Lärarförbundet
Bli medlem

”Gör rektorsutbildning till ett krav för förskolechefer”

På de flesta förskolor upplever barnen en rolig och lärorik tid, men kvalitetsskillnaderna är alltför stora. Det skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande på DN Debatt.

På de flesta förskolor upplever barnen en rolig och lärorik tid, men kvalitetsskillnaderna är alltför stora. Det skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande på DN Debatt.

Bättre övergång från förskola till skola, förstelärare även i förskolan, och obligatorisk rektorsutbildning för förskoleledare är tre viktiga reformer som bör genomföras, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Camilla Walterson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson för (M).

I dag den 21 maj firar vi förskolans dag. Vi firar att Sverige har en förskola i världsklass och att andra länder tittar intresserat på hur vi arbetar med att väcka barnens nyfikenhet med lek, utveckling, omsorg och lärande. Pisa-undersökningen visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång och föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda. Intresset för förskollärarutbildningen ökar stadigt. Vi har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för. För att ge våra barn bästa möjliga start i livet, förbättra kvaliteten och säkra behovet av lärare i förskolan, föreslår vi en förstärkning av förskolan.

Stora kvalitetsskillnader

På de flesta förskolor upplever barnen en rolig och lärorik tid, men kvalitetsskillnaderna är alltför stora. Tyvärr finns det gott om exempel på verksamheter där förskollärartätheten är alldeles för låg. I några kommuner har 7 av 10 förskollärarutbildning men i andra är siffran så låg som 2 av 10. På många håll är barngrupperna för stora, möjligheten till planering och utveckling för små och arbetsbelastningen för hög. Likvärdigheten i förskolan måste stärkas.

Lärarens kompetens och förutsättningar är avgörande för hur barnen lyckas i skolan. Det är glädjande att förskollärarutbildningen från att ha legat på mycket låga nivåer nu är populär. Men trots det bedömer samtidigt Arbetsförmedlingen att det redan i dag är brist på lärare i förskolan. För att locka fler att bli och vara lärare i förskolan måste arbetsbelastningen minska, karriärmöjligheterna bli fler och lönen högre.

Krävs ytterligare satsningar

De senaste åren har ett stort antal reformer genomförts för att stärka förskolans roll i utbildningskedjan. Den förra regeringen gjorde under sina första år flera viktiga förändringar i skollag och läroplan. Alla barn från tre års ålder fick rätt till allmän, avgiftsfri, förskola 15 timmar i veckan. Lärandeuppdraget förtydligades och riktades tydligare mot legitimerade förskollärare. Förskolan är i dag en egen skolform med en reviderad och modern läroplan.

I Alliansens budget som gäller för 2015 finns satsningar på minskade barngrupper, en fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser på förskollärarutbildningen, en förlängning av förskolelyftet och ett förskolechefslyft mellan 2015 och 2018. Detta är viktiga satsningar, men det krävs ytterligare förstärkningar för att säkra kvaliteten, likvärdigheten och tillgången till behöriga förskollärare.

1. En sammanhållen skola och en likvärdig överlämning till nästa skolform

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och har stor betydelse för elevens framtida skolresultat. Det är därför av största vikt att utbildningssystemet hänger ihop.

En del i att förstärka den sammanhållna skolan är en mer likvärdig överlämning från förskola till förskoleklass. Förskollärares ovärderliga kunskaper om varje barn måste föras vidare till nästa skolform. Vi behöver därför se över hur vi kan säkerställa att alla förskolor och förskoleklasser har möjlighet att samverka och på ett kvalificerat sätt underlätta barns övergångar mellan förskola och förskoleklass.

2. Förstelärare i förskolan

Vi måste stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. Vi vill därför utveckla och fördjupa förste­lärarreformen så att även förskollärare kan bli förstelärare. Detta skulle innebära att statusen för yrket stärks, inte bara av en höjd lön med 5.000 kronor i månaden, utan också att yrket innebär fler och bättre karriärsutvecklingsmöjligheter för förskollärare. Lektorer i förskolan skulle stärka förskolans vetenskapliga grund och koppling mellan förskolan och forskningen.

3. Förskolechefernas titel ska vara rektor

Rollen som förskolechef i förskolan är lika betydelsefull som vilken rektor som helst när det gäller att leda det viktiga pedagogiska arbetet. Därför finns det ingen anledning att skilja på att vara rektor i grundskolan eller i förskolan. För att förtydliga förskolans roll i utbildningskedjan är det därför centralt att stärka förskolechefernas uppdrag och status. Därför vill vi göra förskolechefen till rektor.

4. Obligatorisk och förskoleanpassad rektorsutbildning

Statistik från Skolverket visar att endast 875 förskolechefer har genomgått eller genomgår befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Det är knappt tio procent av det totala antalet förskolechefer i Sverige. Kompetensutveckling av skolledarna i förskolan är viktigt för att förstärka förskolans pedagogiska fokus eftersom att skolledare som i större utsträckning är delaktiga i den pedagogiska utvecklingen får sitt arbetslag att jobba åt samma mål med att utveckla verksamheten.

Vi vill därför göra rektorsprogrammet obligatoriskt även för förskolerektor. Dessutom ska dagens rektorsprogram kompletteras med relevanta delar för rektorer inom förskolan så att programmet får en inriktning som är bättre anpassad till förskolans miljö, form och förutsättningar.

5. Stort behov av legitimerade förskollärare

Söktrycket till förskollärarutbildningen har ökat. Det vittnar om att det är många som vill vara med och utveckla den svenska förskolan. Det behövs. Fler måste vilja bli förskollärare om vi ska kunna mota förskollärarbristen och få en mer likvärdig förskola. Alliansregeringen byggde kraftigt ut utbildningsplatserna till förskollärarutbildningen. Nu behöver lärosätenas kapacitet byggas upp så att utbyggnaden inte sker på bekostnad av utbildningens kvalitet. För att säkerställa behoven i förhållande till utbildningsplatserna följer vi noggrant utbyggnaden av förskollärarutbildningen.

6. Fortsatt kompetensutveckling för att matcha den reviderade läroplanen

Det finns behov både av att ytterligare fördjupa medarbetarnas kunskaper inom vissa ämnesområden och implementera de mål som finns i läroplanen. Förskollärarna måste därför få bättre möjligheter till kompetensutveckling på rimliga villkor. Vi vill att förskolelyftet fördjupas och breddas och att alla huvudmän med medarbetare med behov av kompetensutveckling ska delta. Vår ambition är en mer permanent lösning på lärares och förskollärares kompetensutveckling som ger den långsiktighet skolan och förskolan behöver.

Vägen framåt för Sverige är mer kunskap, inte mindre. Därför är det av största vikt att vi ger våra barn bästa möjliga start i livet. Den avgörande faktorn är välutbildade och skickliga lärare som kan entusiasmera barnen och eleverna till mer kunskap och lärande. Politikens uppgift är att ge professionen så goda förutsättningar som möjligt och för det krävs mod och rätt prioriteringar. Med en förstärkning av förskolan säkerställer vi att den svenska förskolan är och förblir i absolut framkant.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande ­Lärarförbundet

Camilla Walterson Grönvall (M)

Utbildningspolitisk talesperson

  • Skapad 2015-05-21
Frågor & Svar