Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Bästa skolkommun

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår årliga rankning Bästa skolkommun.

Varför utser Lärarförbundet Sveriges Bästa skolkommun?

För sjuttonade året i rad rankar Lärarförbundet Sveriges kommuner. Det gör vi för att sätta ljuset på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. Såväl framgångsfaktorer som brister lyfts fram i rankningen.

Hur har undersökningen gått till?

Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi har tagit hjälp av statistikföretaget Statisticon med att väga samman de 13 kriterier som undersökningen består av. Lärartäthet och andel behöriga lärare är dubbelviktat. Alla Sveriges 290 kommuner är med.

Är det några skillnader i årets rankning jämfört med fjolårets?

Det finns en förändring jämfört med föregående år i kriterium 2 Andel pedagogiskt utbildade lärare.

  • Kriterium 2. Andel pedagogiskt utbildade lärare
    Uppgiften om andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen har ersatts med uppgiften om andelen lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Varför heter det inte Bästa lärarkommun?

7 av de 13 kriterier som Bästa skolkommun baseras på handlar direkt om eleverna. Statistiken är hämtad från SCB, Skolverket, kommunerna och från partsgemensam statistik.

Varför omfattas inte gymnasieskolan helt och hållet?

En del kommuner saknar gymnasieskola, därför är inte gymnasieskolan med i kriterierna om resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare och lön. Däremot går det att omfatta gymnasieelevernas resultat eftersom den statistiken baseras på var man är folkbokförd.

Ingår fritidshem och förskoleklass i Bästa skolkommun?

Ja. Rankningen ser medvetet till helheten i förskola, grundskola och fritidshem samt utbildningsvägval därefter. Kriterierna Resurser, Utbildade lärare, Lärartäthet, Friska lärare och Löner omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Varför är andel barn inskrivna i förskola med som ett kriterium?

Forskning visar att barn som har gått i förskola har bättre förutsättningar att lyckas bra i grundskolan. Exempel på de mest kända studierna: PISA 2003 och 2009, PIRLS 2007, Perry-projektet (USA), EPPE (UK).

Varför är några kriterier dubbelviktade?

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat, det säger forskningen, och därför dubbelviktar vi två kriterier: lärartäthet och andelen utbildade lärare.

Kan alla kommuner bli årets bästa skolkommun? Är det svårare för stora kommuner att hamna högt upp på listan?

Ja, kommuner som väljer att satsa på skolan kan lyckas väl i Bästa Skolkommun. Det visar en utvärdering av undersökningen som genomfördes våren 2009 av Leif Johansson, docent vid Lunds universitet. Alla kommuner har samma möjligheter att nå toppresultat, trots skilda strukturella omständigheter.

Varför väljer ni att ha med ett så subjektivt kriterium som ”kommunen som avtalspart”?

Vi är ett fackförbund, relationen mellan våra avdelningar och kommunen är väldigt viktigt och det är relevant att veta hur den relationen ser ut i fråga om samsynen kring skolan och skolutveckling. De kommuner som inte svarat på Lärarförbundets enkät om kommunen som avtalspart, får rankning 290 i det kriteriet.

Omfattar rankningen fristående skolor?

I takt med att det finns statistik för friskolor har vi lyft in det i rankningen. Följande kriterier innefattar idag även fristående skolor:

7. Andel barn i förskola

8. Meritvärde åk 9

9. Meritvärde åk 9, Likvärdighetsindex

10. Andel elever med G i alla ämnen åk 9

11. Andel elever med G i alla ämnen åk 9, Likvärdighetsindex

12. Andel som fullföljt gymnasiet inom 3 år.

13. Andel som är 20 år och har uppnått grundläggande behörighet till högskola

Hur kan X-stad komma högt, de har ju precis dragit ned på skolan?

Om man inte satsar långsiktigt på skolan så kommer det att få konsekvenser, men först på längre sikt. Kommuner som drar undan resurser från skolan kommer att halka ned i vår ranking och få sämre resultat i sina skolor!

Varför återfinns ofta samma kommuner i toppen av rankningen?

De kommuner som arbetar långsiktigt med att satsa på skola och utbildning har större möjlighet att placera sig i toppen av listan, men alla som väljer att prioritera skolan har samma möjlighet till en framskjuten placering.

De kommuner som hamnar i toppen av under sökningen Sveriges bästa skolkommun brukar själva peka på tre saker:

  1. Att man arbetar långsiktigt för att förbättra skolan, man tar fram en långsiktig plan och strategi.
  2. Att man har sett till att ha en samsyn inom kommunen kring skolan och skolans utveckling med politiker, tjänstemän, skolledare och lärare.
  3. Att man har höga förväntningar på skolan, och man ställer också höga krav på verksamheten och på skolledare, lärare och elever.

Varför kan det bli så stora förändringar från år till år? Vad gör den som lyfter sig 150 placeringar?

Stora rörelser uppåt eller nedåt i rankningen beror på att kommunen förbättrat sig i alla eller nästan alla kriterier, alternativt att kommunen har tappat i alla eller nästa alla kriterier. Ingen kommun rör sig mycket i rankningen för att klättrat eller tappat i bara några kriterier.

Hur påverkar flyktingmottagandet 2015 statistiken?

Det kommer att ta olika lång tid innan de personer som kommit till Sverige under 2015 återfinns i statistiken över t.ex. betygsresultat. Vi kan se att behörigheten gick ner över hela landet relaterat till att en allt större andel varit nyanlända. Det slår inte riktigt jämt över alla kommuner, men det slår också olika över olika kriterier i Bästa skolkommun. Till exmepel kan man räkna med att resurskriteriena förbättras lite samtidigt som resultatkriterierna riskerar att försämras något.

Varför erbjuder Lärarförbundet kommuner som hamnar på topp 50 eller bäst i länet ett vinnarpaket?

Bästa skolkommun är inte bara en rankning. Det är ett av de viktigaste redskapen som Lärarförbundet har för att driva fram nödvändiga investeringar i skolan och lärare i kommunerna. När vi frågar Lärarförbundets lokalavdelningar om vad rankningen bidrar till svarar två av tre att de, tack vare Bästa skolkommun, får samtal om skolpolitik med kommunens politiker. En av fem säger att rankningen direkt bidrar till satsningar på skolan i kommunen.

Lärarförbundets uppgift är att alltid driva lärarnas villkor och förbättringar av skolan. Bästa skolkommun ger oss tillfälle till konstruktiva dialoger med kommunpolitiker som leder fram till satsningar. Då är det vårt ansvar att se till att rankningen får så stor effekt som möjligt. Att ge kommunerna möjlighet att på ett så enkelt sätt som möjligt berätta när det går bra ökar kunskapen om rankningen och därmed effekten i vårt påverkansarbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här