Lärarförbundet
Bli medlem

Förskollärarens roll måste bli tydligare

Skolverket har i mars 2018 presenterat ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan. Lärarförbundet gav synpunkter på det tidigare förslaget och efterfrågar fortfarande tydligare formuleringar om att det är förskolläraren som bedriver undervisning.

Skolverket har tagit fram ett förslag på reviderad läroplan med hänsyn till ett barnrättsperspektiv, funktionshinderperspektiv, de nationella minoriteternas rättigheter och samernas rättigheter som urfolk. Myndigheten har även uppdaterat de delar som berör matematik och digital kompetens. Dessutom har begreppen utbildning och undervisning förts in, i enlighet med skollagen.

Lärarförbundet efterfrågar tydligare formuleringar om förskollärarens roll i undervisningen.

-Vi har varit väldigt tydliga med att läroplanen måste vara i samklang med skollagen, det vill säga att det enbart är förskollärare som bedriver undervisning. Men nu luddar Skolverket till uppdraget igen, genom att tala om ansvar för undervisningen, säger Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse.

Här kan du läsa om Skolverkets förslag till reviderad läroplan. Det är regeringen som fattar beslut om den reviderade läroplanen.

Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter

Lärarförbundet menar att mycket i den reviderade läroplanen är bra och att det till exempel är välkommet att digitalt lärande skrivs in. Men Lärarförbundet vill också se några förändringar, det handlar bland annat om:

Undervisning – förskollärarens sak

Lärarförbundet motsätter sig hur Skolverket formulerat sig kring undervisning. Både skollagen och Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan utgår från att förskolläraren bedriver undervisning och att förskolläraren ansvarar för den undervisning den bedriver. Lärarförbundet menar att detta måste utgöra grunden för läroplanens skrivningar.

Lärarförbundet ser undervisning som ett professionsbegrepp för förskollärares och lärares yrkesutövning och vill inte ha otydligheter kring det i läroplanen.

Låt förskolans kultur leva vidare

I nuvarande läroplan åläggs förskollärarna att följa varje barns utveckling i enlighet med uppsatta mål, men det ska hela tiden göras i relation till den genomförda utbildningen. Det är en skrivning som tvingar all bedömning att vara formativ i den meningen att utbildningen blir skyldig att utvecklas, förändras och anpassas för att möta barnen.

Ansvaret för detta vilar på förskolläraren. Lärarförbundet anser att skrivningarna i nuvarande läroplan mycket bättre speglar hur uppföljningen bör se ut och är kritiskt till formuleringarna i det nya förslaget.

Tydliggör att förskolan ska vara icke-konfessionell

Lärarförbundet vill att Skolverket lägger till ”Undervisningen i förskolan ska vara icke-konfessionell” i likhet med skrivningarna i grundskolans läroplan.

Fler satsningar behövs!

Om läroplanen ska kunna förverkligas i alla sina delar behövs även andra åtgärder:

  • Satsningar på förbättrade villkor som på sikt lockar fler till förskolläraryrket.
  • Förskolechefer med förutsättningar att kunna leda det pedagogiska arbetet.
  • Resurser för förverkligandet av den reviderade läroplanen.
  • Stödmaterial kring digital kompetens och användning i förskolan.

Läs Lärarförbundets yttrande om det tidigare förslaget här.

  • Skapad 2018-02-06
  • Uppdaterad 2018-03-26
Frågor & Svar