Lärarförbundet
Bli medlem

Förslag om tidigare betyg fel väg att gå

Utbildningsdepartementet föreslår i en utredning betyg från årskurs 4, kunskapskrav i årskurs 1, och att Skolverket ska utfärda obligatoriska bedömningsunderlag. Vi vill istället att lärarkåren visas mer tilltro till sin förmåga och att det blir mer utvecklingsarbete tillsammans med professionen.

Lärarförbundet har svarat på utbildningsdepartementets utredning "En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet".

Förslaget handlar till stor del om att krav och kunskapskontroller förmodas ge tidigare och säkrare upptäckt av elever som har behov av stöd. Lärarförbundet menar dock att det är ett mindre problem i verksamheten att hitta elever som behöver stöd.

- Det stora problemet för lärarna är istället att få förutsättningar för att ge stöd, säger Lars Svensson, utredare på Lärarförbundet.

Vi avvisar förslaget om tidigare betyg och ger tydliga motiv till detta i remissvaret. Lärarförbundet står dock bakom ett läsmål i årskurs 1, så länge de inte utformas som kunskapskrav för den enskilde eleven.

Lärarförbundet vill i stället se mer av tilltro till lärarkårens förmåga, mer utvecklingsarbete tillsammans med professionen och färre obligatoriska prov av eleverna.

Våra förslag

Istället för att det tillförs nya krav och mer detaljstyrning inom området vill Lärarförbundets att det tillförs kunskaper, resurser och kompetens.

 • Fortsätt utveckla Skolverkets bedömningsmaterial i samarbete med professionen. Lärarförbundet ser också gärna att det utarbetas frivilliga diagnostiska prov som lärarna kan använda vid olika tidpunkter i lärandet.
 • Minska klasserna i grundskolans tidigare år, speciellt i skolor med socioekonomiskt ogynnsamma förhållanden.
 • Fler speciallärare/specialpedagoger
 • Gör en systematisk insamling och utvärdering av goda praktiker (beprövad erfarenhet) inom området.
 • Gör praktiknära forskning inom området, försöksverksamheter tillsammans med akademin.
 • Inrätta ett statligt kompetensutvecklingscentra för lärare och skolledare för att bland annat ge fördjupningskurser kring tidig läs- och matematikinlärning.
 • Ett skolforskningsinstitut kan bli en viktig del i att stärka lärarprofessionens kunskapsbas, bland annat i frågor som rör insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Fem skäl till att inte införa tidigare betyg

Vi anser att regeringen bör avstå från att införa tidigare betyg. Nedan ger vi fem skäl för detta.

 • Regeringens egen utredare framför att införandet av tidigare ämnesbetyg i årskurs 6 kan ha lett till att högpresterande elever gynnas och lågpresterande missgynnas. Svensk skola är inte betjänt av att det blir större likvärdighetsproblem längre ned i åldrarna.
 • Det finns inget vetenskapligt stöd för att tidigare betyg ger bättre studieresultat. Därför bör en sådan börda inte läggas på redan tungt arbetsbelastade lärare.
 • Det finns studier som visar att yngre barn har svårt att skilja betyget från sin person, de har svårare att förstå att det gäller deras prestation.
 • Förslaget om tidigare betyg har lågt stöd bland lärare.
 • Förslaget om tidigare betyg har lågt stöd hos allmänheten.
 • Skapad 2014-11-21
 • Uppdaterad 2015-01-16
Frågor & Svar