Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarkrisens effekter: Hälften får ingen vikarie när de blir sjuka

-Fina ord och löften räcker inte, det måste till ännu fler konkreta åtgärder så eleverna får den undervisning de har rätt till. För kunskap kommer inte av sig själv, skriver förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand tillsammans med Matilda Hellström, ordförande i Sveriges elevråd - Svea.

-Fina ord och löften räcker inte, det måste till ännu fler konkreta åtgärder så eleverna får den undervisning de har rätt till. För kunskap kommer inte av sig själv, skriver förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand tillsammans med Matilda Hellström, ordförande i Sveriges elevråd - Svea.

En färsk Novus-undersökning visar att lärarna alldeles för sällan ersätts om de av någon anledning är borta – nu kräver Lärarförbundet och Sveriges elevråd - Svea - fler kompetenta vikarier.

Det råder lärarbrist i Sverige. SCB spår att det kommer saknas 65 000 lärare inom tio år, men redan i dag märks lärarbristen av i skolvardagen.

Ett exempel är svårigheten att hitta vikarier. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att lärare i hälften av alla fall sällan eller aldrig får en vikarie. Endast fyra procent anger att de alltid får vikarie.

Genomgripande förändringar måste ske

Konsekvensen blir att klassen lämnas utan lärare, och därmed långt sämre möjligheter till kunskapsinhämtning. Idag presenterade OECD sin rapport om den svenska skolan och dess resultat. I rapporten konstaterar man att genomgripande förändringar måste ske i den svenska skolan om kunskapsresultaten ska höjas.

Men hur ska kunskaperna bli större om lärarna blir färre?

Värst för gymnasielärarna

Gymnasielärarna sticker ut i Novusundersökningen – 6 av 10 uppger att de sällan eller aldrig får vikarie. I gymnasieskolan finns inte tillsynsansvaret som finns i de lägre årskurserna, men det finns aldrig några godtagbara skäl att lämna eleverna vind för våg.

Vikariebristen ökar pressen på lärarna, som är en av de yrkesgrupper som har den högsta arbetsbelastningen och sjuknärvaron.

Friska lärare drabbas

Arbetsbelastningen för de friska lärarna ökar eftersom de tvingas täcka upp för en kollega. Stressen ökar också bland eleverna när de går miste om undervisning. Det finns ett tydligt samband mellan sjuka lärare och lägre elevresultat.

En granskning av relationen mellan lärarnas sjukskrivningar och elevernas resultat visar att både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro.

Tre anledningar till vikariebrist

Det finns tre huvudsakliga anledningarna till att en vikarie inte tillsätts:

  1. Skolledaren har svårt att hitta en vikarie.
  2. Budgeten från huvudmannen räcker inte till.
  3. Lärarnas arbetsbelastning är så hög att de inte hinner täcka upp för varandra.

Skolledare gör sitt yttersta, men i brist på lärare, resurser och tid blir åtgärden alltför ofta en inställd lektion eller till exempel filmvisning. Men filmvisning utan pedagogisk idé kan aldrig ersätta en lärare.

Krav från Lärarförbundet och Svea

Lärarförbundet och Sveriges elevråd - Svea - kräver att:

  • Eleverna får sin garanterade undervisningstid. Utan lärare kan elevernas kunskapsinhämtning inte garanteras.
  • Grundbemanningen av lärare ökar. Regeringen och huvudmännen måste göra mer för att skapa bättre förutsättningar så att lärarna kan bli fler.
  • Kompetenta vikarier sätts in när ordinarie lärare är sjuk. Vikarier utgör ett gott komplement till ordinarie lärare och säkerställer att varken kunskap eller elevernas välmående riskeras.

Lärare brukar ange att det bästa med yrket är eleverna. Men både lärare och elever måste ges rätt förutsättningar om kunskapsresultaten ska höjas. Menar regeringen allvar med denna utmaning måste man därför ta lärarbristen på större allvar.

Fina ord och löften räcker inte, det måste till ännu fler konkreta åtgärder så eleverna får den undervisning de har rätt till. För kunskap kommer inte av sig själv.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande Lärarförbundet

Matilda Hellström

Ordförande Sveriges elevråd - Svea

  • Skapad 2015-05-04
Frågor & Svar