Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia - skolor, förskolor och fritidshem

kollektivavtalet med FREMIA (KFO samt IDEA)gäller under två år, från 1 september 2021 till 31 augusti 2023. Avtalet omfattar förskolor, grund- och gymnasieskolor, fritidshem samt övriga utbildningsverksamheter.

Aktuellt

1 januari 2021 bildades Fremia genom samgående mellan KFO och IDEA. Tidigare sammanfördes de allmänna villkoren under nytt två årigt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för Fremia skolområde. Avtalet gäller för period 1 september 2021 31 augusti 2023.

Nytt löneavtal gäller för avtalsområdet förskolor, fristående skolor och fritidshem.
Löneavtalet gäller 1 april 2022 - 31 augusti 2023.
De nya lönerna gäller från 1 september 2022.

Om det nya löneavtalet

För att underlätta den lokala löneprocessen kom vi överens med Fremia att behålla de tidigare löneavtalen inom respektive IDEA och KFO för 2021 och ta fram ett nytt löneavtal för revision 2022.

Det gemensamma löneavtalet är nu klart. Innehållet tar avstamp och inspiration från KFO och IDEA-skolavtalet. Just nu arbetas för fullt för att ta fram stödmaterial och planera partsgemensamma digitala genomgångar av löneavtalet för ombud och arbetsgivare.

Huvudmålet har varit att ta fram ett nytt gemensamt löneavtal för skolverksamheter med
tydligare struktur och lättare att tillämpa och förstå för såväl enskilda medlemmar som ombud och arbetsgivare.

Löneavtalet i korthet:

 • Löneavtalet gäller för 1 april 2022–31 augusti 2023
 • Nya löner gäller från 1 september 2022
 • Ingen centralt fastställt löneutrymme som tidigare
 • Bättre struktur i löneavtalet
 • Tydligare löneprocess och förhandlingsordning
 • Möjlighet till central konsultation i alla steg

Några nyheter i avtalet

Det finns några nya och annorlunda texter jämfört med tidigare, se dem i korthet här och läs avtalstexterna för detaljer.

Strukturen: Löneavtalets inleds med omfattning, lönerevisionsdatum och gemensamma utgångspunkter. Därefter löneprocessens utformning, lönesamtal, avslut och utvärdering, förhandlingsordning samt förtydligande om medarbetarsamtal. Avslutningsvis redovisas för undantagen, retroaktivitet och koppling till pension.

Löneökning: Det framgår nu uttryckligen i avtalstexten att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.

Olika processer:

Där det finns ombud/klubbar: Inledning och avslut av löneprocessen är olika om det finns ombud/klubb på arbetsplatsen eller om ombud saknas. Om det har funnits lokal organisation vid förra lönerevisionen ska processen genomföras som om ombud finns och arbetsgivaren samråder då med Lärarförbundets riksorganisation.

I verksamheter där facklig representation finns inleds lönerevisionen med partsgemensamma förberedelser. När alla lönesamtal är genomförda görs ett avslut samt utvärdering av löneprocessen. Ombud har rätt att ta del av de nya lönerna för Lärarförbundets medlemmar. En sådan begäran ska göras senast 14 dagar efter att utvärdering skett, men kan givetvis ske tidigare.

Där det inte finns ombud Har inte Lärarförbundets medlemmar valt ombud sker lönesättning mellan lönesättande chef och medlemmar.
Olika typer av samtal

 • lönesamtal innehåller två delar: ett inledande lönesamtal och ett lönebeskedssamtal.
 • Förtydligande lönesamtal om medlemmen inte är nöjd med kvaliteten på motiveringen av ny lön kan medlemmen begära ett sådan samtal inom 1 vecka.
 • Det finns tydligare beskrivning av medarbetarsamtalet och koppling till lönesamtalet.

Vid nyanställning kan man komma överens om att den nya lönen ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision. De olika tidsgränser för när detta kan ske är borttagna.

Central konsultation kan begäras om processen inte fungerar tillfredställande. Detta gäller oavsett om lokal facklig organisation finns på arbetsplatsen eller inte.

Förhandlingsordningen anger när lokal och central förhandling kan påkallas. Vidare finns en beskrivning av medarbetarsamtalet och vad det kan innehålla, samt dess koppling till lönesamtalet.


Tidigare nyheter i allmänna anställningsvillkoren

Det nya avtalet är en sammanslagning av de både tidigare avtalen Fremia-f.d. KFO samt Fremia f.d. IDEA-skolavtal. Det nya gemensamma avtalet utgår från f.d. KFO-avtalet där det inte framgår träder förändringar i kraft från 1 september 2021. V issa förändringar sker stegvis om arbetsgivaren tidigare tillhört f.d. IDEA .

 • Ersättningen för lägerskolverksamhet höjs från 440 till 458 kronor/dygn.
 • Den som har uppnått pensionsålder 68 (69 år fr o m 1 januari 2023) underrättas skriftligt inför avslut av anställning. Anställningen upphör, vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 från och med den 1 januari 2023).
 • Du med Ferietjänst som är föräldraledig eller ledig för studier och avbryter ledigheten för att återgå i arbete senare än sju kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov, har rätt till lön under denna period endast om du har utfört arbete eller återgår i tjänst efter lov. Medlemmar från f.d. IDEA-skolavtal har även tidigare omfattats av den regeln.
 • Nya uppsägningstider införs i avtalet från tidigare KFO. För dig som tidigare tillhört KFO-avtalet är reglerna oförändrade. Det kan påverka när du ska byta jobb eller blir uppsagd.
 • Kvalifikationstids för föräldralön förkortas för tidigare IDEA. Tidigare KFO-medlemmar behåller de kvalifikationsregler de hade vilket innebär att alla som inleder sin föräldraledighet efter 1 september får 180 dagar efter 1 års anställningstid och löpande utbetalningen under ledigheten.
 • Den som tidigare tillhört KFO bibehåller de extra semesterdagarna efter fyllda 40 och 50 år. Den som tidigare tillhört IDEA-skolavtal införs extra semesterdagarna stegvis. Från och med 1 januari 2024 tillämpas 25 (39år), 31 (40 år) och 32 ( 50 år) semesterdagar i enlighet med Fremia avtalet.
 • Rätten till Ob-tillägg kvarstår för dem som tidigare tillhört IDEA-skolavtal fram till 31 augusti 2023.

Har du frågor?

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.


 • Skapad 2012-11-29
 • Uppdaterad 2022-03-10
Frågor & Svar