Lärarförbundet
Bli medlem

Dina personuppgifter vid ansökan om medlemskap

Lärarförbundet är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan.

Lärarförbundet kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Lärarförbundet gentemot dig som medlem.

För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar med mera. Den rättsliga grunden är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kan även komma att användas av Lärarförbundet för att framställa lönestatistik för dess medlemmar.

Lärarförbundet gallrar dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du utträtt ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Lärarförbundet upplösts. Förbundet kommer att kunna informera dig om förbundets verksamhet upp till ett år efter att du utträtt.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Lärarförbundet vill också upplysa dig om din rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande Lärarförbundet behandling av dina personuppgifter.

Lärarförbundet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar Lärarförbundet eventuella förändringar.

Snart bildar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det nya fackförbundet Sveriges Lärare. Om du började studera HT22, och blir studerandemedlem efter den 1 augusti, och har rätt att vara medlem i båda förbunden, kommer du automatiskt att anslutas även till Lärarnas Riksförbund. Studenter dubbelansluts till Lärarnas Riksförbund.

Om du avbryter din medlemsansökan via webben

I samband med att du påbörjar att fylla in din ansökan sparas informationen i förbundets system under en tidsperiod.

Väljer du att själv avbryta ansökan alternativt att något blir fel med ansökningen används inte informationen för registreringen men uppgifterna kan komma att användas för att Lärarförbundet vid behov kontakta dig för att klargöra om du med påbörjad ansökan haft för avsikt att bli medlem i Lärarförbundet eller inte.

Mer om Lärarförbundets behandling av personuppgifter

  • Skapad 2014-05-21
  • Uppdaterad 2022-07-13
Frågor & Svar