Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Lärarförbundet – för dig som arbetar i privat verksamhet

Du som lärare är vårt huvudintresse, inte vem som är din arbetsgivare. Men det hindrar inte att vi ser att den privata sektorn har särskilda behov och villkor. Därför har vi ombudsmän med specialistkompetens med fokus på dig och din arbetsplats.

Idag är vi 20 000 medlemmar i privat verksamhet och vi växer varje dag. Här kommer några exempel på det vi gör för dig, men vi är naturligtvis öppna för många nya förslag. Kanske från dig?

 • Information för dig som privatanställd; lön, villkor, kollektivavtal med mera.
 • Nyhetsbrev via e-post som håller dig uppdaterad inom ditt område och skolans område i stort.
 • Inspirerande kurser för dig som vill utvecklas i ditt arbete. Oavsett om du är ny som lärare eller till exempel leder arbetet på skolan.
 • Opinionsbildning kring lärarnas betydelse och våra villkor under devisen: ”Allt börjar med bra lärare" där lärarbristen, arbetsbelastning och lön är tre prioriterade områden.

Alltid nära dig – avdelning

Avdelningens uppdrag är att informera och stötta medlemmar så tveka att inte att ta kontakt med dem. Styrelsen arbetar också med att utbilda ombud, göra arbetsplatsbesök, ordna medlemsaktiviteter och driva fackliga lokala frågor. Du är alltid välkommen att engagera dig i avdelningen om du vill.

Lokalavdelning

Som medlem tillhör du lokalavdelningen i den kommun där din arbetsplats finns. Alla lokalavdelningar har en styrelse som består av lärare som engagerat sig i det fackliga arbetet.

Riksavdelning

Arbetar du på Lernia eller AcadeMedia så tillhör du inte någon lokalavdelning. Lärarförbundet har istället bildat riksavdelningar för medlemmar inom företagen.

Här hittar du avdelningarnas kontaktuppgifter.

Lärarförbundet Kontakt

Lärarförbundet Kontakt, vår medlemsservice, 0770-33 03 03, har öppet 08.00–17.00 på vardagar.

Du kan också maila till Lärarförbundets experter som ger dig svar på fackliga frågor. Lärarförbundet har specialiserade ombudsmän som är särskilt kunniga på det fristående skolområdet.

Att arbeta i fristående verksamhet – bra att veta

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation som reglerar löner och övriga anställningsvillkor, t ex arbetstid, semester och övertidsersättning.

Lärarförbundet är en arbetstagarorganisation och har avtal med era stora arbetsgivarorganisationer, t ex Almega Tjänsteföretagen och KFO.

När du söker arbete på en fristående förskola eller skola är det viktigt att du ta reda på om företaget har kollektivavtal med Lärarförbundet. Om de har det så ingår automatiskt alla de förmåner och rättigheter som avtalats där i ditt anställningsavtal. Oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal, eller inte, kontakta Lärarförbundet för att gå igenom anställningsavtalet innan du skriver under det.

Om företaget inte har kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal som styr villkoren för din anställning. Du måste då själv se till att ditt anställningsavtal innehåller följande uppgifter:

 • befattning
 • arbetstid och sysselsättningsgrad
 • anställningsform
 • lön och vilket års löneläge som avses
 • stationeringsort
 • om och när översyn av lön (lönerevision) ska ske
 • rätt till betald övertid eller ej, samt vilken ersättning som utgår och förutsättningar för detta
 • antal semesterdagar
 • tjänstepension
 • kompletterande sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, trygghetsavtal och andra försäkringar
 • uppsägningstid
 • från och med när anställningen inleds
 • andra eventuella tillägg, såsom ersättning vid arbete på s.k. OB-tid, vid resor utanför ordinarie arbetstid
 • hänvisning till någon form av policy, som oftast rör ensidiga utfästelser från arbetsgivaren. Det kan handla om sådant som friskvårdsbidrag, terminalglasögon, traktamente vid flerdygnsförrättning, milersättning vid användande av egen bil i tjänsten, etc.
 • vad som gäller i samband med skolresor, e.dyl. Det kan handla om allt från ansvarsbiten, arbetstid, ersättning, försäkringar, m.m.

Viktigt med ombud på arbetsplatsen

Genom kollektivavtalet är du och dina arbetskamrater också garanterade insyn och in inflytande via ett valt fackligt ombud. Ombudet har rätt att få insyn i företagets ekonomiska räkenskaper och övriga handlingar. Dessutom måste arbetsgivaren informera och samverka/förhandla med ombudet inför viktigare förändringar i verksamheten.

Samla alla Lärarförbundets medlemmar på arbetsplatsen till ett möte och kom överens om vem av er som ska vara arbetsplatsombud. Meddela sedan avdelningen vem ni utsett. Avdelningen anmäler i sin tur till arbetsgivaren vem som fått uppdraget.

Förtroendemannalagen ger sedan ombudet rätt att på betald arbetstid på arbetsplatsen utföra det fackliga arbete som behövs för uppdraget. Hen får också delta i de flesta fackliga utbildningar och konferenser på betald arbetstid. Det är i första hand fackförbund med kollektivavtalsställning som har rätt att utse skyddsombud. Ett skyddsombud utses normalt på en mandatperiod om 3 år och det ska framgå tydligt vilket skyddsområde skyddsombudet har. Även här är det viktigt att arbetsgivaren får information om skyddsombudet med alla tillhörande uppgifter, samt även att det registreras hos Lärarförbundet.

Ombudet är länken mellan medlemmarna och avdelningen och får kontinuerligt information från Lärarförbundet. På varje arbetsplats med mer än fem anställda ska det enligt lag finnas ett skyddsombud.

Om ni är många medlemmar på arbetsplatsen är det en fördel att ni är era fackliga ombud som delar på ansvaret. Finns det flera skyddsombud utser de tillsammans i normalläget vem som ska vara huvudskyddsombud. Det går också bra att låta arbetsplatsombudet vara skyddsombud.

Lön

Lönesamtalet ska ge den enskilda läraren möjlighet att påverka sin löneutveckling och se sambandet mellan sin egen yrkesutveckling och lönen. Lönesamtalet kan i vissa avtal kallas ”resultatsamtal”, eller annat. Det är viktigt att det framgår vilken typ av samtal som är aktuellt. Återkoppla till tidigare målsamtal, e.dyl. Har du fått ett utökat ansvar, eller har dina arbetsuppgifter blivit mer komplexa? Det är väldigt klokt att dokumentera samtalen för att kunna följa upp dem.

Vid lönesamtalet återknyter man till medarbetarsamtalet och de överenskommelser som då gjordes. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska man ha varje år.

Lista dina starka sidor och koppla det du listar till de lönekriterier, läroplaner och styrdokument. Vad har du gjort bra och blivit bättre på under året? Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?

Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen. Beskriv arbetsuppgifter som du är särskilt stolt över – men prata inte i vida termer, utan var noggrann och beskriv ingående vad du har gjort och varför det blev bra. Berätta inte bara start och mål utan om vägen dit.

Har du idéer som handlar om hur verksamheten kan jobba mer effektivt och hur ni kan höja kvaliteten? Lönesamtalet är ett bra tillfälle att berätta för chefen om dina idéer.

Sätt ett mål dit du vill komma och be chefen berätta hur du ska göra för att komma dit. Försök att tillsammans med chefen lista vad det innebär konkret, i handling, från din sida. Be om tydliga exempel! Stäm av vid ditt nästa lönesamtal hur långt du har kommit på din väg mot målet.

Gör egna minnesanteckningar efter samtalet. De är värdefulla att gå tillbaka till inför nästa års samtal samt vid er gemensamma utvärdering på arbetsplatsen.

Använd lönestatistiken för att jämföra hur löneläget på ert företag ser ut jämfört med lönerna för motsvarande lärarkategorier på andra privata avtalsområden och inom kommunala sektorn. Du kan också använda verktyget ”Min lön” för att se din löneutveckling i förhållande till andra.

Om du känner dig uppenbart felbehandlad vid lönesättningen så tveka inte att ta kontakt med Lärarförbundets avdelning på den ort där du arbetar. Lärarförbundet har alltid rätt att begära förhandling, men tänk på att kontakta Lärarförbundet så snabbt som möjligt.

Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga, enligt Arbetsmiljölagen, att se till att deras arbetstagare inte riskerar ohälsa i sitt arbete. Det kan handla om allt från att inte utsättas för höga ljud, dålig ventilation eller för mycket stress. Ett av flera områden som är särskilt viktigt att bevaka är prioritering och bortprioritering av arbetsuppgifter när din arbetstid inte räcker till för att utföra dem.

Arbetsgivaren ska systematiskt och kontinuerligt undersöka din arbetsmiljö för att försäkra sig om att du inte riskerar att bli sjuk av ditt arbete.

Kontakta din avdelning om du upplever att din arbetsmiljö inte är bra.

Arbetstid

I kollektivavtalet står angivet hur mycket du ska arbeta. Det kan också finnas lokala kollektivavtal om arbetstid på din arbetsplats. Du ska ha ett arbetstidsschema där det står när du har rast samt när du startar/ slutar din arbetsdag. Enligt lag ska alla ha 30 minuters rast efter 5 timmars arbete. Du ska också ha möjlighet att ta pauser under dagen.

I arbetstidslagen och/eller i ditt aktuella kollektivavtal står det också vilka begränsningar det finns för att jobba övertid och i ditt kollektivavtal står det hur mycket ersättning du ska ha när du blir beordrad att övertid.

Enligt lag ska alla ha rast efter maximalt 5 timmars arbete. Det rekommenderas att rasten är minst 30 minuter.

Om du har svårt att rymma arbetsuppgifterna inom arbetstiden måste din chef få veta det. Prata även med ombudet och/eller skyddsombudet. Du kan också kontakta Lärarförbundet för att få hjälp med detta.

Använd gärna webbverktyget ”Arbetstidskollen”. Där kan du planera tiden och hålla koll så att du inte arbetar för många timmar. Verktyget har även en rapportfunktion på mobilwebben och kan användas oavsett om du har ferie- eller semesteranställning.

Yttrandefrihet

Privatanställda lärare har inte samma yttrandefrihet som kommunanställda lärare vad det gäller att uttala sig om sitt arbete och sin arbetsgivare.

Läs mer om vad som gäller för dig som är privatanställd om yttrandefrihet.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här