Lärarförbundet
Bli medlem

Fremia – Cirkelledare och övriga ledare / lärare

Kollektivavtalet för cirkelledare gäller för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2023. Enligt överenskommelsen kommer Lärarförbundets medlemmar att ha tre lönerevisioner under avtalsperioden per 1 september 2020, 1 september 2021 samt 1 september 2022.


Förändringar i Lag om anställningsskydd från den 1 okt 2022

Lag om anställningsskydd ändras från och med 1 oktober. En ny tidsbegränsad anställningsform – Särskild visstidsanställning, införs och samtidigt tas Allmän visstidsanställning bort.

Den stora skillnaden blir att särskild visstidsanställning snabbare övergår i en tillsvidareanställning. Efter nio månaders anställning får du företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning och efter mer än tolv månaders anställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Inom förskolan, grund- och gymnasieskolan innebär tillräckliga kvalifikationer att du skall vara legitimerad eller behörig för anställningen.

Särskild visstidsanställning - övergång till tillsvidareanställning

Om du har en allmän visstidsanställning som påbörjats före den 1 oktober gäller de gamla reglerna för när anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Om du får en särskild visstidsanställning efter den 1 oktober 2022 får du tillgodoräkna dig den tid du eventuellt haft i allmän visstidsanställning efter den 1 mars 2022 vid beräkning av sammanlagd tid för omvandling till en tillsvidareanställning.

Har du frågor kring sin anställning kan du vända dig Lärarförbundet kontakt.


Kollektivavtal för Cirkelledare med fler

Avtalet gäller för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2023, sista året kan parterna välja att säga upp avtalet. Enligt överenskommelsen kommer Lärarförbundets medlemmar att ha tre lönerevisioner under avtalsperioden per 1 september 2020, 1 september 2021 samt 1 september 2022.

Hur fungerar löneprocessen?

Nu, när det centrala avtalet är på plats kan lokala förhandlingar ta vid. Förhandlingar lokalt sker med ombud och klubbar på respektive arbetsplats eller enligt den ordning som finns för riksorganisationen där lokala företrädare saknas.

Lönesumman ska öka på kollektiv nivå med sammanlagt minst 5,4 procent under avtalsperioden. Avtalet ger samma löneökningstakt som arbetsmarknaden i stort:

• minst 1,8 procent 1 september 2020
• minst 1,8 procent 1 september 2021
• minst 1,8 procent 1 september 2022

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2020 och lönerevision ska genomföras från och med den 1 september varje år.
För objektanställda och timanställda cirkelledare och lärare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löneökningen per individ motsvarande de ovan nämnda utfallen.

Övriga ändringar i avtalet

  • Anpassning av uppsägningsbestämmelse till LAS ålder.
  • Trappan vid uppsägningstid för tillsvidareanställda kopplat till ålder har tagits bort och ersatts med LAS.
  • Tidigare inskränkning av sjuklön dag 15-90 för arbetstagare som uppnått ITP-ålder (65 år) tas bort.
  • Den särskilda fortbildningsersättningen höjs med motsvarande procentsiffra enligt ovan respektive år.
  • Huvudavtal och förhandlingsordning mellan KFO-PTK blir gällande efter 1 januari 2021.


  • Skapad 2020-12-22
  • Uppdaterad 2022-09-26
Frågor & Svar