Lärarförbundet
Bli medlem

Experterna svarar på frågor om Corona i skolan

Läs vad Lärarförbundets experter har att säga om om Arbetsskyldighet, Karantän och Elevers närvaro kopplat till coronaviruset och skolan.

Arbetsskyldighet

Som anställd har vi skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att om en arbetstagare väljer att stanna hemma pga. rädsla och oro så gör hen inte det och har därmed inte rätt till lön. Dessutom finns en uppenbar risk att det ses som arbetsvägran.

För enskilda medlemmar med särskild sjukdomsproblematik och/eller nedsatt immunförsvar kan det vara bra att kontakta arbetsgivaren för diskussion om eventuellt hemarbete. Som grund gäller dock att man ska stå till arbetsgivarens förfogande. Sjukvårdens bedömningar och eventuella funktionshinder ska vägas in i bedömningen.

Karantän och avstängning vid misstänkt Covid-19, m.m. (uppdaterad text 2020-12-01)

Enligt AB § 10 kan en kommunal arbetsgivare stänga av en arbetstagare från arbetsplatsen och istället med bibehållen lön och andra förmåner förlägga arbetet till hemmet eller annan plats för att förhindra att smitta sprids.
Ett sådant beslut ska föregås av överläggning med berörd facklig organisation. Lärarnas Samverkansråd har tecknat en överenskommelse med SKR som innebär att arbetsgivaren, utan föregående överläggning med berört fackförbund, kan fatta beslut om avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19. Bakgrunden är att det krävs snabba beslut i dessa fall och att det inte är möjligt att låta arbetstagaren arbeta i avvaktan på överläggning och därefter beslut om avstängning.
Arbetsgivaren ska informera berörd facklig organisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom 7 dagar från det att informationen från arbetsgivaren mottogs om de ser skäl till det. Observera att bestämmelsen i AB § 10 gäller i övriga delar.
Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. Avstängning kan ske för högst 30 dagar men kan förlängas om så krävs.
Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning varpå arbetstagaren ska återgå i arbete.
Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet.
Denna överenskommelse är tidsbegränsad och gäller till och med 31 december 2020.

Elevers närvaro

Några skolor har valt att uppmana elever som befunnit sig i de utsatta områdena att inte komma till skolan. Skolverket skriver i sina råd att ”Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.” Vem som i praktiken kan fatta beslut om frivillig karantän/frånvarohantering styrs följaktligen av huvudmannens delegationsordning.

  • Skapad 2020-03-04
  • Uppdaterad 2020-12-01
Frågor & Svar