Lärarförbundet
Bli medlem

Dokumentation för dig som är grundskollärare

Som grundlärare finns det flera administrativa arbetsuppgifter som du kan behöva göra. Till exempel arbete med nationella prov och individuella utvecklingsplaner. Det är arbetsgivarens ansvar att fördela arbetsuppgifter och förutsättningar så att du och dina kollegor får en rimlig arbetssituation.

2013 ändrades dokumentationskraven för grundskolan. Den individuella utvecklingsplanen, IUP, togs helt bort från årskurserna 6-9 som får betyg och reducerades i årskurs 1-5 till en gång per läsår, istället för en gång per termin.

Lagen kring upprättandet av åtgärdsprogram ändrades i juli 2014 till att enbart gälla för elever som behöver särskilt stöd, inte för elever som behöver extra anpassningar.

Om du har svårt att hinna

Det finns många olika sätt att planera din arbetstid. Till din hjälp finns till exempel det webbaserade verktyget Arbetstidskollen och Lärarförbundets sex steg för att hinna vara lärare. Den planering du gör ska godkännas av rektor. Men även om du planerar själv är det aldrig ditt fel om du får problem med att hinna med dina arbetsuppgifter. Det är alltid ett ledningsansvar.

Dokumentation av elevernas kunskaper och lärande

Enligt Skolverket ska lärare bland annat använda dokumentation som ett verktyg för att följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas kunskaper och lärande.

Nationella prov

Skolan behöver ha rutiner för att proven ska kunna genomföras säkert och enligt Skolverkets anvisningar. Både före, under och efter att de nationella proven har genomförts. Arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin, ska eleven, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal. Det ska som utgångspunkt handla både om elevens kunskaps- och sociala utveckling i förhållande till läroplan, kursplaner och kunskapskrav.

IUP – individuell utvecklingsplan

En gång per läsår ska läraren ta fram en IUP för de elever som inte får betyg, det vill säga årskurserna 1-5. Läs mer om utvecklingssamtal och IUP:er hos Skolverket.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Läs mer på Skolverkets hemsida:

Studiero

Varje skola ska ha ordningsregler för att skapa studiero och de ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp. De ordningsreglerna och åtgärderna måste dokumenteras.

Kränkande behandling

En lärare eller annan personal på en skola, som får kännedom att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, är enligt lag skyldig att anmäla detta till rektorn. För detta ändamål ska det finnas dokumentation.

Betyg

Lärare dokumenterar kontinuerligt elevernas kunskaper. När det är dags för att sätta betyg värderar och analyserar lärare sin dokumentation utifrån hur relevant och rättvisande bild den ger av elevernas kunskaper.

Skriftlig bedömning vid ett icke godkänt slutbetyg

Om en elev får ett icke godkänt betyg i något ämne i slutbetyget, ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling bifogas. Skolverket har mer information om betygssättning.

  • Skapad 2016-04-27
  • Uppdaterad 2019-01-07
Frågor & Svar