Lärarförbundet
Bli medlem

HBTQ och Lärarförbundet

Lärarförbundet tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter. Vi tar avstånd från alla former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle.

Lärarförbundet arbetar för att alla homosexuella, bisexuella, transpersoner eller personer med queera uttryck och identiteter ska kunna vara öppna på sina arbetsplatser. Vi menar att det inte är acceptabelt att HBTQ-personers hälsa är sämre än andras. Det här är ett ansvar för företagshälsovården, som behöver bli bättre på både bemötande och det förebyggande arbetet. Kunskapsnivån om HBTQ-personernas utsatthet, arbetsmiljö och lönediskriminering behöver höjas hos arbetsgivare. Därför behöver HBTQ vara ett perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sexuell läggning (vilket i det fallet är definierat som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning) har ett starkt skydd i diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen förbjuder även diskriminering som har samband med könsidentitet och könsuttryck. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att ingen ska kunna utsättas för diskriminering på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen beskriver både ett ansvar att bedriva ett förebyggande arbete samt förbud mot diskriminering av enskilda individer. Arbetsgivare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen i form av så kallade aktiva åtgärder. Arbetsgivaren har även ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier.

För lärare och skolledare handlar det inte enbart om att kunna vara öppen gentemot arbetsgivare och kollegor, det handlar i minst lika höga grad att kunna vara det gentemot elever och vårdnadshavare. I tider när vi ser att påtryckningar från vårdnadshavare är ett växande problemområde i skolan, kan lärare som tillhör minoritetsgrupper riskera att bli än mer utsatta och ifrågasatta. Här har skolledningen ett tydligt ansvar.

Lärarförbundet deltar i det internationella arbetet för HBTQ-rättigheter, bl.a. inom ramen för Education International. Det är en kamp där vi delar erfarenheter och kunskaper med andra lärarförbund i världen och stöttar varandra i kampen. På Europride 2018 arrangerade vi därför ett seminarium om den internationella kampen för HBTQ-rättigheter.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här