Lärarförbundet
Bli medlem

Ersättningar vid arbetsskada – enligt lag

Arbetsskadeförsäkringen kan ge rätt till ersättning för vissa merkostnader och kompensation vid långvarig inkomstförlust.

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen omfattar alla som arbetar i Sverige, även egna företagare och studerande.

Har du blivit sjuk till följd av en arbetsskada får du sjukpenning precis som vanligt. Därutöver finns möjlighet att få viss ersättning från arbetsskadeförsäkringen, för att kompensera långvarig inkomstförlust och vissa omkostnader.

Det är Försäkringskassan som avgör om en skada ska godkännas som arbetsskada. Du behöver själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Har du rätt till livränta?

Om din förmåga att arbeta har blivit nedsatt med minst 1/15 till följd av en arbetsskada så kan du få livränta. Nedsättningen ska vara varaktig eller antas bestå under minst ett år. Den årliga inkomstförlusten måste uppgå till minst en fjärdedel av prisbasbeloppet. Livräntan täcker den inkomstförlust som har uppstått på grund av skadan upp till ett tak på 7,5 prisbasbelopp.

När beviljas livränta?

Livränta kan beviljas:

  • under arbetslivsinriktad rehabilitering (utbildning eller omskolning)
  • vid omplacering eller byte till annat arbete med lägre inkomst
  • när förmågan att skaffa inkomst genom arbete nedsatts varaktigt, eller kan antas bestå under minst ett år.

Livränta kan beviljas för en viss tid eller tills vidare.

Arbetsskadeförsäkringen ger dig också möjlighet till ersättning, bland annat för kostnader för hjälpmedel och för tandvård till följd av skada. Om du avlider kan dina anhöriga få begravningshjälp och livränta för efterlevande.

Särskilda regler för trafikskador

Om ett motorfordon har varit inblandat i en olycka gäller särskilda regler. Då ska anmälan även göras till det försäkringsbolag hos vilket fordonet är försäkrat. Du måste alltså ta reda på hos vilket bolag som bilens ägare har trafikförsäkrat sitt fordon och vända dig dit med dina skadeståndsanspråk. Om ägaren till fordonet inte har tecknat en trafikförsäkring vänder du dig istället till Trafikförsäkringsföreningen.

Ansökan om ersättning

För att ansöka om ersättning ska du som har skadat dig fylla i och skicka in Försäkringskassans blankett Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Blanketten hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Förutom ansökningsblanketten behöver du även bifoga läkarintyg. Läkarintyget bör vara från en specialistläkare. Be specialistläkaren uttala sig skriftligt om din skada, samt om den med övervägande skäl kan betraktas som en arbetsskada. Du kan be din läkare om att få en remiss till en lämplig specialist. Läkarintyget måste precisera skadan och klargöra om skadan kan ha uppkommit i samband med arbetet. Om du har behandlats för liknande problem tidigare, eller om du har åldersförändringar minskar din möjligheter att hävda detta samband.

Ansökan om ersättning för omkostnader kan göras direkt. När det gäller ansökan om livränta behöver du vänta tills kraven för ersättning är uppfyllda (se ovan).

  • Skapad 2013-09-16
  • Uppdaterad 2018-08-14
Frågor & Svar