Lärarförbundet
Bli medlem

Genom Anders Nersäters forskning utvecklas hela arbetslaget

Anders Nersäters forskningsreslutat har lett till direkt kompetensutveckling hos kollegorna på gymnasieskolan där han jobbar som historielärare. Forskningen i ämnesdidaktik gör han vid Jönköpings högskola.

Anders Nersäter är en forskande lärare i ämnesdidaktisk forskning vid Jönköpings högskola. Tillsammans med Ulla Runesson, professor vid samma högskola, deltar han i Lärarnas forskningskonvent den 13 april 2016. De deltar under eftermiddagen i Forskande lärare utvecklar undervisningen. Hela programmet hittar du här.

Learning study

Metoden som Anders Nersätter använder sig av heter Learning study. Genom den processen delar han erfarenheter med sina kollegor och ambitionen är att fortsätta forska på halvtid.

- De slutsatser vi drog har också kunnat komma skolan till del på olika sätt bland annat genom föreläsningar och fortbildning bland ämneskollegor.

Berätta om vad du forskar om och varför du gör det?

- Jag jobbar som historielärare sedan många år och en sak som jag sett i min undervisning är att elever kan ha svårigheter att tolka och använda sig av källor.

Min avhandling behandlar därför vad elever kan behöva lära för att konstruera förklaringar vid arbete med historiskt källmaterial. Eleverna i studien fick tolka och använda sig av källmaterialet för att konstruera förklaringar som behandlade orsak.

Undersökningsgruppen bestod av cirka 85 elever på gymnasienivå. Forskningsmetoden var Learning Study där jag arbetade tillsammans med en grupp gymnasielärare.

Vad kom du fram till?

- Studien visade att följande aspekter var kritiska för att eleverna skulle lära sig tolka och använda källor:

  • Att kunna förhålla sig kritiskt värderande inför källor och inte betrakta dem som oproblematisk information.
  • Att kunna tolka källor kontextuellt för att undvika bokstavliga tolkningar och presentism.
  • Att kunna jämföra källor för att belägga utsagor och belysa olika perspektiv.
  • Urskilja att källors användbarhet skiftar i relation till de historiska frågeställningarna.
  • Urskilja skillnaden i innebörd mellan en äkta källa och en pålitlig utsaga.

För att lära sig resonera om orsak visade sig följande aspekter vara kritiska:

  • Urskilja temporala aspekter av en förändringsprocess för att inte förväxla orsaker och konsekvenser.
  • Urskilja att orsaker bakom historiska förändringar oftast är av sammansatt karaktär och inte kan reduceras till en orsak.
  • Urskilja att historiska förändringar orsakas av bakomliggande strukturer samt agerande från historiska aktörer och inte sker av sig självt.
  • Urskilja att resonemang om orsak behöver underbyggas med stöd av belägg.

Vad kan läraren göra?

- Resultaten från studien visar att en undervisning där läraren förmår identifiera det som är kritiskt för ett visst lärandeobjekt, kan synliggöra det med hjälp av variationsmönster i en dialog med eleverna, samt erbjuder dem stöd av specifikt utformade mallar har goda förutsättningar att utveckla elevernas lärande. Vår elevgrupp kom betydligt längre i sin tolkningsprocess när eleverna fick möjlighet att arbeta med stödmallar och erbjöds viss kontext runt källmaterialet som skulle tolkas.

Ska du undersöka detta vidare?

- Jag blev klar med min avhandling i december 2014 och arbetar nu som lektor på en gymnasieskola inom Jönköpings kommun. Ambitionen är att kunna fortsätta att forska inom samma område parallellt med min undervisning.

Hur kan du omsätta forskningen i praktik?

- Genom Learning Study-processen så delar jag erfarenheter med de kollegor som deltog i genomförandet. De slutsatser vi drog har också kunnat komma skolan till del på olika sätt bland annat genom föreläsningar och fortbildning bland ämneskollegor.

I ämnesgruppen utformar vi även lektionsplaneringar som baseras på resultat från våra Learning Studies. Självklart använder jag mig även själv av våra slutsatser i min egen undervisning.

Kan det spridas mer än lokalt?

- I Jönköpings kommun håller vi på att bygga ämnesnätverk vilka kan fungera som forum.

Vad säger du till någon som vill forska men inte tagit steget?

-Var beredd på att det innebär hårt arbete och är väldigt tidskrävande. Är du beredd att betala det priset så ska du absolut ta steget eftersom det är oerhört utvecklande och roligt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här