Lärarförbundet
Bli medlem

Diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Arbetsplatsmobbning, trakasserier, förtryck, utfrysning. Begreppen är många när det gäller kränkande behandling på arbetsplatsen. Lärarförbundet arbetar förebyggande för att motverka allt detta och kan företräda dig som är lärare om du skulle bli utsatt, på din skola, förskola eller fritidshem.

Kränkande särbehandling och diskriminering är ett samhällsproblem som finns i alla yrkesgrupper. Läraryrket är tyvärr inget undantag. Lärarförbundet arbetar förebyggande genom bland annat Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, men vi finns även till hands att företräda dig om du har blivit utsatt för diskriminering.

Vad räknas som kränkande särbehandling?

Regler om kränkande särbehandling finns i arbetsmiljölagstiftningen och i föreskriften OSA. Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Du kan även läsa mer om lagstiftning i TCO-förbundens vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vad räknas som diskriminering?

Om kränkande särbehandling har koppling till någon av nedanstående diskrimineringsgrunder kan det vara fråga om någon form av diskriminering

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskriminering kan ske i olika former, utifrån någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Det kan handla om att du blir undanhållen information eller inte blir inbjuden i olika sammanhang eller blir trakasserad. Eller att kollegor regelbundet inte hälsar på dig.

Så kan du som är anställd agera

Om du blivit utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling, gör så här.

 • Kontakta Lärarförbundet.
 • Skriv ner det inträffade (ord, handlingar, datum, klockslag, vittnen etc.).
 • Om det är möjligt, säg tydligt ifrån.
 • Informera din närmaste chef eller en högre chef om vad som har hänt så fort som möjligt och begär att hen vidtar åtgärder.
 • Det är viktigt att anmäla arbetsskador och att anmäla tillbud.

Lärarförbundet ger dig stöd

Lärarförbundet har en viktig roll i arbetet med att motverka diskriminering i arbetslivet. Förbundet har förstahandsrätt att företräda medlemmar som utsatts för diskriminering. Men även i det förebyggande arbetet för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen har Lärarförbundet en viktig roll att fylla.

Kontakta i första hand Lärarförbundet om du behöver stöd.

Stöd för dig som är ombud

"Vad är diskriminering?" är en facklig handbok utgiven av Offentliganställdas förhandlingsråd och vänder sig bland annat till dig som är förtroendevald och innehåller bra konkreta råd om hur diskrimineringslagen kan användas i det fackliga arbetet. Här hittar du fallbeskrivningar, checklistor och du kan läsa om de olika diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsformerna.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns information om bland annat rättspraxis och förlikningar i diskrimineringstvister.

Kontakta Lärarförbundet om du behöver mer stöd i hur du ska agera.

Dina rättigheter vid föräldraledighet

Du som är, varit eller planerar att vara föräldraledig har ett starkt skydd mot att missgynnas. Diskrimineringslagens är bland annat att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön och enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Din löneutveckling ska inte halka efter

Det finns fortfarande arbetsgivare som hoppar över de föräldralediga vid löneöversynen. Detta är oacceptabelt. Som föräldraledig ska du inte halka efter i din löneutveckling. Enligt 16 § föräldraledighetslagen§ föräldraledighetslagen får en arbetstagare till exempel inte ges sämre anställningsförmåner eller anställningsvillkor av skäl som har samband med föräldraledigheten. Även diskrimineringslagens bestämmelser kan ge skydd i en sådan situation.

En kontinuerlig lönejustering under föräldraledigheten är nödvändig om arbetsgivaren ska följa de lagar som gäller. Om lönen inte justeras under ledigheten riskerar den föräldralediga att gå miste om en höjning av både föräldrapenning och föräldrapenningtillägg.

Generella lönepåslag ska komma föräldralediga till del vid samma tillfälle som för övriga. Men även när lönen baseras på den enskildes arbetsinsats så gäller det för arbetsgivaren och den fackliga organisationen att hitta sätt som förhindrar att föräldralediga missgynnas. Ett sådant sätt är att utgå från bedömningen av arbetstagarens prestationer före föräldraledigheten. Risken finns att arbetsgivaren annars inte följer föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

Om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet

Kontakta Lärarförbundet om du har frågor om missgynnande i samband med föräldraledighet.

En arbetsgivare får enligt 16§ föräldraledighetslagen inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren

 • beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet
 • beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran
 • beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik
 • beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning
 • tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor
 • leder och fördelar arbetet
 • säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.

 • Skapad 2013-11-20
 • Uppdaterad 2016-12-27
Frågor & Svar