Lärarförbundet
Bli medlem

Debatt: En viktig nyckel till integration

-Centerpartiets senaste förslag om att slopa legitimationskravet för lärare nu när eleverna blir fler är fel väg att gå, skriver Johanna Jaara Åstrand i Nya wermlandstidningen inför Centerpartiets kommundagar.

-Centerpartiets senaste förslag om att slopa legitimationskravet för lärare nu när eleverna blir fler är fel väg att gå, skriver Johanna Jaara Åstrand i Nya wermlandstidningen inför Centerpartiets kommundagar.

Debattartikel inför Centerpartiets kommundagar: Det är i dag helt uppenbart att det behövs fler lärare för att skolan ska kunna lyckas med sitt integrationsuppdrag. I dag har Sverige en lärarbrist som förväntas bli större, skriver Johanna Jaara Åstrand i Nya wermlandstidningen.

I dag fredag inleder Centerpartiet sina kommundagar i Karlstad. Fokus är flyktingmottagande och integration som leder till jobb. Utmärkt säger Lärarförbundet! Det borde betyda att kommundagarna även kommer att handla om skola och utbildning. För skolan är en viktig nyckel till integration.

Fler lärare behövs

Varje dag möter lärare runt om i Sverige sina elever, både bekanta och nya, för att ge dem den bästa möjliga utbildningen, en utbildning varje elev har rätt till. Det är i skolan barn och ungdomar utvecklas till medborgare och får kunskaper som lägger grunden för deras framtida yrkesval. Det är fantastiskt att få vara lärare och bidra till elevernas utveckling, men utan rätt förutsättningar skapas en frustration och samvetsstress över att inte få chansen att bidra till att varje barn får utvecklas till toppen av sin förmåga.

Det är idag helt uppenbart att det behövs fler lärare för att skolan ska kunna lyckas med sitt integrationsuppdrag. Idag har Sverige en lärarbrist som förväntas bli större. Det går inte nog att understryka hur allvarligt läget är: utan lärare kan inte undervisningens kvalitet säkras eller en god integration möjliggöras.

Slopat legitimationskrav fel väg att gå

Som politiker är du förutsättningsgivare till lärarkåren. Du kan genom dina beslut göra läraryrket attraktivt och skapa möjlighet för oss att ge alla elever en kvalitativ utbildning och därmed låsa upp dörren till samhället. Vi behöver starka politiker som levererar lösningar och som ser potentialen både i de nyanlända eleverna och i lärarkåren. Centerpartiets senaste förslag om att slopa legitimationskravet för lärare nu när eleverna blir fler är fel väg att gå. Bristen på lärare måste lösas på andra sätt än att sänka kvaliteten och förväntningarna.

Våra förslag till Centerpartiet

Lärarförbundet önskar att Centerpartiet istället lyfter följande förslag till debatt:

1. Fler yrkeskategorier i skolan. Lärare måste få tid att vara lärare. Avlasta därför lärarna med t ex lärarassistenter och socialpedagoger som kan ta ett större ansvar för elevernas sociala utveckling och ha tid för samarbete med lärare och elevhälsoteam.

2. Sprid ansvaret mellan kommuner och skolor. Fler måste dela på ansvaret för mottagandet av nyanlända elever. Kommuner med höga skolresultat har stora möjligheter att erbjuda en bra skolgång. Även fristående skolor måste i större utsträckning ta emot nyanlända. Möjligheterna för detta är snart på plats, nu måste kommunpolitikerna visa att de vill ta ansvar.

3. Inrätta samordningscentraler kring nyanlända elever. Öronmärk medel till kommunerna, för att kunna upprätta förvaltningsövergripande samordningscentraler kring mottagande, kartläggning och placering av de nyanlända eleverna.

4. Säkerställ att resurser kommer fram. De statliga anslagen för nyanländas skolgång får inte fastna i den kommunala byråkratin. När nyanlända kommer till skolan måste resurser i form av tid och pengar följa med. På sikt behöver resursfördelningen mellan och inom kommuner ses över, så att de skolor som har större utmaningar också får mer resurser för att kunna möta elevernas behov.

5. Insatser för fler lärare. Den lärarbrist vi befinner oss i förvärras när eleverna blir ännu fler. Inte sällan handlar det om specialkompetens som saknas inom till exempel flerspråkighet. Större utmaningar kräver fler lärare. Därför måste vi exempelvis ta tillvara nyanlända lärare bättre. De måste snabbt få sin utbildning validerad och kompletterad och möjligheterna att kombinera arbete med undervisning i svenska måste förbättras.

Integrationen börjar inte i plenisalen, den börjar i Sveriges skolor – i kommunerna. Därför hoppas jag att Annie Lööf under Centerpartiets kommundagar lyfter sambandet mellan skickliga lärare, god utbildning, lyckad integration och fler människor i jobb. Det skulle hela Sverige tjäna på.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande, Lärarförbundet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här