Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Utbildningsavtalet

Vilka omfattas av Utbildningsavtalet?

Arbetstagare som är anställda i företag som var medlemmar i KFS 1 maj, 2018, som tillhör verksamhetsområdet, om inte annat avtal gäller.

Mellan vilka datum gäller avtalet?

Avtalet gäller från 2017-10-01—2020-09-30.

Vad är de viktigaste förbättringarna i avtalet?

Att antalet möjliga dagar med föräldrapenningtillägg ökas till 180 och att det blir lättare att kvalificera sig för att ha rätt till tillägget.

Utbildade lärare som har ansökt om, men inte fått lärarlegitimation får inte anställas tillsvidare. Avtalet säger nu att en sådan lärares anställning ska övergå till en tillsvidareanställning när arbetsgivaren får del av legitimationsbeslutet.

Semesterlönetillägget kan växlas mot extra lediga dagar – om du och din chef är överens.

En hel termins anställning som på papperet kan omfatta mindre än fem månader, räknas vid återanställning och konvertering av visstidsanställningar enligt LAS som 180 dagar.

Att parterna ska genomföra seminarier och tillsammans i en arbetsgrupp, arbeta för att bidra till att arbetet för en god arbetsmiljö fungerar på företagen

Viktigast av allt är att avtalet efterlevs. Ha koll på avtalets innehåll, diskutera det med kollegorna och chefen och se tillsammans till att följa de i vardagen. Välj ett eller flera ombud, stötta dem som tar på sig uppdraget och tveka aldrig att ta kontakt med din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

Blev det några försämringar i avtalet?

I alla förhandlingar får man ge och ta.

Kompletterande sjukpenning för inkomster över en viss nivå (idag 28 000 kr) har sänkts marginellt. Samtidigt ges medarbetare som sagts upp p g a sjukdom möjlighet till stöd från Trygghetsfonden. (gäller när Trygghetsfonden tagit nödvändiga beslut)

Möjligheten till 180 dagars sjuklön vid indragen sjukpenning tas bort ur avtalet och får i stället en del av försäkringslösning. (Gäller när försäkringslösningen är på plats)

Semester anses som veckovila.

Vad händer nu?

Löneöversynen att genomföras eller slutföras om den redan inletts. Under 2018 kommer seminarier om arbetsbelastning och arbetstid genomföras för chefer och ombud, något vi hoppas ska vara till nytta i arbetet på varje arbetsplats.

Hur mycket lönehöjning ger avtalet? Vad kan jag kräva?

Avtalet innehåller ingen individgaranti och inget centralt angivet utrymme heller på kollektiv nivå. Lokala överenskommelser kan ingås med annat innehåll. Det är viktigt att du förbereder dig inför lönesamtalet, har koll på vad som sagts inför löneöversynen, på den senaste statistiken, på löneavtalet och pratar med kollegor,/ombud/avdelning/Lärarförbundet Kontakt. Läs mer om hur du förbereder på www.lararforbundet.se/taggar/lon

När får jag min nya lön?

Så fort löneprocessen vid företaget är klar så utbetalas den nya lönen vid ordinarie lönetillfälle. Prata med ditt ombud eller avdelningen. Lönen gäller retroaktivt från den 1 oktober om inte annat överenskoms lokalt.

Varför saknar avtalet en centralt fastställd löneökning?

Det råder lärarbrist och lönerna för lärare som grupp utvecklas mer än på arbetsmarknaden i stort. Då vill vi inte ha ett tak som hämmar löneutvecklingen. En siffra skulle kunna få den effekten. Det svenska förhandlingssystemet ger väldigt litet utrymme för avtal med siffror som är högre än för andra.

Omfattas jag av lönerevisionen, jag som blev anställd tidigare i år?

Det beror på vad som du och din chef kommit överens om och vad som står på ditt anställningsavtal. Om ni inte uttryckligen har kommit överens annat bör du omfattas. Kolla för säkerhets skull om någon lokal överenskommelse gjorts om en annan hantering eller andra datum.

Har jag rätt till någon garanterad löneökning när det gäller lönerevisionen?

Nej, inte om det inte finns en lokal överenskommelse. Lönen ska revideras i enlighet med de kriterier som ska ha tagits fram lokalt och ha en tydlig koppling till de samtal om mål och resultat som ska ha hållits och som lönesamtalet ska återkoppla till. Vid låg eller utebliven löneutveckling ska en handlingsplan upprättas och följas upp.

Skiljer sig avtalet åt mellan medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund?

Nej, det är samma avtal. Glöm inte att du som enskild anställd/blivande anställd många gånger kan komma överens om bättre villkor än vad som anges i kollektivavtalet.

Är det ferietjänst eller semestertjänst som gäller?

Utbildningsavtalet rekommenderar att man sluter ett lokalt kollektivavtal om arbetstiden. Om det inte är gjort säger avtalet att lärare i grund- och gymnasieskolan har anställning med ferielön medan andra anställda har semestertjänst.

Jag har ferietjänst, vad är det för arbetstidsmått som gäller?

Arbetstiden är i genomsnitt 1767 timmar per år. 1360 timmar är reglerad arbetstid och förläggs till högst 194 arbetsdagar. Resten är förtroendearbetstid och kan fördelas under hela året, men det avgör du. Lokalt kan ni komma överens om annat, t ex kortare beräkningsperioder för att få koll på belastning och planering.

Är jag som lärare med ferietjänst ledig med vanlig lön under elevernas jullov?

Arbetsgivaren kan förlägga någon eller några av de 194 dagarna även under loven men ofta är du ledig under elevernas lov. Under sommaren, ferieperioden, gäller särskilda regler för lön och ledighet.

Har jag rätt till ett arbetstidsschema?

Nej, inte ovillkorligt. Men avtalet säger att arbetstiden vid behov "bör anges i schema eller dylikt". Arbetstidslagen säger att du ska veta när din arbetstid börjar och slutar. För det är ett arbetstidsschema är en praktisk hantering. Om Lärarförbundet begär det, förhandlas förslaget till schemaläggning.

Har alla föräldrar fått fler dagar med föräldrapenning?

Nej, förändringen gäller för föräldrar med barn som är födda 2017-10-01 eller senare. Läs mer i avtalet om vad som gäller för att har rätt till föräldrapenningtillägg eller ring Lärarförbundet Kontakt om du har frågor.

Vad säger avtalet om tjänstepension och försäkringar?

Avtalet säger att ditt företag ska teckna pensionsavtal, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och avtalsgruppsjukförsäkring. Avtalet talar om vilka försäkringar och avtal det normalt handlar om men ett företag kan välja andra lösningar. Ring Lärarförbundet Kontakt om du vill ha hjälp att hitta rätt information.

Utgör lärarlönelyftet och/eller tillägg för karriärtjänst grund för pensionspremier?

Ja. Även de tillägg som betalas ut återkommande, varje månad, räknas in i det som kallas fast kontant lön och som ligger till grund för många beräkningar. Om arbetsgivaren hävdar annat är det fel. Kontakta omgående avdelningen eller Lärarförbundet Kontakt.

Omfattas jag som rektor av kollektivavtalet?

Ja, om du inte har avtalat om något annat.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar