Lärarförbundet

Friskoleavtalet - kollektivavtal för anställda inom Almega tjänsteföretagen

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen är fyraårigt och kallas friskoleavtalet. Avtalet gäller från den 1 september 2013 till den 31 augusti 2017. Parterna har växlat yrkanden och förhandlingarna har inletts.

Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet, NTI-skolorna), Lärande, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan.

Parterna har som sagt växlat yrkanden och förhandlingarna har inletts. Vi kan av förklarliga skäl inte gå in på detaljer om förhandlingarna, men vi kommer inte att ha ett nytt avtal klart tills det nuvarande löper ut (den 31/8). Det innebär att nuvarande avtal löper vidare med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid. Observera att lönerevision för 2017 inte ska genomföras innan ett nytt avtal är tecknat. Att lokala parter går igenom grundläggande förutsättningar som lönestruktur, ekonomiska förutsättningar, omvärldsanalys, personalomsättning och andra relevanta faktorer, är däremot helt okej. Lönesamtal ska inte genomföras innan ett nytt centralt avtal är på plats. När lönerevision sedan sker kommer nya löner att gälla utifrån det revisionsdatum som fastställs centralt, och i förekommande fall lokalt.

Avtalsdelegationen, bestående av förtroendevalda med en koppling till avtalsområdet, utgör en viktig aktör i att stärka möjligheterna för medlemmar och förtroendevalda att påverka genom att avge rekommendation till förbundsstyrelsen om avtalskrav och att avge rekommendation om att ställning till slutligt avtal. Avtalsansvarig är ombudsman Jens Könberg. Avtalet samförhandlas inom ramen för Lärarnas Samverkansråd, alltså tillsammans med Lärarnas Riksförbund.

Avtalet löper ut den 31 augusti 2017.

Nuvarande avtal kan sammanfattas på följande vis:

För de två första åren av avtalsperioden fanns ett garanterat utrymme som fördelas lokalt och individuellt efter lokala förhandlingar.

Lön

Tidpunkt för lönerevision är den 1 september 2013, 2014, 2015 och 2016. I avtalet finns ingen individgaranti när det gäller löneökning.

2013

För 2013 är det lägsta garanterade utrymmet 2 procent, det så kallade ”märket”, alltså samma som de flesta grupper på arbetsmarknaden har fått.

2014

För 2014 är utrymmet 4 procent, en löneökning som inga andra grupper på arbetsmarknaden hittills har fått.

2015-2016

De sista två åren finns inget centralt fastställt löneutrymme. Det finns en samsyn kring att lärarna ska få minst lika mycket som övriga grupper på arbetsmarknaden år 2015 och 2016. Det betyder att lärarna inom Almega får 8,5 procent i löneökning jämfört med övriga grupper som landar på 6,8 för de första tre åren i avtalet.

Arbetstid och arbetsmiljö

Ett gemensamt utvecklingsarbete för framtidens skola ska också genomföras under avtalsperioden för att hitta goda och ändamålsenliga metoder att organisera lärares arbete.

Utvecklingsarbetet går ut på att hitta en samsyn och göra gemensamma undersökningar av hur lärarnas tid faktiskt används och hur prioriteringar av arbetsuppgifter kan bidra till både förbättrad verksamhet och en bättre arbetsmiljö.

Föräldraledighet

En viktig framgång för föräldralediga är att föräldraledighetstillägget från och med den 1 september 2014 utgår i sex månader (tidigare fyra månader för den som arbetat i tre år).

Bättre samverkan

En partsgemensam arbetsgrupp ska bildas för att diskutera lokala samverkansformer och skapa riktlinjer för ett bättre samverkan mellan lokala fackliga organisationer och lokal ledning. Lönestatistiken ska också ses över och ett gemensamt material utarbetas för en fungerande lokal lönebildning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här