Lärarförbundet
Bli medlem

IDEA högskolor - sammanfattning av kollektivavtalet

Högskoleavtalet mellan Lärarförbundet och IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - gäller 2019-06-01--2021-09-30. Idag omfattar avtalet endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola.

Det här avtalet omfattar numera endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola men är ett högskoleavtal som fler högskolor, om de ansluts till arbetsgivarorganisationen IDEA, kan komma att omfattas av. Avtalet har karaktären av ett centralt ramavtal som de lokala parterna kan teckna lokalt anpassade avtal utifrån.

Avtalsperiod

Avtalet är omfattar perioden 1 juni 2019 – 30 september 2021. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram.

Lön

Lönerevision sker den 1 juni 2019, 2020 och 2021.

Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det sker en lokal överenskommelse. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat på arbetsplatsen sker löneprocessen direkt med medlemmar.

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i medarbetarsamtalet som har hållits tidigare.

Parternas arbete med att sätta den lokala processen är väldigt viktig med delarna Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Det finns möjligheter att kalla in centrala parter för konsultation för att komma vidare och de centrala parterna är överens om hur eventuell oenighet ska hanteras. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens.

Arbetstid

Precis som i tidigare avtal är arbetstiden 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Den enskilde lärarens uppdrag ska planeras i samråd med berörd lärare och samrådet ska resultera i en tjänstgöringsplan. Lärare och doktorander har förtroendearbetstid som med hänsyn till sina arbetsuppgifter och i den mån verksamheten medger har förtroendet att själv disponera. Arbetstiden och beräkningsperioder ska hanteras lokalt. Förtroendearbetstiden har tydliggjorts, till fördel för lärarna. Syftet är att det sammantaget ska gagna både verksamheten och den enskilde läraren.

Övriga nyheter

  • Parterna har kommit överens om att införa möjligheter till anställning som postdoc samt konverteringsregler med anledning av den nya tidsbegränsade anställningen
  • Ob-tillägg räknas fram med divisorer istället för tidigare krontalreglering
  • Övergångsregler för att minska antalet sparade semesterdagar
  • Förläggning av föräldraledighet i samband med förläggning av huvudenheter
  • Anmärkning för att underlätta ledighet med lön vid enstaka fall
  • Ändringar i avtalets uppsägningsparagrafer till följd av ändring av LAS ålder
  • Partsgemensam inriktning gällande förtroendevaldas förutsättningar för fackligt arbete, bilaga 3

  • Skapad 2020-04-14
Frågor & Svar