Lärarförbundet
Bli medlem

Elever och lärare nekas särskilt stöd

Sju av tio representanter i ​Lärarförbundets avdelningar svarar i vår enkätfråga att deras kommun inte säkerställer att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd i skolorna.

Lärarförbundet skickade i Maj 2015 ute en enkätfråga till Lärarförbundets avdelningar med frågan: "Säkerställer kommunen att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd i skolan?", där totalt 261 avdelningar har svarat. Frågan är ställd utifrån de förslag som vi tidigare har formulerat för att elever ska få det stöd de har rätt.

Kommunerna ger inte tillräckliga resurser

Över 70% har svarat "nej" på enkäten, vilket tyder på att kommunerna brister i att tillgodose de resurser som krävs trots att behovet av specialpedagoger i skolan har ökat. Även tidigare har våra undersökningar visat på att omkring hälften av lärarna upplever att eleverna sällan eller aldrig får extra stöd i skolan.

– Eleverna har rätt till särskilt stöd. De här siffrorna visar att det förekommer alltför ofta att lärare och elever nekas. Det är anmärkningsvärt att det verkar som att det är okej att bryta mot skollagen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

Brist på särskilt stöd vanlig orsak när skolorna anmäls

Den vanligaste orsaken till att Skolinspektionen konstaterar brister hos skolor som anmälts är just bristen på särskilt stöd, tillsammans med kränkningar mot elever.

– Vi vill att skollagen ska skärpas så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att lärare och skolledare har tillräckliga resurser för att klara uppdraget, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets lösningar

Vi har stort fokus på att ge skolorna rätt möjligheter för att se till att fler barn lämnar skolan med bra resultat och bättre självförtroende. Här är våra förslag:

  • Satsa mer på särskilt stöd så att ingen elev nekas stöd på grund av resursbrist.
  • Utbilda och anställ fler speciallärare/specialpedagoger – det behövs dubbelt så många som idag.
  • Förenkla processen kring särskilt stöd så att lärare kan ägna mer energi åt att ge stöd och mindre tid åt formalia.
  • Stärk elevers rätt till examinerade speciallärare/specialpedagoger i skollagen.
  • Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att lärare och skolledare har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag.


  • Skapad 2015-08-31
Frågor & Svar