Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia – Högskolor

Högskoleavtalet mellan Lärarförbundet och Fremia gäller 2021-09-30 till 2023-05-31. Idag omfattar avtalet endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola.

Det här avtalet omfattar numera endast Sophiahemmets sjuksköterskeskola men är ett högskoleavtal som fler högskolor, om de ansluts till arbetsgivarorganisationen Fremia, kan komma att omfattas av.

Särskild visstidsanställning - ny anställning i LAS

Lärarförbundet har kommit överens med Fremia att allmän visstidsanställning tas bort från kollektivavtalet - Enskilda högskolor, och ersätts med särskild visstid. En särskild visstid övergår i en tillsvidareanställning efter 12 månader i stället för efter två år som tidigare gällt för allmän visstid.

Om du har en allmän visstidsanställning som påbörjats före den 1 oktober gäller de gamla reglerna för när anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Om du får en särskild visstidsanställning efter den 1 oktober 2022 får du tillgodoräkna dig den tid du eventuellt haft i allmän visstidsanställning efter den 1 mars 2022 vid beräkning av sammanlagd tid för omvandling till en tillsvidareanställning.

Har du frågor kring sin anställning kan du vända dig Lärarförbundet kontakt.

Avtalsperiod

Avtalet är omfattar perioden 30 september 2021- 31 maj 2023. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram.

Lön

NYTT! Lönerevision sker den 1 juni 2021, 2022. De nya löner gäller retroaktivt från 2021-06-01 enligt det nya löneavtalet, bilaga2.

NYTT! Även den som fyllt 67 år omfattas numera av avtalet fram till den pensionsålder enligt Lagen om anställningsskydd.

Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det sker en lokal överenskommelse. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat på arbetsplatsen sker löneprocessen direkt med medlemmar.

En kärnfråga i löneavtalet är att stärka dialogen mellan enskild medarbetare och ansvarig chef med en stark och tydlig koppling till innehållet i medarbetarsamtalet som har hållits tidigare.

Parternas arbete med att sätta den lokala processen är väldigt viktig med delarna Förberedelse, Information, Lönesamtal och Utvärdering av process och utfall. Det finns möjligheter att kalla in centrala parter för konsultation för att komma vidare och de centrala parterna är överens om hur eventuell oenighet ska hanteras. Hela intentionen med avtalet är dock att parterna ska komma överens.

Arbetstid

NYTT! För medarbetare med pedagogiska alternativt forskande arbetsuppgifter utgör årsarbetstiden som riktmärke:

  • 1 700 timmar för medarbetare med 35 semesterdagar
  • 1 732 timmar för medarbetare med 31 dagars semester
  • 1 756 timmar för medarbetare med 28 dagars semester

Som tidigare ska den enskilde lärarens uppdrag planeras i samråd med berörd lärare och samrådet ska resultera i en tjänstgöringsplan. Lärare och doktorander har förtroendearbetstid som med hänsyn till sina arbetsuppgifter och i den mån verksamheten medger har förtroendet att själv disponera. Arbetstiden och beräkningsperioder ska hanteras lokalt. Förtroendearbetstiden har tydliggjorts, till fördel för lärarna. Syftet är att det sammantaget ska gagna både verksamheten och den enskilde läraren.

Övriga nyheter

NYTT! Förhandlingsordning för tvister

Den tidigare förhandlingsordning enligt §15 i allmänna

anställningsvillkoren tas bort i sin helhet och ersätts med

förhandlingsordningen enligt Huvudavtal KFO-PTK som är det huvudavtal som

gäller mellan Fremia och PTK, bilaga 3.


NYTT! Förenklat uppsägningsförfarande för anställda som fyller 68/69 år

Efter att arbetsgivaren lämnat skriftlig underrättelse till arbetstagare upphör anställningen utan uppsägning vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år (69 år från och med 1 januari 2023).

Arbetsgivaren bör informera den berörda lokala fackliga organisationen, där sådan finns, om avbrytandet sker på arbetsgivarens initiativ.

  • Skapad 2020-04-14
  • Uppdaterad 2021-10-11
Frågor & Svar