Lärarförbundet
Bli medlem

En tredjedel av skolledarna fick avbryta sommarsemestern

Fler än fyra av tio gymnasierektorer var tvungna att ändra sina semesterplaner förra sommaren. Och långt över hälften upplever att jobbet kräver att man är tillgänglig under semestern. Det visar Lärarförbundet Skolledares undersökning där nära 3000 skolledare svarat på frågor om sin arbetssituation.

Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer. Skolledarna står mitt i politikens stora utmaningar - att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. De har ett unikt pedagogiskt ledaruppdrag från staten och ansvarar för att utveckla skolans viktigaste resurs - lärarna.

Samtidigt måste skolledarna också hantera den stora lärarbristen som finns. Fram till 2035 kommer det saknar runt 12 000 behöriga lärare och förskollärare. Idag saknar närmare tre av tio lärare behörighet i det ämne de undervisar i, trots att likvärdigheten i allra högsta grad bygger på att alla barn och elever får tillgång till undervisning av behöriga lärare. Skolledare måste lägga mycket tid, kraft och energi på att rekrytera behöriga lärare, och en tidigare rapport från Lärarförbundet visar att nära hälften av rektorerna i förskolan behövt anställa outbildad personal för att det inte funnits behöriga lärare att anställa.

På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor personalstyrka. Idag har en genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare är mer stressade än andra chefer.

Lärarförbundet Skolledare kan nu släppa siffror från den senaste skolledarundersökningen som visar på ett omfattande problem i svensk skola idag - rektorer tvingas ändra sina planerade sommarsemester för att bland annat lösa oförutsedda rekryteringsbehov. Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras.

Fyra av tio skolledare har varit tvungen att ändra sin planerade sommarsemester

42 procent av rektorerna i gymnasieskolan var tvungna att ändra sina planerade sommarsemestrar under 2021. I grundskolan var det 37 procent, och i förskolan 25 procent:

En majoritet behöver vara tillgängliga under sin semester

På frågan om jobbet kräver att man är tillgänglig under semester svarade tre av fem av rektorerna i gymnasieskolan och grundskolan att de måste var tillgängliga via mejl, och hälften av rektorerna i förskolan att de måste vara tillgängliga via mejl. En tredjedel av rektorerna uppger att de behöver tillgängliga via telefon under semestern.

Oförutsett rekryteringsbehov största orsaken

På frågan om anledningen till att skolledarna måste avbryta sin semester är det hela åtta av tio gymnasierektorer som svarar att det beror på ett oförutsett rekryteringsbehov. Fler än sex av tio av grundskolerektorerna och tre av tio rektorer i förskolan svarar att de behövt avbryta sin planerade semester på grund av oförutsett rekryteringsbehov.

Lärarförbundet Skolledare kräver bättre villkor och förutsättningar

Risken är överhängande att ännu fler rektorer kommer att behöva gå in på jobbet den här sommaren. Stora pensionsavgångar, växande elevkullar och ett stort antal obehöriga lärare fortsätter att utmana skolan. Flera rapporter de senaste åren har också visat på oroande tendenser för skolledarna. Rektorsomsättningen är omfattande, många stannar högst tre år på jobbet, och risken för utmattningssymptom och utbrändhet är stor. Till det finns det en stor osäkerhet kopplat till kriget i Ukraina kring hur många barn och elever som kommer komma till den svenska skolan i höst. Hittills har endast 40 procent av de barn och unga i skolålder som kommit till Sverige sökt sig till skolan, men det är svårt att förutse hur många som kommer att söka till hösten.

Läget är osäkert, men det finns åtgärder som skulle förbättra rektorernas arbetsmiljö. Lärarförbundet Skolledare kräver:

  • Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för hela skolans personal.
  • Att regeringen tar initiativ till ett skolledarlönelyft för att fler ska vilja söka sig till yrket och stanna kvar i yrket
  • Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.
  • Att rektorernas arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Skolledarenkäten skickades ut till Lärarförbundets alla skolledarmedlemmar. Datainsamling genomfördes mellan 8 september och 21 oktober 2021. Totalt svarade 2888 skolledare vilket ger en svarsfrekvens på 45 procent.

  • Skapad 2022-06-03
Frågor & Svar