Lärarförbundet
Bli medlem

Disciplinpåföljd - Skriftlig varning

Allvarliga fel eller försummelser i arbetet kan leda till disciplinpåföljd. Reglerna kring detta skiljer sig beroende på vilket kollektivavtal du har.

För dig som är anställd inom kommunen eller Sobona (tidigare Pacta eller KFS)?

Om man gjort sig skyldig till allvarliga fel eller försummelser i arbetet kan man få en disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning. Det krävs att det finns reglering i lag eller kollektivavtal för att disciplinpåföljd ska kunna vara aktuellt. Anledningar till disciplinpåföljd skulle till exempel kunna handla om olovlig frånvaro, allvarligt slarv eller åsidosättande av säkerhetsföreskrifter.

Före beslut om påföljd ska arbetstagaren få yttra sig och den fackliga organisationen få möjlighet till överläggning med arbetsgivaren. Beslutet om en disciplinär åtgärd ska vara skriftligt och anledningen skall framgå tydligt.

Vid mycket allvarliga försummelser kan man bli uppsagd eller avskedad.

Varningen kommer att finnas med i tjänstgöringsbetyget och kan på så sätt bli en belastning i framtiden. Tillrättavisningar och erinringar utgör däremot inte disciplinpåföljder och ska inte heller tas med i tjänstgöringsbetyget.

För dig som är privat anställd inom övriga avtalsområden?

Övriga privata kollektivavtal innehåller inga bestämmelser om disciplinpåföljder.

För dig som är statligt anställd?

Den som gjort sig skyldig till allvarliga fel eller försummelser i arbetet (tjänsteförseelse) kan meddelas disciplinpåföljd. Detta regleras i lagen om offentlig anställning.

Det kan bli fråga om varning och - i sällsynta fall - löneavdrag med högst 25 procent i högst 30 dagar. Du kan inte få flera disciplinpåföljder samtidigt. Du kan inte få en disciplinpåföljd för att du deltagit i en strejk eller liknande. Observera att frågor om disciplinansvar prövas av personalansvarsnämnden, enligt 19 §, Verksförordningen.

Uteblir du från arbetet utan giltigt skäl får du normalt inte någon lön för den tiden. Har du suttit anhållen, häktad eller i fängelse, får dock arbetsgivaren betala ut högst 70 procent av lönen.

Indragen lön

Den som uteblir från arbetet utan giltigt skäl får normalt inte någon lön för den tiden. Det får inte heller den som sitter anhållen, häktad eller i fängelse. Detta utgör inte disciplinpåföljd.

Funderingar?

Ta kontakt med Lärarförbundet Kontakt om frågan om disciplinpåföljd kommer på tal.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2019-10-28
Frågor & Svar