Lärarförbundet
Bli medlem

FREMIA - f.d. IDEA Folkhögskola och utbildningsföretag – avtal 2020

Lärarnas samverkansråd har tecknat nytt kollektivavtal med FREMIA- f.d. IDEA. Avtalet gäller för perioden 2020-05-01 till 2023-04-30. KFO och IDEA bildar en ny arbetsgivarorganisation den 1 januari 2021, FREMIA.

Avtal 2020

Kollektivavtalet gäller Röda korsets folkhögskola och Scouternas folkhögskola. Förutom det centrala avtalet finns det lokala avtal som är anpassade till verksamheten.


Lön

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i utvecklingssamtalet som har hållits tidigare.

Viktiga delar i löneavtalet är Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Om ni lokalt inte kan komma överens finns möjlighet att kalla in centrala parter för konsultation. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens lokalt.

Avtalet innebär tre tillfällen för lönerevision, den 1 maj 2020, 2021 och 2022. Lokala parter kan komma träffa överenskommelse om annat datum för lönerevision. Det finns ingen centralt angiven nivå för löneökningar.

Arbetstid

För lärare med årsarbetstid och ferier är arbetstiden högst 1 760 per ferielöneår.

Lärare med ferier är tjänstgöringsskyldig under högst 45 veckor per ferielöneår. Arbetsårets omfattning för enskild lärare fastställs efter samråd med berörd arbetstagaren av arbetsgivaren inför varje ferielöneår.

För lärare som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader ska arbetsgivaren samråda med den anställde om fördelning och förläggning av tid för olika arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

I det nya avtalet finns en ny modell för ferieanställning, som kan införas om lokala parter är överens om det. Modellen medför ingen förändring i arbetstiden utan endast ett tydliggörande av när semesterperioden infaller. Avtalet medger också att man kan förlägga arbetsdagarna under arbetsåret till 194 arbetsdagar (ca 40 veckor) istället för det veckointervall som finns idag och som i praktiken kan innebära väldigt olika antal arbetsdagar trots att antalet veckor kan vara det samma.

”Semesterns förläggning har en otydlig skrivning, vilket kan vålla bekymmer för lärare som är föräldralediga, framförallt vid delledighet. I den nya modellen förläggs semestern till första delen av sommarferien, precis som i alla andra avtal inom lärarområdet” säger Mats Andersson, avtalsansvarig ombudsman.

Föräldralön

Om du är föräldraledig kan du få behålla ca 10 % av din lön.

Vid en anställningstid på

  • 1 men inte 2 år i följd, utges föräldralön under 90 dagar.
  • 2 år men inte 3 år i följd, utges föräldralön under 120 dagar.
  • 3 år eller mer, utges föräldralön under 180 dagar.

Föräldralönen utbetalas med ordinarie månadsutbetalning. Föräldralön utbetalas för en ledighetsperiod.

OB-ersättning

Du får extra lön när du arbetar på obekväm arbetstid. Ersättningen beräknas på den aktuella månadslönen. Exempelvis är ersättningen per timma vid storhelger månadslönen dividerat med 300.

  • Skapad 2016-08-01
  • Uppdaterad 2020-12-22
Frågor & Svar