Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor & svar om Friskoleavtalet - avtalsförhandlingar 2021

Här finner du information om kollektivavtalsprocessen och det fylls dessutom på med frågor och svar vartefter under avtalsförhandlingarna om Friskoleavtalet 2021.

Inledning

Avtalet gäller till 2021-08-31. Avtalsförhandlingar pågår. Mer info under sista delrubriken.

Länk till avtalssidan finner du här. Summary in English about the collective agreement negotiations can be found here.

Medlemsdemokrati

Avtalsdelegationen som utsågs av förbundsstyrelsen inför de kollektivavtalsförhandlingar som skulle ha förts 2020 har fortsatt mandat. Den består av sex delegater, vilka nominerades av medlemmar och förtroendevalda under våren 2020. Delegaterna kommer från olika företag, av olika storlek, spridda över landet och är verksamma i olika skolformer. Förbundsstyrelsen fattade beslut om vilka som slutligen utsågs (ursprungligen sju förtroendevalda). Delegationen avger sedan rekommendation till förbundsstyrelsen att anta eller förkasta avtalsyrkanden respektive avtalsförslag.

Vad innebär yrkandeväxling?

Yrkandeväxling innebär att parterna växlar yrkanden och förklarar dem mer i detalj för varandra. Detta skedde den 10 juni.

Vad har Lärarförbundet yrkat?

  • lönenivåer som attraherar behöriga och legitimerade lärare och en lönestruktur som säkerställer att den som är erfaren och yrkesskicklig stannar i yrket
  • att det säkerställs att ditt läraruppdrag ryms inom din arbetstid
  • lokala kollektivavtal som styr upp hur bemanningen och fördelningen av arbetsuppgifter sköts
  • förbättringar av föräldraledighetstillägget
  • uppstyrda villkor vid arbete på lägerskola
  • att det tas fram modeller som gör det möjligt att jobba deltid i slutet av yrkeslivet, för att den som kan och vill ska kunna gå i pension senare.
  • att det ska bli lättare för medlemmarna att påverka på arbetsplatsen genom att ha fackligt uppdrag eller bilda fackklubb.

Observera att det här är de viktigaste yrkandena. Lärarförbundet har vidare förbehållit sig rätten att lägga till ytterligare yrkanden under avtalsförhandlingarnas gång utöver att kunna komplettera/specificera yrkanden som lagts fram.

När kommer det nya kollektivavtalet att vara klart?

Det är svårt att säga exakt. Senast det var förhandlingar på allvar, 2017, drog det ut på tiden av en mängd anledningar. Parterna har en ambition att bli klara med det nya avtalet i så nära anslutning som möjligt till att det nuvarande kollektivavtalet löper ut.

När löper nuvarande kollektivavtal ut?

Nuvarande avtal löper ut 31 augusti 2021.

Vad händer efter att det nuvarande kollektivavtalet löpt ut?

Det beror helt och hållet på parterna. Många gånger kommer parterna överens om att det fortsätter att gälla med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar medan man fortsätter att förhandla.

Från och med när börjar de nya villkoren att gälla?

I normalfallet börjar de gälla från och med dagen efter att det föregående avtalet löpte ut, vilket i det här fallet innebär från den 1 september 2021.

Om avtalsförhandlingarna drar ut på tiden, går jag miste om löneökning då?

Nej, det innebär i normalfallet att när de lokala löneprocesserna slutförs så höjs lönerna för de som omfattas av avtalet med verkan från lönerevisionstidpunkten enligt kollektivavtalet, vilket är den 1 september för närvarande. Observera emellertid att 2021 saknar revisionstidpunkt eftersom det ännu inte finns ett nytt kollektivavtal på plats. Det förekommer även lokala överenskommelser om andra revisionstidpunkter.

Vad händer härnäst i avtalsförhandlingarna?

Avtalsförhandlingarna pågår och parterna möts igen tisdag den 21 september. Avtalsdelegationen sammanträder efter förhandlingen, kl. 17:00. Mer information kommer så fort det finns något konkret att berätta om.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta Lärarförbundet Kontakt, via 0770 - 33 03 03.


  • Skapad 2021-06-11
  • Uppdaterad 2021-09-17
Frågor & Svar