Lärarförbundet

Frågor och svar om obligatorisk förskoleklass

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Många förskoleklasslärare frågar sig vad en obligatorisk förskoleklass betyder för verksamheten, behörigheterna och förutsättningarna. Här hittar du svaren.

Vad innebär beslutet om obligatorisk förskoleklass?

Det blir 10-årig skolplikt från 6 års ålder och beslutet ska tillämpas från och med höstterminsstarten 2018. Beslutet innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen behåller sin viktiga roll som bro mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.

Kan både förskollärare och lärare fortsätta att arbeta i förskoleklass?

Ja, det är samma behörighetskrav som tidigare, det vill säga förskollärare eller F-3-lärare.

Vad säger det nya avsnittet om förskoleklassen i läroplanen om pedagogisk utvecklingstid?

Det nya avsnittet i läroplanen stärker Lärarförbundets argument för garanterad pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass ytterligare. Det är något Lärarförbundet arbetar för både lokalt och nationellt.

Lärarförbundet arbetar också för att både stat och huvudmän ska satsa på implementering! Det räcker inte att bara skriva ny läroplanstext och lämna hela genomförandet i lärarnas knä, det vet vi alla sedan tidigare läroplansförändringar.

Ta gärna del av den skrivelse som Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skickade till utbildningsministern i somras, angående behovet av att satsa på implementering av de nya läroplansavsnitten för förskoleklass och fritidshem.

Spelar anställningsformen någon roll för mina möjligheter till planeringstid?

Anställningsformen i sig inte ska avgöra om du har tid för för- och efterarbete. Det är viktigt att betona att det är lika mycket en kvalitetsfråga som en arbetsmiljöfråga. Dina arbetsuppgifter ska alltid rymmas inom arbetstiden oavsett anställningsform.

Det kommunala avtalet gör det fullt möjligt för arbetsgivare att ge förskollärare i förskoleklass ferieanställning. För lärare som i huvudsak arbetar i verksamhet som är förlagd till läsår borde det vara ferietjänst ”som gäller”, men för närvarande finns tyvärr ett undantag i avtalet som gör att arbetsgivaren ensidigt kan besluta om anställningsformen för de som undervisar i förskoleklass. Mer än så har hittills inte gått att åstadkomma i centrala avtal; ett avtal bygger ju på det som alla parter är överens om.

Lärarförbundet kan se att ferieanställningar börjar öka med de nya legitimations- och behörighetsreglerna, men för förskollärare som arbetar i förskoleklass är det fortfarande klart vanligast med semesteranställningar, precis som för förskollärare i förskolan.

Det finns några få exempel på kommuner där Lärarförbundet har lyckats få till lokala avtal om den pedagogisk utvecklingstid, de gäller då både förskola, förskoleklass och fritidshem. Men i de allra flesta fall avgörs det på varje arbetsplats.

Vad säger lagar och avtal om mitt uppdrag i förskoleklassen?

Vad som utifrån gällande lagar och avtal ska vara självklart är att arbetstiden ska räcka för alla arbetsuppgifter och att det ska råda balans mellan krav och förutsättningar.

Arbetstidsavtalet/arbetstidslagen (ATL) sätter ramarna för arbetstiden, Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4”, OSA”) ger tydliga besked om arbetsgivarens ansvar för att ge till exempel läraren förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Detta är verktyg som redan finns och som i vardagen kommer i skymundan bakom läroplaner och verksamhetens ekonomi. Det finns stora förbättringsområden, men i stor utsträckning är det upp till oss själva som facklig förening att tillsammans, på alla nivåer ta verktygen i anspråk. Läs gärna mer om hur på vår webb.

Vad kan jag göra för att förändra min arbetssituation?

Börja med att prata ihop er på arbetsplatsen. Ni som arbetar i förskoleklass behöver tillsammans prata med er rektor om ert uppdrag och hur det ska kunna genomföras på bästa sätt.

  1. Se över vilka arbetsuppgifter som ska rymmas inom arbetstiden. Var noga med att få med alla delar.
  2. Även rast och paus ska rymmas inom arbetstiden.
  3. Finns det några arbetsuppgifter som vi utför idag som egentligen inte hör till uppdraget och därför kan utföras av annan personal för att frigöra tid för mitt egentliga uppdrag?
  4. Organiserar vi arbetet så att vi tar tillvara allas kompetenser på rätt sätt?
  5. Finns det några risker i den organisation vi har satt upp? Bristande resurser mm.
  6. Vet vi hur vi ska prioritera om något extraordinärt händer och vem vi ska vända oss till ifall vi inte har fått en prioriteringslista (som ska finnas enligt OSA)?

Hitta stöd och verktyg för en bättre arbetsmiljö med hjälp av föreläsningarna med Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Cyrene Martinsson Waern.
Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här