Lärarförbundet
Bli medlem

Frågor och svar om Friskoleavtalet

Här finner du frågor och svar om Almega Friskoleavtalet. Nu med länk till specifik sida med frågor och svar beträffande avtalsförhandlingarna 2021. Slutligen: viktig info från Lärarförbundet beträffande lönerevision 2021.

Aktuellt (uppdaterad)

Avtalet gäller till 2021-08-31. Förhandlingar pågår. Nuvarande avtalsvillkor gäller, så länge förhandlingarna pågår. För mer information kopplat till avtalsförhandlingarna, se här. Summary in English about the collective agreement negotiations can be found here.

Lönerevision 2021?

Då 2021 inte innehåller någon revisionstidpunkt är det viktigt att känna till några grundläggande bitar om löneavtalet och om Lärarförbundets hållning. Det är inget konstigt med att komma överens om tidsplan lokalt och se över information till chefer och anställda, gå igenom ekonomiska förutsättningar, lönestruktur, omvärldsanalys, etc, i enlighet med löneavtalets utformning. Då lönesamtalet enligt avtalet, oavsett att det inte utgör en förhandling, bör utgöra en viktig beståndsdel inför arbetsgivarens förslag till ny lön är Lärarförbundets rekommendation att lönesamtal inte hålls innan ett nytt centralt kollektivavtal är på plats. Arbetsgivaren ska inte heller lämna förslag till nya löner till förtroendevalda och lokala parter ska inte förhandla om nya löner innan nytt avtal är klart. Är du osäker, ring Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03.

Vilka omfattas av Friskoleavtalet?

Samtliga anställda i de till Almega Tjänsteföretagen anslutna fritidsverksamhet, förskolor, skolor och uppdragsutbildningsföretag som enligt s.k. inkopplingsförfarande har blivit bundna av detta avtal. För vårt vidkommande innebär det att förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i alla skolformer i övrigt, samt rektorer omfattas. Detsamma gäller även obehöriga lärare som är medlemmar i Vision. Lärarförbundet har närmare 11000 medlemmar inom avtalsområdet.

Vad innebär inkopplingsförfarande?

Det innebär att part skriftligen begär att avtalet ska gälla och från fackligt håll förutsätter det att vi har medlemmar på företaget. För närvarande är det avtalsansvarig ombudsman som begär detta hos Almega. Ring Lärarförbundet Kontakt.

Mellan vilka datum gäller avtalet?

Avtalet gäller från 2020-09-01—2021-08-31 och ska sägas upp 3 månader före det löper ut. (Avtalet har sagts upp för omförhandling under 2021 och avtalsförhandlingar pågår för fullt.)

Vad är viktigast i avtalet? (Obs, inga förändringar inom ramen för den 1-åriga förlängningen, nedanstående handlar om förra avtalsperioden)

De största förändringarna är att ett statistikavtal ska vara på plats senast 2019-06-01, samt klara processförbättringar vad gäller löneavtalet när det handlar om lönesamtalets innehåll där dialog om reviderad lön betonas, lönestrukturen vid företaget, lokal och central utvärdering av löneprocess och utfall samt att parterna kan begära central konsultation om löneprocessen krånglar. Löneavtalet innehåller inget centralt angivet utrymme.

Dessutom förtydliganden beträffande tidsbegränsade anställningar, både konvertering till tillsvidareanställning och vad som gäller vid förtida avbrytande av tidsbegränsade anställningar vid stapling av dem. Dessutom räknas samtliga krontalsersättningar i avtalet upp med 4,4 % 2017, 2 % 2018 och 2,3 % 2019, den 1 september varje år. Krontalsersättningarna är inte kopplade till löneavtalet, utan till ersättningar som anges i kronor och ören vid förskjuten arbetstid, tjänstgöring på OB-tid och vid eventuell beredskapstjänstgöring.

Viktigast av allt är att avtalet efterlevs. Läs igenom och ha koll tillsammans, diskutera med kollegorna och chefen. Se till att det finns ombud och tveka aldrig att ta kontakt med avdelningen och Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

Hur mycket lönehöjning ger avtalet? Vad kan jag kräva?

Avtalet innehåller ingen individgaranti och inget centralt angivet utrymme heller på kollektiv nivå. Det förekommer att lokala överenskommelser ingås om kollektiv lönenivå och efter att lönesamtalen har hållits kan förhandling begäras. Det är viktigt att du förbereder dig inför lönesamtalet, ta reda på om det finns aktuell statistik, läs igenom löneavtalet, ta kontakt med ombud/klubb/riksavdelning/Lärarförbundet Kontakt. Var konkret och kom med förslag på ny lön under samtalet. Lista noga dina ansvarsområden och hur du har bidragit till att uppfylla verksamhetens mål, vilket kan handla lika väl om undervisning såväl som i rollen som studie- och yrkesvägledare, som förskollärare, i rollen som lärare i fritidshem, o.s.v.

Det s.k. ”märket” ska inte utgöra något tak, allra minst på individuell nivå. Avtalet ska i sin helhet inte ge sämre löneutveckling än på arbetsmarknaden i övrigt. (ingen skillnad efter avtalsförlängningen, med brasklappen att det inte finns något märke från den konkurrensutsatta sektorn - ring Lärarförbundet Kontakt om du behöver information om hur du kan resonera med arbetsgivaren)

När får jag min nya lön?

Så fort löneprocessen vid företaget är klar så utbetalas den nya lönen i samband med ordinarie lönetillfälle. Prata med förtroendevalda från riksavdelningen (inom AcadeMedia), ombudet, eller klubben. Lönen gäller retroaktivt från den 1 september om inte annat överenskoms lokalt.

Varför saknar avtalet en centralt fastställd löneökning?

Vi vet att en siffra skulle kunna hämma löneutvecklingen. Det råder lärarbrist och då vill vi inte ha ett tak för löneutrymmet. Det har visat sig fungera bra i andra avtal och nu kommer än fler verktyg att finnas på plats för att utvärdera och följa upp det här!

Vad händer nu?

Nu kommer löneprocesserna att inledas lokalt för att lönerna ska revideras. Ta kontakt med ombud/klubb/riksavdelning (riksavdelning finns än så länge endast inom AcadeMedia)/Lärarförbundet Kontakt. Prata med din närmaste chef. Observera dock rubriken "Lönerevision 2021?".

Omfattas jag av lönerevisionen, jag blev anställd den 1/5 i år?

Ja, om du inte uttryckligen har kommit överens med arbetsgivaren att din lön ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision. Observera att det lokalt kan kommas överens om ett annat datum och ett annat revisionsdatum.

Är det okej att få en post-it-lapp med information om den nya lönen?

Nej. Lönesamtalet är en viktig del av löneavtalet. Den exakta utformningen bestäms lokalt, men partsavsikten är att det ska präglas av dialog, med en tydlig koppling till lönekriterier och till tidigare målsamtal, samt till önskad lönestruktur, m.m. Det lönebesked som omnämns i löneavtalets förhandlingsordning skall ske i samtal om inte annat (obs) är överenskommet lokalt.

Innebär lönesamtalet en förhandling?

Nej, om inte lokala parter har kommit överens om annat.

Är det 2,3 % för kollektivet som gäller i lönerevisionen och har jag rätt till det som enskild individ?

Nej, avtalet saknar ett centralt angivet utrymme och innehåller inte heller någon individgaranti. Avtalet bör i normalfallet ge löneökning för alla medarbetare, men det finns inte någon specificerad nivå angiven. ). Vårt avtal ska i normalfallet inte ge sämre än på övrig arbetsmarknad. Nu måste arbetsgivarna jobba med lönestrukturen (befintlig och önskad) och arbeta mer konkret för att behålla erfarna och duktiga lärare.

Vi har många nya rektorer och de vill ge samma löneökning för alla. Hur ska vi göra?

Prata med arbetsgivaren om att ha skriftlig dokumentation av lönesamtalen. Det kan du också tipsa medlemmar om – det gör att nya rektorer lättare kan få koll. Löneavtalet handlar om att det ska vara individuellt och differentierat. Lokal överenskommelse om annat kan ingås. Anser du/ni inte att löneavtalets intentioner uppfylls, lyft frågan om central konsultation med arbetsgivaren. Ring Lärarförbundet Kontakt.

Gäller avtalet för mig som rektor?

Ja. Undantag finns för rektorer som är i företagsledande eller därmed jämförlig ställning, vilket inte är vanligt förekommande. Undantagen är tillämpliga utifrån samma snäva princip som för vilka som är undantagna LAS.

Gäller avtalet för mig som studie- och yrkesvägledare?

Ja.

Hur går det med samverkansavtalet som vi ska få? (Uppdaterad)

Det är viktigt att känna till att det inte är några förhandlingar – utan det som är aktuellt är att prata om riktlinjer för samverkan och om förutsättningar för förtroendevalda. Partsarbetet är avslutat men inte riktigt kommunicerat. Lärarförbundet har tillsammans med LR tagit fram en mall beträffande samverkansavtal.

När kommer nya statistikavtalet?

Vi förhandlar fortfarande den här frågan och det borde varit på plats. Men det finns flera komplexa frågor som gör att vi inte kommit i mål. Viktiga detaljer är att man ska kunna följa identiska individer och veta om de inrapporterade lönerna är reviderade, eller inte, m.m. Så fort vi är i mål ska vi gå ut med tydlig info om det.

Skiljer sig avtalet åt mellan medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund?

Nej, det är samma avtal. Glöm inte att du som enskild anställd/blivande anställd många gånger kan komma överens om bättre villkor än vad som anges i kollektivavtalet.

Är det ferietjänst eller semestertjänst som gäller?

Semestertjänst är huvudspåret, men det beror på vad man hade när man gick in i Friskoleavtalet. Det har under avtalsperioden 2013-2017 dessutom blivit vanligare att man byter till ferietjänst.

Kan arbetsgivaren avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Ja, men det ska ske under de första 6 månaderna av anställningen och du och arbetsgivaren har kommit överens om att den kan avslutas på detta sätt.

Är jag som lärare med ferietjänst ledig med vanlig lön under jullovet?

Nej, under julen utbetalas ferielön, vilket skiljer sig från det kommunala avtalet, exempelvis.

Om jag säger upp mig under föräldraledighet, har jag rätt till föräldraledighetstillägget då?

Om du uppfyller kvalifikationsreglerna i övrigt utbetalas första halvan av tillägget vid ledighetens början och andra halvan när tjänstledigheten avslutats och anställningen fortsatt i 3 månader. Upphör din anställning tidigare har du inte rätt till den andra halvan av tillägget.

Har jag rätt till någon garanterad löneökning när det gäller lönerevisionen?

Nej, det finns ingen individgaranti. Det är mycket viktigt att lönen revideras i enlighet med de kriterier som finns och att det finns en tydlig koppling till det målsamtal som ska ha hållits och som lönesamtalet ska återkoppla till. Följ upp och diskutera lönekriterierna: är de relevanta, tydliga, kända och tillämpas de i samband med lönesättning/lönerevision.

Vad är s.k. central konsultation?

Om löneprocessen går trögt kan part ta kontakt med central part (Jens Ranta på Lärarförbundet) för att central konsultation kan hållas. Du som förtroendevald ringer Lärarförbundet Kontakt. Det innebär att centrala parter träffar lokala parter och berättar om avtalets intentioner i syfte att den lokala löneprocessen ska kunna återupptas och att överenskommelse om nya löner kan träffas.

Jag har ferietjänst, vad är det för arbetstidsmått som gäller?

Arbetstiden är 1807 timmar per år. 1360 timmar av dessa förläggs till 194 arbetsdagar (reglerad arbetstid). Vid förläggningen av de 1360 timmarna får arbetstiden inte överstiga 35 timmar i genomsnitt per vecka med en beräkningsperiod om 6 månader. Förtroendearbetstiden, den återstående, kan fördelas under hela året. Det är mycket viktigt att känna till att det lokalt kan överenskommas om kortare beräkningsperioder, vilket brukar göra det lättare att ta höjd för arbetstoppar under året.

Vi har gått från ferietjänst till semestertjänst. Det kan väl inte påverka lönenivån på något vis?

Svaret är spontant nej, men det beror på vad man kommit överens om i samband med växlingen. Ta kontakt med avdelningen.

Vi som ombud på varje arbetsplats, vilket uppdrag har vi? (Uppdaterad)

Det är kopplat till hur vi är organiserade i Lärarförbundet. Denna sak har förändrats från den 1 juli 2020. Vem är lokal part i kollektivavtalet? Avdelningen bär mandatet (enligt avtalstexten, men det är Lärarförbundets nya organisation som gäller). Din verksamhetskunskap är jätteviktig. Din roll handlar om att ge stöd till medlemmar inför lönesamtalet och vara en viktig länk för att se till att arbetet med lönerevisionen kommer i gång och sedan se till att dialog förs med arbetsgivaren, samt finnas till hands för medlemmarna. Prata om att lönesamtalen bör dokumenteras och att de tydligt ska kopplas till tidigare målsamtal. Även om lönesamtalet inte är en förhandling är det väldigt viktigt att man pratar även om ny lön utifrån de kriterier som finns. Utvärdera både process, löneutfall och spridning. Ta med lärdomar till nästa års process.

Finns det riksavdelning är det den som har det huvudsakliga mandatet. Samma sak om det enbart finns en klubb. Även ombud kan alltså ha mandat. Viktigt att det är klargjort vilket mandat det är som gäller gentemot arbetsgivaren. Finns det flera ombud och/eller klubbar är det viktigt att dialog förs om hur arbetet i samband med lönerevision ska gå till. Ring Lärarförbundet Kontakt för stöd på 0770 - 33 03 03).

Har jag rätt till ett arbetstidsschema?

Ja, det ska upprättas i samråd mellan arbetsgivare och anställd med angivande av arbetstidens början och slut samt rasters förläggning.

Har jag tjänstepension?

Ja, i de allra flesta fall. I många fall anges det i anställningsavtalet, men samtliga arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalet ska teckna tjänstepension enligt ITP, avtal om tjänstegruppliv, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och omställningsavtalet (för den som blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist). Det förekommer att arbetsgivare utger lönespecifikation där det även framgår pensionspremier. Är du osäker på vilken tjänstepension som gäller för dig, logga in på Collectums hemsida. I övrigt, ring till Lärarförbundet Kontakt.

Utgör lärarlönelyftet och/eller tillägg för karriärtjänst grund för pensionspremier?

Ja. Om arbetsgivaren hävdar annat är det fel. Kontakta omgående avdelningen eller Lärarförbundet Kontakt.

Omfattas jag som rektor av kollektivavtalet?

Ja, det är endast personer i företagsledande, eller motsvarande ställning, som är undantagna. Regeln vilar mot den praxis som finns vad gäller att vara undantagen från Lagen om anställningsskydd. Det är en mycket snäv krets som avses. Observera även att du omfattas av lönerevisionen per den 1 september, om inte annat är avtalat med lokal part. Även biträdande skolledare kan omfattas (en del biträdande skolledare omfattas nämligen av ett annat avtalsområde), samt förstås studie- och yrkesvägledare.

Om jag blir provanställd den 7 januari, får jag och arbetsgivaren komma överens om att min provanställning förlängs med motsvarande ferieperioden om jag är sjuk en vecka i mars?

Nej, ferieperioden kan endast räknas in som giltig frånvaro att räkna bort från de maximalt 6 månadernas provanställning om du inte har varit närvarande i minst 5 månader före ferien/semestern.

Vad gäller för anställda som gått med i Vision som obehöriga lärare?

De omfattas av vårt kollektivavtalsområde. Inte Visions. Det är emellertid inte ovanligt att dessa inte omfattas av avtalets lönerevision utifrån löneavtalets bilaga.


  • Skapad 2017-11-20
  • Uppdaterad 2021-09-17
Frågor & Svar