Lärarförbundet
Bli medlem

Ha koll på hur du mår

Ta stöd av ditt ombud och dina kollegor om du upplever stress på arbetsplatsen.

Ta stöd av ditt ombud och dina kollegor om du upplever stress på arbetsplatsen.

Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö men du har också själv ett ansvar att påpeka risker i arbetsmiljön, till exempel när arbetsbelastningen blir för hög och du har mer att göra än vad du klarar av.

För att ha en bra arbetsmiljö är det viktigt att du utgår från dig själv och hur du mår. Din chef har ansvaret för din arbetsmiljö men ser inte alltid det du ser eller vet vad du vet.

Goda rutiner och dokumentation är viktiga förutsättningar för att lyckas. Finns de inte - börja arbetet med att skapa dem redan idag!

Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Prata med det skyddsombud som kan lyfta din fråga direkt med chefen eller anmäla som ärende i skyddskommittén. Diskutera hur ni kan utveckla inflytandet i såväl den dagliga verksamheten som i skyddskommittén.

På arbetsplatsen ska det finnas:

  • en plan och rutiner för att regelbundet genomföra arbetsmiljökartläggningar med fokus på sådant som är vanlig förekommande i yrket
  • beredskap att utifrån enskilda behov vidta åtgärder för att underlätta för individen att fortsatt arbeta i den omfattning som anställningen ger
  • riskbedömningar inför förändringar i verksamheten

Dokumentera din belastning

Om du tror att du har blivit, eller riskerar att bli sjuk på grund av ditt arbete ska du gå till företagshälsovården eller din husläkare.

Prata med din chef som också bör göra en arbetsskadeanmälan om tillbud, men även du kan anmäla tillbud.

När du känner dig stressad

Känner du en stor stress och att ansvaret eller kraven som ställs på dig inte möts av tillräckliga resurser, kan det finnas flera lösningar. Kanske är det bättre lokaler, ytterligare personal, professionell handledning eller avlastning i arbetsuppgifter som behövs. Din chef måste ta din stress på stort allvar. Det finns en arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4), OSA, som ställer krav inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling som kan ge stöd.

Anmäl tillbud

Om du börjar få uppenbara stressreaktioner, det vill säga att du får svårt att sova, har koncentrationssvårigheter, blir på dåligt humör, etcetera, så bör du göra en tillbudsanmälan.

Be om tid att gå igenom och prioritera arbetet

Du ska be din chef att få tid att sitta ner och konkret gå igenom ditt arbete och tillsammans peka ut de områden som du skulle kunna minska ner på. Det är inte lätt när man är som mest stressad att be om detta. Sök stöd i dina kollegor, allra helst ditt ombud.

Det är också viktigt att ni tillsammans i arbetsgruppen pratar igenom arbetsbelastningen och om den är olika över tid. Kan i så fall något göras för att de höga arbetstopparna inte ska uppstå? Kan vi organisera arbetet annorlunda för att undvika för hög arbetsbelastning över tid? APT är ett utmärkt forum för att diskutera dessa frågor. Det ger även rektor bättre underlag för att ex kunna ta fram prioriteringslistor, uppmärksamma huvudman på behov som verksamheten har och aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön.

Var inte ensam

Ta stöd i dina kollegor och prata med ditt ombud om du upplever stress och ohälsa. För många är det första steget mot utbrändhet att man tystnar och inte vill prata om sin situation.

Det finns stressmätningsverktyg för att följa upp och synliggöra belastning, till exempel Healthwatch och KEDS. På Suntarbetslivs hemsida finns fler verktyg, bland annat utifrån Stress och balans. Ett annat är medarbetarundersökningar.

  • Skapad 2013-12-20
  • Uppdaterad 2022-02-06
Frågor & Svar