. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Nu när händelseutvecklingen är snabb behöver detta arbete göras ofta, ibland är det t o m nödvändigt dagligen. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

När så undervisningen ska ske i skollokalerna igen är det viktigt att ta med lärares arbetsbelastning i riskbedömningen. Erfarenheter från grundskolan visar att lärare ofta hade dubbla planeringar med en för distans- eller fjärrundervisningen och en för de som undervisades på plats. Risken är att arbetsbelastningen blir för tung.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora fysiska sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Inför varje större fysisk samling eller möte ska en riskbedömning göras. Frågor man kan ställa i riskbedömningen är “behöver vi ha detta möte?”, “kan vi genomföra mötet och samtidigt uppfylla rekommendationerna om avstånd?” och “kan vi genomföra mötet digitalt istället?”.

När det gäller just vuxenutbildning och SFI är det viktigt att ha med att det är vuxna personer det handlar om och risken för smitta ser enligt dagens forskningsläge annorlunda ut än för barn. Därför kan frågor som exempelvis avstånd vara än viktigare och information kan behövas på flera språk.

Det är viktigt att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att det är möjligt och ni på arbetsplatsen, skyddsombud och chef för en dialog hur det ska gå till.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan#bra-att-veta-infor-lasaarsstart

  • Skapad 2020-08-27
Frågor & Svar