Lärarförbundet
Bli medlem

Föreläsarbanken: Ulla Wiklund

​Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling. Hon kopplar forskning med praktiskt arbete. Pedagogik, didaktik och metodik är hennes byggstenar.

Hur lär vi oss? Hur länkar vi det nya till det redan kända? Hur tar vi oss an ett nytt uppdrag?

Ulla Wiklund var tidigare utvecklingskonsulent vid Rikskonserter, och innan dess undervisningsråd på Skolverket/Myndigheten för skolutveckling där hon ansvarade för regeringsuppdragen om kultur och estetik i skolan, bibliotek och nationellt centrum för språk-, läs och skrivutveckling. Hon har också verkat som lärare och forskare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i rytmik, metodik, didaktik och pedagogik. Ulla Wiklund är utbildad rytmiklärare (Dalcroze) och har i tolv år undervisat i såväl musikskola som för- och grundskola.

Ulla har skrivit flera böcker, bland annat ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten – om barn, estetik och lärande” och ”Portföljen – om processutvärdering i högre musikutbildning”.

Läs mer om hur du bokar Ulla Wiklund.


Föreläsningar

Föra tanken vidare (För alla skolformer och Kulturskolan)

Om reflekterande arbetssätt i all undervisning. Reflektionens betydelse för kunskaps- och färdighetsutveckling. Elevens delaktighet och estetiska lärprocesser. Undervisningsutveckling.För att nå bättre resultat och uppfylla målen om elevens delaktighet i undervisningen behöver läraren och elevernas förmåga till reflektion utvecklas. En lektion är en kort lärandeprocess som kräver en medvetenhet kring reflektionens betydelse för lärande. Lektionernas början och avslut behöver särskild uppmärksamhet. Under föreläsningen tillämpar Ulla de reflekterande arbetssätt hon beskriver i sin föreläsning.


Elevens rätt till alla sina språk, även de estetiska (För alla skolformer och Kulturskolan

Om språkutveckling, estetiska lärprocesser och estetiska perspektiv i skolans alla ämnen.Definitionen av språk rymmer begrepp som meningsskapande system, förståelse och begriplighet. Enligt dagens forskning om hur språk utvecklas kan även de estetiska språken, som till exempel musik, dans, bild, teater, form, och tecken räknas in som en del av människans språkutveckling. För att uppnå en språkutvecklande undervisning har en lärare möjlighet att använda sig av elevens alla språkmöjligheter – inte minst i skolmiljöer där barn med annat modersmål än svenska kan uttrycka sig språkligt via många olika uttryckssätt. Den multimodala undervisningen tar tillvara barns och ungas egen uttrycksförmåga i ett samhälle som vill låta demokratin växa.

Barns rätt till alla sina språk, även de estetiska (För förskolan)

Om språkutveckling, kreativitet och skapande i förskolan. Estetiska perspektiv i verksamheten. I förskolans kvalitetsarbete ingår att ta tillvara alla barns möjligheter till språkliga uttryck. Definitionen av språk rymmer begrepp som meningsskapande system, förståelse och begriplighet, och enligt dagens forskning om hur språk utvecklas kan även de estetiska språken som till exempel musik, dans, bild, teater, form och tecken räknas in som en del av människans språkutveckling.För att uppnå en språkutvecklande verksamhet har en lärare möjlighet att använda sig av barnets alla språkmöjligheter – inte minst i förskolemiljöer där barn med annat modersmål än svenska kan uttrycka sig språkligt via många olika uttryckssätt. Den multimodala undervisningen tar tillvara barns och ungas egen uttrycksförmåga genom de estetiska språken.

Hopp om skolan! (För skolledare och förvaltning)

Hur får vi bättre resultat i skolan? Hur kan en kommun nå framgång i sin skolutveckling? En föreläsning om hur en kommun gör ett resultatlyft. Vilka insatser krävs av skolans organisation på alla nivåer? Skolornas resultat är inget bestående och forskning visar hur insatser som sker parallellt i en kommun kan ge stora vinster för skolor, lärare, elever och inte minst föräldrar. En skolutveckling är en process som kräver tid och tålamod. Varje del av en skolorganisation måste våga ta nödvändiga steg för att göra framsteg. Utmaningar kan mötas av misstro, försiktig hoppfullhet och ren professionell glädje. Därför är långsiktighet och mod två viktiga faktorer i skolutveckling, eftersom skolan som organisation är en långsam institution.

Rektors pedagogiska ledarskap (För skolledare och förvaltning)

En skolledares möjligheter att få överblick i undervisningsutvecklingen på sin skola. Det pedagogiska ledarskapet innebär en process för att förankra en legitimitet för rektor i undervisningsutvecklingen på en skola. Vem har ansvar för att undervisningen leder till bästa möjliga resultat? Visst, en yrkesskicklig lärare är den allra viktigaste faktorn. Men varje lärare behöver ett externt öga för att kunna spegla sin klassrumsvardag. Det kan ske i arbetslaget, där metodutveckling och lektionsinnehåll kan reflekteras kontinuerligt – men det viktigaste är att rektor har en bild av den undervisningsutveckling som sker i elevernas klassrum. Rektor kan utmana, återkoppla och visa på nästa steg. En rektor ska bära sitt ansvar för skolans resultat genom att våga gå ut i undervisningen och reflektera denna med sina lärare.

  • Skapad 2017-05-31
  • Uppdaterad 2020-12-23
Frågor & Svar