Lärarförbundet
Bli medlem

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud företräder skolans elever i arbetsmiljöarbetet, och de har i uppdrag att verka för en god utbildningsmiljö. I grundskolan ska det finnas elevskyddsombud i årskurserna 7-9, två i varje årskurs, och de ska väljas av eleverna.

Rektorn ska underlätta för elevskyddsombuden att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom sättet att organisera och genomföra arbetet.

Elevskyddsombuden ska ges möjlighet att samverka med skolans elever, personalens skyddsombud och dig som rektor. Tänk på att avsätta tid för regelbundna möten med elevskyddsombuden. Förutom en värdefull dialog kring utbildningsmiljön kan träffarna med dig som rektor fungera som stöd och sporre för elevskyddsombuden i deras uppdrag. Det är också av vikt att du informerar såväl personal som elever om elevskyddsombudens uppdrag, så att de får legitimitet på skolan.

Elevskyddsombud har rätt till ledighet för utbildning för att på ett adekvat sätt kunna fullgöra sina uppdrag. Elevskyddsombud i grundskolan har dock ingen lagstadgad rätt till stödundervisning, för att ta igen undervisning de går miste om. Det ligger dock i allas intresse att uppdraget inte drabbar berörda elevers studieresultat, och av den anledningen bör du undersöka möjligheten till stödundervisning om behov uppstår.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här