Lärarförbundet
Bli medlem

Dina befogenheter som skyddsombud

Som skydsombud kan du få många frågor om arbetsmiljön och om förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb på arbetsplatsen.

Som skydsombud kan du få många frågor om arbetsmiljön och om förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb på arbetsplatsen.

Som skyddsombud spelar du en viktig roll för att dina kollegor har en god arbetsmiljö. Detta innebär att du har en rad befogenheter.

Som skyddsombud har du en central roll på arbetsplatsen, vilket gör att du har du dessa befogenheter:

 • Delta när man upprättar handlingsplaner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • företräda medlemmarna i arbetsmiljöfrågor
 • verka för en tillfredställande arbetsmiljö och begära arbetsmiljöförbättringar
 • vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall
 • vaka över att arbetsgivaren har ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • delta i skyddsrond, skyddskommitté och i upprättande av handlingsplaner
 • direkt påkalla behandling av en arbetsmiljöfråga i skyddskommitté
 • begära undersökningar av arbetsmiljön och erhålla skriftlig bekräftelse på att begäran har mottagits av arbetsgivaren
 • utan dröjsmål erhålla besked från arbetsgivaren och få begäran beaktad inom skälig tid
 • ta kontakt med Arbetsmiljöverket och begära att myndigheten prövar om förläggande eller förbud ska meddelas
 • stoppa ett arbete som innebär akut fara i väntan på Arbetsmiljöverkets bedömning
 • delta vid Arbetsmiljöverkets besök, ta del av Arbetsmiljöverkets yttranden och avge yttrande till Arbetsmiljöverket
 • ta del av handlingar, bli informerad och få upplysningar av arbetsgivaren om frågor som rör arbetet
 • ta del av arbetsskadeanmälan
 • överklaga beslut
 • få tillträde till arbetsplats
 • yttra sig innan byggnadsåtgärder vidtas om det gäller arbetslokal eller personalrum och åtgärden kräver bygganmälan

Observera särskilt att skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade

 • lokaler
 • anordningar
 • arbetsplatser
 • arbetsmetoder
 • och av ny eller ändrad arbetsorganisation.
 • Skapad 2014-03-12
 • Uppdaterad 2018-04-10
Frågor & Svar