Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Lärarförbundet som fackligt professionsförbund

​Lärarförbundets kongress 2018 fattade beslut om att Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund och om att ändra medlemskapsparagrafen. Den 1/1 2020 förändras medlemskapsreglerna. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Kommer alla som redan är medlemmar att få vara kvar?

Alla som redan är medlemmar kommer att få vara kvar i Lärarförbundet – och alla kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. Ingen kommer att tvingas gå ur Lärarförbundet, och vi kommer även i fortsättningen företräda alla medlemmar.

Vad är kriterierna för att kunna bli medlem i Lärarförbundet från 1/1 2020?

Lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola och vuxenutbildning behöver ha lärarexamen för att kunna bli medlemmar från 1/1 2020. För övriga kategorier av lärare (där skolledare är en) krävs relevant utbildning, men tillämpningen kommer vara att det räcker med anställning.

Detta är kriterierna för att bli medlem från 1/1 2020:
• Den som studerar för att få lärarexamen
• Den som är anställd som lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, vuxenutbildning eller sameskolan och som:
  • har lärarexamen
  • har utländsk lärarexamen
  • studerar för att få lärarexamen.
• Den som är anställd som skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskolelärare, kulturskollärare, högskolelärare, lärare inom yrkeshögskola eller uppdragsutbildning, studieförbundslärare, lärare inom Svenska Kyrkan och anses ha relevant utbildning för uppdraget eller enligt gällande regelverk.
• Den som har lärarexamen och är arbetslös eller tillfälligt har ett annat yrke, men som har för avsikt att söka anställning som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

• Den som är pensionerad lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Vad innebär det att "ha relevant utbildning för uppdraget"?

Att ”anses ha relevant utbildning för uppdraget” innebär att ha en anställning, eftersom personens utbildning då har ansetts vara relevant för att ha fått anställningen.

Hur har den demokratiska beslutsprocessen sett ut?

Kongressen 2018 fattade framförallt två beslut om stadgeändringar som rör Lärarförbundet som professionsförbund:
1) Att Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund. Det beslutet trädde i kraft direkt.
2) Att nya formuleringen i stadgans medlemsparagraf ska vara: ”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.” Det beslutet träder i kraft 1 januari 2020.

Diskussioner om hur stadgeändringen skulle tolkas har ägt rum, bland annat i förbundsrådet. Förbundsrådet var den instans som fattade beslut om tolkningen, som innebär från 1/1 2020 ska krävas relevant utbildning för att bli medlem. I de flesta fall innebär det lärarexamen, men inte för alla medlemsgrupper.

Vad är ett fackligt professionsförbund?

Ett förbund som tar till vara medlemmarnas fackliga och professionella intressen. Exempel på andra professionsförbund är Vårdförbundet och Läkarförbundet.
Syftet är att Lärarförbundet ska gå i bräschen för professionens utveckling och för alla barns och elevers rätt till utbildade och behöriga lärare. I tider av lärarbrist och stora utmaningar för skolan är det viktigare än någonsin att vi står upp för vad som faktiskt krävs för att kunna vara lärare eller skolledare – och där spelar vår utbildning en helt avgörande roll.

Riktningen mot en starkare professionsidentitet har pågått länge med krav på legitimation och utvecklandet av lärares yrkesetik. Lärarförbundet ska fortsätta vara en tydlig röst för läraryrkets villkor och utveckling, men också för varje elevs rätt till behöriga lärare.

Varför göra skillnad på olika lärare?

Skillnaden mellan lärare som har behörighet och de som inte har det finns redan, i och med skollagen. Enligt skollagen måste lärare i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen ha legitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg (yrkes- och modersmålslärare är än så länge undantagna), och förskollärare måste ha legitimation för att bli tillsvidareanställda och ansvara för undervisningen. Detsamma gäller nu lärare i fritidshem sedan 1/7 2019.

Att Lärarförbundet nu inför en förändring som går mot striktare regler för vem som kan bli medlem är ett sätt att ge läraryrket en högre status. Lärarförbundet kommer samtidigt att fortsätta arbeta för fler vägar in i läraryrket och för att stötta alla våra medlemmar. Vi menar att de som arbetar som lärare men inte är behöriga ska få stöd i att utbilda sig till lärare – det behövs i och med den ökande lärarbristen.

Hur jobbar Lärarförbundet för att de som saknar lärarexamen/utbildning ska kunna få det?

Det gör vi genom att påverka för olika behörighetsgivande utbildningar på nationell nivå, som till exempel VAL-projektet och för att arbetsgivaren bör uppmuntra och bekosta att obehöriga kan utbilda sig till behörig lärare. Med dagens lärarbrist behövs många vägar in i yrket!
  • Skapad 2019-08-26
  • Uppdaterad 2020-01-01
Frågor & Svar