Lärarförbundet

Friskoleavtalet - kollektivavtal för anställda inom Almega tjänsteföretagen

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen är treårigt och kallas friskoleavtalet. Avtalet gäller från den 1 september 2017 till den 31 augusti 2020. Nyhet: Taket för sjuklön förändras fr.o.m. den 1 juli 2018. Avtalet anpassas efter det.

Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet, NTI-skolorna), Lärande, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan.

Förändring beträffande beräkning av sjuklön inom Friskoleavtalet från den 1 juli (OBS!) 2018

Utifrån riksdagens beslut om höjt tak för sjuklön har parterna inom Friskoleavtalet överenskommit om att anpassa Friskoleavtalet så att avdrag under taket - 8 prisbasbelopp (pbb) omräknat till månadslön - görs med 90 % av månadslönen medan lönedelar som ligger över taket ersätts genom att avdrag görs med 10 %. Ny avtals-pdf kommer, men det är viktigt att känna till den här förändringen, vilken träder i kraft från och med den 1 juli 2018, inte minst då det kan finnas tryckta exemplar som cirkulerar.

Observera att huvudmän som är anslutna till IDEA inte längre omfattas av Friskoleavtalet, exempelvis Kulturama, Tillskärarakademin, Påhlmans, Medborgarskolan, Fryshuset, Järvaskolan, m.m (totalt 17 huvudmän som är anslutna till IDEA). Dessa omfattas nu av det nytecknade IDEA Skolavtalet.Ett nytt Friskoleavtal är tecknat den 20 november 2017 mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd med en avtalsperiod från 2017-09-01—2020-08-31. Avtalet är förutom de ändringar som gjorts i övrigt oförändrat. En avtals-pdf finns nu tillgänglig i webbshoppen för trycksaker. Observera att löneavtalet ingår i den pdf:en. De engelska versionerna som finns avser föregående avtalsperiod och det är i nuläget inte klart om Almega kommer att göra en översättning (ensidigt) av det nya avtalet.

Nu är det viktigt att löneprocesserna kommer igång på allvar. Vår syn på avtalet är att arbetsgivaren är skyldig att kalla Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund till inledande möte utifrån hur viktigt det är att prata om grundläggande förutsättningar för lönerevisionen och att bl.a. kunna föra en dialog om att ingå en lokalt anpassad förhandlingsordning. Vi vill särskilt understryka vikten av att diskutera vilka behov som finns i samband med årets lönerevision, lönekriterierna, vilka mål lönerevisionen ska knytas an till, lönesamtalens innehåll och kvalitet, samt att gemensamt analysera lönestruktur och önskad sådan, vilket är särskilt angeläget sedan lärarlönelyftet. Läs gärna igenom löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren och tveka aldrig att kontakta förbundet centralt om ni har svårt att uppnå samsyn, m.m, utifrån det viktiga verktyget central konsultation. En sådan innebär att centrala parter träffar lokala parter i syfte att lokala parter efter avslutad konsultation ska kunna återuppta lönerevisionen och kunna ingå överenskommelse om nya löner.

Protokoll från avtalsförhandlingarna innehållande samtliga avtalsförändringar finns i webbshoppen för trycksaker. Läs protokollet tillsammans med avtalstrycken från föregående avtalsperiod tills en ny avtals-pdf finns tillgänglig.

Lokala parter ska dessutom vinnlägga sig om att utvärdera lönerevisionen både vad gäller process och utfall, i syfte att utveckla löneprocessen över tid. Det är bra om det sker så snart som möjligt efter att lönerevisionen är klar. Återkoppla gärna till avtalsansvarig ombudsman.

Sammanfattning av avtalsförändringarna

Framgångar utifrån avtalsförhandlingarna::

 • Statistikavtal – Oerhört viktigt för utvärdering och uppföljning av ett löneavtal utan centralt angivet utrymme. Avtalet ska vara på plats 2019-06-01
 • Löneavtalet: förtydligande om att prata om lön under lönesamtalet, lönestruktur (aktuell såväl som önskad), tydligare kriterier (inklusive att bedriva god undervisning), information om reviderad lön i enlighet med förhandlingsordningen, central konsultation, utvärdering av process och utfall lokalt, central utvärdering, avtal om undantag från nästkommande revision efter den 1 april (tidigare den 1 januari). Observera att löneavtalet saknar ett centralt angivet utrymme.
 • Förtydligande 3:3 (förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning): Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överenskommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om medarbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning.
 • Uppräkning av samtliga krontalsersättningar i avtalet med 4,4 %, 2 %, respektive 2,3 % den 1/9 varje år (2017-2019). Observera att det här inte är kopplat till lön, utan till ersättning vid förskjuten arbetstid, tjänstgöring på OB-tid och vid eventuell beredskapsersättning.
 • Partsgemensamma utbildningar om lön med stödmaterial till de lokala parterna, samt även avtalets innehåll och om hälsofrämjande arbete, vilket är mycket viktigt i termer av arbetsbelastning.
 • Konvertering till tillsvidareanställning har gjorts tydlig vid allmän visstidsanställning.
 • Riktlinjer lokala samverkansavtal och exempel på dessa och diskutera förutsättningar för förtroendevalda – klart 1 juni 2018.
 • Lärarbrist – parterna ska diskutera förutsättningarna för kompetensförsörjning, klart 1 juni 2018.

Framgångar för motparten:

 • Undantag från avtalet: medarbetare i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning (som är undantagna LAS – det är alltså inte en ”vanlig” skolledare/förskolechef)
 • Provanställning – vid frånvaro överstigande 6 dagar kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om motsvarande förlängning av prövotiden. Nyheten innebär att med frånvaro likställs även ferieperiod respektive semester, förutom om anställd och närvarande i minst 5 månader.
 • Utsträckning vid kortare frånvaro beträffande ferielön från 30 till 60 dagar och att årslönen aldrig kan överstiga tolv månadslöner plus semestertillägg (OBS, det här är enbart kopplat till kapitlet om ferielön på sid 23 i avtalet under punkt 6:3, kortare frånvaro).
 • 11:9 – Företrädesrätt gäller inte till ny anställning som avser vikariat som bedöms få en varaktighet av högst en månad (tidigare 14 dagar).

Neutrala ändringar:

 • Beviljad sjukersättning: arbetstagare ska informera arbetsgivare om sådant beslut.
 • Uppsägningsklausul för avtalet: det ska sägas upp senast 3 månader innan det löper ut, annars förlängs det ett år i taget.
 • Vägen framåt – vägledning om arbetsbrist, ett stödmaterial till lokala parter – bilaga utan kollektivavtalsstatus.
 • Redaktionella förändringar på ett flertal punkter (betonar redaktionella), där några exempel är ändrade rubriker på de tidsbegränsade anställningarna, flytt av bestämmelsen om nationaldagen till permissionsreglerna, 4:5 - ändring från ”nattvila” till ”dygnsvila”, genomgående ta bort ”IDEA”, ändring från ”lagen om allmän försäkring” till ”socialförsäkringsbalken”, m.m.

Det finns sedan tidigare goda möjligheter att arbeta lokalt med arbetstidsfrågor. Ju fler som läser igenom avtalet och känner till vilka rättigheter som finns, desto bättre förutsättningar för alla våra medlemmar. Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation. Läs mer om våra arbetstidsverktyg. Verka för att ombud och skyddsombud utses om det inte redan finns (prata med avdelningen/riksavdelningen/Lärarförbundet Kontakt) och använd den samlade kunskap som finns i Lärarförbundet. Det är mycket viktigt att samverkan enligt Medbestämmandelagen eller samverkansavtal sker i samband med sättande av budget och i samband med tjänstefördelning, m.m. Tillsammans är vi starka!

Övrigt:

Material (pdf) från de avtalskonferenser om lön, anställningsvillkor och hälsofrämjande arbete som har hållits på fem orter (Göteborg, Stockholm, Umeå, Malmö och Linköping) kan fås genom att kontakta Jens Ranta.

Tveka inte att kontakta avtalsansvarig ombudsman – Jens Ranta - eller Lärarförbundet Kontakt, via 0770 - 33 03 03, om du har frågor om avtalsförändringarna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här