Lärarförbundet
Bli medlem

”Ha en god dialog med din avdelning om lärarlönelyftet”

Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet

Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet

Lärarlönelyftet är aktuell fråga ute på skolorna och dina kollegor har säkert hört av sig till dig med funderingar. För att ge dig stöttning hörde vi av oss till Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, med frågeställningar om lärarlönelyftet som är viktiga för dig som ombud att känna till.

Vad är Lärarlönelyftet?

- Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att öka lönerna hos lärare i grundskola, gymnasieskola, fritidshem och i viss mån förskolan. Bidraget är på totalt tre miljarder kronor årligen och ska fördelas av huvudmännen. Pengarna räcker till löneökning för motsvarande en tredjedel av lärarna i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Exakt hur många beror på löneökningarnas storlek som i genomsnitt ska vara 2 500 till 3 500 kronor i månaden.

Tycker Lärarförbundet att lärarlönelyftet är bra?

- Det finns ingen enskild åtgärd som kan rätta till decennier av eftersläpning eller lösa alla problem med lärares löner. Men vi måste ta vara på alla de chanser som ges för att höja lärarlönerna och innan året är slut kommer ungefär 60 000 av landets lärare ha fått en rejäl löneökning. Självklart är detta något positivt och kommer att ge effekt för hela yrkeskåren på sikt. Läs gärna det blogginlägg som Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström har gjort, "Vi säger ja till pengar till lärarlöner".

Vad menar Lärarförbundet med att alla tjänar på lärarlönelyftet?

- Varje år genomförs löneöversyner där viktiga målsättningar är en lönesättning som ligger i nivå med jämförbara yrken men också med en fördelning som speglar de individuella uppdragen, ansvaren och arbetsinsatserna. Att det i framtiden kommer att finnas tre miljarder mer i systemet gör att det finns mer pengar att använda för att nå dit. Lärares låga löner har tidigare främst blivit synliga i jämförelser med andra yrkesgrupper. Men nu när några lärare får en rimlig lön, uppstår skillnaderna inom lärarkåren. Det gör fellönesättningen mer synbar, paradoxalt nog för att den är på väg att rättas till. På kort sikt kan det upplevas som orättvist och fyrkantigt, men i ett längre perspektiv är det ett steg på vägen mot målet - rimligare löner för alla.

Vad skiljer lärarlönelyftet från vanliga löneöversyner?

- Så lite som möjligt. I stället för ett centralt avtal mellan parterna är en det särskild satsning i statens budget som efter regeringsbeslut görs med en viss inriktning för att bekosta extra löneökningar till en stor grupp lärare. Lärarförbundet anser att detta bör ske på det sätt parterna är överens om i respektive löneavtal. Dels för att det är så vi är överens om och vana vid att göra, dels ökar det möjligheterna att hålla samman lönebildningen på ett klokt sätt.

Hur kan löneöversynen i vår jämna ut de klyftor som uppstår med lärarlönelyftet?

- Att lönen ska upplevas som rättvis är en viktig ambition men de flesta medlemmarna anser också att lönen ska spegla de uppdrag man har och den insats man gör. Rättvis lön är ur det perspektivet inte detsamma som lika lön. Det är viktigt att inte fastna i regelverk eller enskilda satsningar utan behålla helhetsperspektivet i lönearbetet.

Stora löneskillnader som inte speglas i den dagliga verksamheten är inte heller bra. Verksamhetens och lönesättningens kvalitet liksom arbetsmiljöarbetet är beroende av tydlighet och begriplighet. Mål, uppdrag och förutsättningar måste vara en del av det dagliga samtalet om arbetet. Lönesättningen kan bidra till att styra verksamheten så att arbetstiden används till det viktigaste arbetet och för återkoppling och ökat engagemang. Den kan också ha motsatt effekt. I ett läge där man är överens om att lärare efter lärarlönelyftet ligger felaktigt lågt i den nya lönestrukturen, ligger det i allas intresse att höja lönen för dem.

Vad kan jag som ombud göra för medlemmarna?

- Se till att du har så bra koll som möjligt på vad som gäller, hur lärarlönelyftet ska genomföras hos din arbetsgivare och vad avdelningen gör och har gjort. Läs på Skolverkets och Lärarförbundets webbplatser, kontakta din avdelning och fyll sedan på med att fråga din arbetsgivare. Kom ihåg att det inte är din närmaste som avgör om din skola kommer att ta del av lärarlönelyftet. Det är huvudmannen som får det statliga bidraget. För samtal med din chef om vikten av helhetsperspektiv och av att hen ta så stort ansvar som möjligt för hur bidraget används på skolan; varför får man en ökning, hur ska lönerna för hela skolan utvecklas framöver?

Vad svarar jag när mina kollegor är kritiska till lärarlönelyftet?

- Det är inte så konstigt om du eller dina kollegor reagerar på att bara vissa lärare får en löneökning. Men det gäller att se lärarlönelyftet ur ett större perspektiv och förstå att det på sikt kommer att förändra lönesättningen för alla lärare.

  • Hela lärarkåren är felavlönad på grund av decennier av eftersläpningar.
  • Men med lärarlönelyftet blir ett antal lärare mindre felavlönande.
  • Trots bristerna är detta en facklig framgång och ett bra steg på vägen, vi kan inte säga nej till en lönesatsningen.
  • Lärarförbundet fortsätter arbetar för att alla lärare ska ha rätt lön
  • Skapad 2016-09-12
Frågor & Svar