Lärarförbundet
Bli medlem

Från risk till frisk - arbetsplatsdialog för skolledare

Från 5 oktober 2020 och tre veckor framåt tar vi krafttag för att tillsammans skapa en sund arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Fokus ligger på friskfaktorer - det som gör oss friska på jobbet.

Lärarförbundet Skolledare vill gärna bidra till systematiskt arbetsmiljöarbete för skolledare. Försök få en tid på er apt eller något annat forum där skolledare hos samma arbetsgivare träffas. Berätta för din chef vad dialogen handlar om och att det är ett bra verktyg för att arbeta vidare med skolledarnas arbetsmiljö, oavsett facklig tillhörighet.

Arbetsplatsdialogen är en snabb och enkel metod för att påverka egna arbetsmiljön genom att fokusera på friskfaktorer. Forskning om arbetsmiljö har identifierat åtta friskfaktorer som systematiskt använda kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

 1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
 2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
 3. En välutvecklad kommunikation och feedback
 4. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
 5. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
 6. En rättvis och transparent organisation
 7. Kompetensutveckling hela karriären
 8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

I Powerpointpresentationen här till höger, finns material baserat på friskfaktorer som du och dina skolledarkollegor kan använda i arbetsmiljöarbetet. Upplägget syftar på dig som anställd, inte din roll som chef.

Materialet lämpar sig väl att genomföra inom ramen för en arbetsplatsträff. Om ni inte har arbetsplatsträffar för skolledare där du jobbar, är det hög tid att ni gemensamt tar tag i den frågan först. Givetvis kan ni även samlas i annan form och genomföra dialogövningen.

Lärarförbundet Skolledares arbetsplatsdialog med fokus på friskfaktorer är vår metod för att få igång ett skolledaranpassat samtal i er skolledargrupp. Så här kan ni jobba med arbetsplatsdialogen på ett enkelt sätt. (Till höger på sidan finns en PPT som ni kan ladda ned och använda som samtalsstöd.)

Identifiera tillsammans vilken av friskfaktorerna som är viktigast på er arbetsplats att jobba med.

 • Värdera på en skala 1-5 var ni befinner er idag gällande den friskfaktor ni har identifierat som viktigast
 • Vad skulle behöva hända för att ni ska värdera den högre?
 • Vilka hinder finns för att det sak hända
 • Vilka möjligheter finns för att det ska hända
 • Vilket blir nästa steg
 • Vem gör vad?
 • När ska det vara gjort?
 • Vad kan ni behöva för stöd?
 • När och hur följer ni upp?


Metoden hjälper till att identifiera viktiga friskfaktorer som behöver vara på plats för att ni ska kunna uppleva en hälsosam arbetssituation. Som skolledare vet du om vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete för allas bästa. Arbetsgivaren har skyldighet att organisera arbetsmiljöarbetet och samtidigt förutsätts den anställde delta och vara aktiv. Tyvärr är det då lätt att cheferna inom strukturen glöms bort som också varandes anställda.

Samla skolledarkollegorna från ditt område, inom kommunen eller företaget och prata om vilka friskfaktorer ni tycker är viktiga.

Vad är ni stolta över?

Vilka är utmaningarna?

Vad kan ni påverka och fixa själva och när behöver ni ta stöd från annat håll?


Du som är skolledarombud: ta vara på denna arbetsplatsdialog och se den som ett tillfälle att tillsammans med dina kollegor komma ett steg närmare en ännu sundare arbetsmiljö för er skolledare. Här hittar du ett samtalsstöd att använda på mötet

Här finns också mer att läsa om arbetsmiljö för dig som skolledare. På vår arbetsmiljösida finns bland annat information om hur ni organiserar arbetet lokalt som särskilt tar upp vikten av APT och din roll som skolledarombud.

Läs mer om Lärarförbundets fokus på arbetsmiljö under oktober 2020.


P.S Ladda gärna ned vårt digitala vykort och dela med dina kolleger i sociala medier, du hittar bilden som bilaga högst upp till höger.


 • Skapad 2020-09-16
Frågor & Svar