Lärarförbundet
Bli medlem

Förbundets arbete med skolpolitik ger resultat

Lärarförbundets samhällspolitiska chef Malin Tufvesson sammanfattar den skolpolitiska mandatperioden och blickar framåt mot kommande arbete.

I vilka skolfrågor har Lärarförbundet påverkat senaste mandatperioden? Och vad fick vi för utfall?

Vi har arbetat med påverkan i många olika frågor under den här mandatperioden. Det har bland annat resulterat i stora resurstillskott till skolan. Vi har fått till 6 miljarder i statsbidrag som fördelas socioekonomiskt, 3 miljarder till höjda lärarlöner och miljardsatsningar på grundskolan, förskolan och fritidshemmen. Vi har fått gehör för resurstillskott som verkligen gör skillnad i skolan.

Arbetsbelastningsfrågan är något som vi har drivit mycket starkt under den gångna mandatperioden. Vi fick till en utredning som lade fram förslag som dessvärre var otillräckliga. Men det finns en förståelse för frågan hos politiker men ännu har vi inte nått tillräckliga lösningar. Vi kommer självklart träget fortsätta att driva på i den här frågan! Men åtgärder som nu är på gång är att Skolverket, efter påtryckningar från bland annat oss, har fått i uppdrag att se över kursplanen för grundskolan samt att ämnesbetyg för gymnasieskolan utreds. Dessa två förändringar kan komma att spela stor roll för arbetsbelastningen framöver.

Även löften från olika politiska partier om satsningar på stödfunktioner i skolan kan om det görs bra, göra att lärare får mer tid att fokusera på eleverna och undervisningen.

Vi har också fått igenom många andra viktiga förändringar. Några exempel på det är riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan, legitimation för lärare i fritidshem, att sfi har blivit en del av vuxenutbildningen, en förlängning av övergångsbestämmelserna för legitimation i särskolan till 2021, att förskolechefer ska bli rektorer och ingå i rektorsutbildningen, inrättande av en nationell myndighet för Kulturskolan samt skapandet av snabbspår för nyanlända lärare.

Vi har också tydligt lyft likvärdighetsfrågan och behovet av åtgärder för att minska segregationen. Det finns nu en utredning tillsatt som ska titta på resursfördelning och hur elever framöver ska kunna önska skola.

Under mandatperioden har vi också fått till de första stegen mot att skapa ett professionsprogram för lärare och skolledare. Ett program som ska garantera varje lärare möjligheter till kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

Vilka politiska frågor ligger högst på agendan och är viktigast för våra medlemmar framöver?

Lärarbristen är en avgörande samhällsfråga - varje lärare behöver behöriga kollegor och varje elev måste få möta utbildade lärare. Det kräver i sin tur att läraryrket upplevs attraktivt och då måste vi komma till rätta med arbetsbelastningen, lönerna och utvecklingsmöjligheterna. Arbetsbelastningen måste sjunka för att lärare ska stanna i yrket och nya vilja komma in i yrket.

Det kommer också vara viktigt att arbeta för att få till en stabil och långsiktigt hållbar skolpolitik och att politiken avstår från att detaljstyra lärares arbete. Lärare måste få vara lärare utan att politiken är inne i skolans hurfrågor.

Oavsett valets utgång, vad är vår styrka som fackförbund för lärare och skolledare i den politiska debatten?

Vi är partipolitiskt obundna och driver alltid lärarnas och skolledarnas frågor oavsett vad olika partier vill. Genom att vi är många lärare och skolledare tillsammans så är vi en mycket stark röst gentemot politiker både i kommunerna och nationellt. Vi ser tydligt att ett aktivt påverkans- och opinionsarbete leder till framgångar och åtgärder som förbättrar yrket och skolan.

  • Skapad 2018-09-06
Frågor & Svar