Lärarförbundet
Bli medlem

En nationell riktlinje om ​20 medarbetare per chef

Lärarförbundet Skolledare kräver att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet. En viktig orsak är det tydliga sambandet mellan stora arbetsgrupper och högre sjukfrånvaro samt högre andel arbetsskador.

Frågan om hur många medarbetare varje chef ansvarar för är ständigt aktuell. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (OSA) pekar tydligt på chefernas ansvar för ett nära ledarskap där chefen tidigt kan uppmärksamma tecken på ohälsosam arbetsbelastning. Parterna i kommun- och landstingsområdet har uttalat en gemensam avsiktsförklaring där de avser att arbeta med frågan om vad som är ett rimligt antal medarbetare för en chef.

Riktlinjen: 20 medarbetare per chef

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare har ett tydligt ställningstagande* i denna fråga. Regeringen ska ta initiativ till en nationell riktlinje att skolledare i genomsnitt ska ansvara för 20 medarbetare. Hos en huvudman med 200 medarbetare som inte är chefer ska det alltså finnas omkring 10 skolledare (rektorer, biträdande chefer och motsvarande arbetsledarfunktioner).

Ställningstagandet baseras på flera saker, bland annat:

  • Forskningen visar att chefer som har många medarbetare är mer arbetsbelastade och stressade.
  • Forskningen säger också att många medarbetare per chef bland annat medför högre personalomsättning, sämre kommunikation med chefen och mer missnöje med arbetsmiljön bland medarbetarna.
  • De flesta av Lärarförbundets offentligt anställda skolledare ansvarar närmast för omkring 30-40 medarbetare. Detta är jämförelsevis mycket höga siffror. Den ”vanlige” chefen på arbetsmarknaden har inte ens hälften. Tittar vi exempelvis på byggverksamhet, offentlig förvaltning, fastighet och kommunikation är den genomsnittliga siffran lägre än 14. Omkring 10 procent av rektorerna har över 50 medarbetare, vilket är anmärkningsvärt i sammanhanget.
  • I kvinnodominerade yrken har cheferna vanligen många fler medarbetare än i mansdominerade yrken. Det finns inga rationella skäl till denna skillnad.
  • I Lärarförbundets enkätundersökning från 2019 säger en klar majoritet av de offentligt anställda skolledarna att de har svårt att hinna med sin personal på ett tillfredsställande sätt.

Kräver rimliga organisatoriska förutsättningar

Nu kräver Lärarförbundet Skolledare att regeringen tar tag i denna fråga och ser till skolledarna får rimliga organisatoriska förutsättningar för att göra ett bra jobb.


Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2016-10-18
  • Uppdaterad 2021-09-01
Frågor & Svar